Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki

Main Article Content

Władysław Szymański

Abstrakt

Z punktu widzenia rynku kapitałowego ważna jest nie tyle rzeczywista sytuacja gospodarcza kraju w sferze realnej, co sytuacja finansowa i jej stabilność. Polska od lat cierpi na strukturalny deficyt finansów publicznych. Wiąże się on z faktem, że nawet wysoki wzrost gospodarczy nie likwiduje deficytu finansów publicznych. W artykule zostały omówione krótko- i długookresowe zagrożenia dla polskich finansów, w tym związanych z planowanymi przez rząd wydatkami socjalnymi. Zdaniem autora, sytuacja gospodarcza i finansowa kraju przemawia za aktywnym dążeniem do przystąpienia do strefy euro. W tej sytuacji czynniki ekonomiczne, prawne i polityczne, które blokują takie starania, można zasadnie uznać za jedne z najważniejszych krótko- i długookresowych zagrożeń finansowych polskiej gospodarki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymański , W. . (2016). Zagrożenia płynące ze strony finansów dla polskiej gospodarki. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 21–28. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1949
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Beck U. [2005], Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa, Scholar.
2. Kalecki M. [1980], Dzieła, Tom 2, Kapitalizm. Dynamika Gospodarcza, Warszawa, PWN.
3. Minsky H.P. [2008], Stabilizing an Unstable Economy, New York, McGraw-Hill (pierwsze wydanie1986).
4. Ministerstwo Gospodarki [2015], Polska 2015 Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki,Warszawa.
5. Ministerstwo Rozwoju [2016], Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju,Warszawa.
6. Orłowski W.M. [2016], Trzecia faza?, „Polityka”, nr 4.
7. Rachtan P. [2015], Euro – czekać, czy nie czekać, „Życie Gospodarcze”, nr 3-4.
8. Roubini N., Mihm S. [2011], Ekonomia kryzysu, Warszawa, Oficyna Wolter Kluwer Polska.
9. Stawiński W. [2015], Czy banki centralne emitują pieniądz?, Warszawa, Biuletyn PTE, nr 3.
10. Szymański W. [2015], Świat i Polska wobec wyzwań, Warszawa, Difin.