Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie

Main Article Content

Grzegorz W. Kołodko
Jacek Tomkiewicz

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych problemów występujących przy konstruowaniu systemu emerytalnego w Polsce. Pretekstem do podjęcia tematu była propozycja wycofania się z zapisu o limicie składek wpłacanych na ubezpieczenie społeczne. Posługując się argumentacją teoretyczną, przeglądem literatury i analizą podstawowych danych o bieżącym stanie finansów publicznych, autorzy wskazują, jakie skutki powoduje manipulowanie zasadami określającymi funkcjonowania systemu emerytalnego. O ile w krótkim okresie rezygnacja z limitu opłacanych składek poprawia saldo finansów publicznych i zmniejsza nierówności dochodowe, to w dłuższym okresie prowadzi do dodatkowych napięć w finansach publicznych i pogarsza wskaźniki spójności społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodko, G. W., & Tomkiewicz, J. (2019). Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 11–21. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6502
Dział
Dział główny

Bibliografia

Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Vernasca G. (2014), Makroekonomia, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Chłoń-Domińczak A., Strzałecki P., (2013), The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system – an example of Poland, “Journal of Pension Economics and Finance”, Vol. 13(3), s. 326-250.

EBRD (2004), Transition Report: Infrastructure, London, EBRD, https://www.ebrd.com, dostęp 1.XII.2019.

EBRD (2019), Transition Report: Better Governance, Better Economies, London, EBRD, https://www.ebrd.com, dostęp 1.XII.2019.

Fischer S. (1999), A View from the IMF, w: Tanzi, V., Chu, K., Gupta, S. (red.), Economic Policy and Equity, Washington, DC, International Monetary Fund, s. 13-18.

Góra M. (2001), Nowy system emerytalny w Polsce – wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, „Zeszyty BRE Bank-Case”, Nr 57, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.

Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hausner J. (red.) (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Kolodko G.W. (1999), Equity Issues in Policymaking in Transition Economies, w: Tanzi, V., Chu, K., Gupta, S. (red.), Economic Policy and Equity, Washington, DC, International Monetary Fund, s. 150-188.

Kołodko G.W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, „Ekonomista”, Nr 6, s. 799-836.

Kołodko G.W. (2019a), Program dla Polski, „Rzeczpospolita”, 9 października, s. A28, http://tiger.edu.pl/Program_dla_Polski.pdf; dostęp 1.XII.2019.

Kołodko G.W. (2019b), Nowy pragmatyzm – ekonomia i polityka gospodarcza dla lepszej przyszłości, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 4(87), s. 29-39.

Kolodko G.W. (2020), Economics and Politics of Post-Communist Transition to Market and Democracy: The Lessons from Polish Experience, “Post-Communist Economies”, Vol. 31(3).

Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (2014), Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny: synergia czy antagonizm?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(30), s. 5-13.

Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.) (2019), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kolodko G.W., Rutkowski M. (1991), The Problem of Transition from a Socialist to a Free Market Economy: The Case of Poland, “The Journal of Social, Political and Economic Studies”, Vol. 16(2), s. 159-179.

Kuzińska H., (2002), Rola podatków pośrednich w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

Malinowski G.B. (2016), Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piątkowski M. (2019), Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarczego sukcesu, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.

Postuła M. (2017), Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza, Warszawa, Difin.

Rodrik D. (2011), The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, New York, London, W.W. Norton & Company.

Strategia (2017), Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, Warszawa, Rada Ministrów.

Tanzi V., Chu K., Gupta S. (red.) (1999), Economic Policy and Equity, Washington, DC, International Monetary Fund.

Tomkiewicz J. (2016), Tax System in Poland – Progressive or Regressive?, “Master of Business Administration. Central Europe”, No. 2, s. 107-122.

Tomkiewicz J. (2017), Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ustawa (1998), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Sejm RP, http://prawo.sejm.gov.pl.

World Bank (1993), The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Oxford and New York, Oxford University Press.

ZUS (2018), Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, https://www.zus.pl.