Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione możliwości wpływu polityki mieszkaniowej oraz rynku mieszkaniowego na sytuację gospodarstw domowych w czasie COVID-19. Możliwości te określono jako stosunkowo niewielkie i łączące się z co najmniej czterema poziomami ograniczeń o bardzo różnym poziomie ogólności oraz zasięgu i charakterze oddziaływania. Ograniczenia te dotyczą: paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego, polityki mieszkaniowej rozumianej w ścisłym sensie, usytuowania gospodarstw domowych w złożonych zależnościach społeczno-gospodarczych oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Przyjęto, że przy wskazanych ograniczeniach wprowadzone w Polsce w latach 2020 i 2021 zmiany w polityce mieszkaniowej i możliwe reakcje na nie rynku mogą być rozpatrywane jedynie w kategoriach prawdopodobnego wpływu na gospodarstwa domowe w niewiadomym czasie odziaływania pandemii. Reakcje rynku zilustrowano wybranymi wielkościami strumieniowymi dotyczącymi liczby i struktury inwestorskiej rozpoczynanego budownictwa mieszkaniowego po 2019 r. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie i zilustrowanie dostępnymi danymi nieefektywności bieżącej polityki i mechanizmów rynku mieszkaniowego w Polsce. Metoda badawcza bazuje na kwerendzie, analizie i ocenie bieżących informacji pochodzących z dostępnych źródeł.

Słowa kluczowe

polityka rynek mieszkania Polska gospodarstwa domowe pandemia COVID-19 politics market housing Poland households COVID-19 pandemic

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cesarski, M. (2022) „Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19”, Studia z Polityki Publicznej, 9(2(34), s. 101–116. doi: 10.33119/KSzPP/2022.2.6.

Metrics

Referencje

 1. CBRE (2021). European Multifamily Housing Report. Los Angeles, CA.
 2. Cesarski, M. (2012). Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, Studia i Prace KES, 2 (10): 125-149.
 3. Cesarski, M. (2016). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 - światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Cesarski, M. (2017a). Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie - czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu?, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 36 (1): 95-106.
 5. Cesarski, M. (2017b). Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej - rola mieszkalnictwa i osadnictwa, Studia z Polityki Publicznej, 1 (13): 65-86.
 6. Cesarski, M. (2020a). Stopa przeciążenia kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych i ich typów w Polsce w latach 2007-2018, Polityka Społeczna, 9: 25-30.
 7. Cesarski, M. (2020b). Współczesne migracje osiedleńcze, zamieszkiwanie a przyszłość "pracy" - zagadnienia globalne. W: Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 (99-117), C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 8. Clark, W. C. (2007). Sustainability science: A room of its own, https://www.pnas.org/content/104/6/1737 (dostęp: 19.05.2021).
 9. Clark, W. C., Dickson, M. N. (2003). Sustainability science: The emerging research program, https://www.pnas.org/content/100/14/8059 (dostęp: 19.05.2021).
 10. Czechowska, M. (2021). Mieszkania na wynajem w nowym ujęciu. Ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa, ustawa o SAN, https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/mieszkania-na-wynajem-w-nowym-ujeciu-rzad-opracowal-pakiet-zmian-dla-tanich-mieszkan-aa-KDp5-ujJj-kPtk.html (dostęp: 1.06.2021).
 11. Grzelak, K. (2021). Samowola budowlana pod szyldem walki z pandemią, https://prawodlasamorzadu.pl/2020-11-02-samowola-budowlana-pod-szyldem-walki-z-pandemia (dostęp: 28.05.2021).
 12. GUS (Główny Urząd Statystyczny) (2021). Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2020 r. Informacje sygnalne, 22.01.2021.
 13. Gwardecki, M. (2021). Ceny mieszkań 2021 - jakie prognozy?, https://enerad.pl/aktualnosci/ceny-mieszkan-2021 (dostęp: 22.03.2021).
 14. Jadach-Sepioło, A. (2020a). Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
 15. Jadach-Sepioło, A. (2020b). Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik. Warszawa: MFiPR.
 16. Jadach-Sepioło, A., Milewska-Wilk, H. (2020a). Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
 17. Jadach-Sepioło, A., Milewska-Wilk, H. (2020b). Przyspieszenie możliwości odpracowania zaleg­łości czynszowych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
 18. Jadach-Sepioło, A., Muzioł-Węcławowicz, A., Milewska-Wilk, H. (2020). Odraczanie terminu zapłaty czynszu. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Warszawa: MFiPR.
 19. Kerger, R. (2021). Kapitalizm wygra ze śmiercią, https://www.wnp.pl/finanse/kapitalizm-wygra-ze-smiercia,399274.html (dostęp: 19.05. 2021).
 20. Krupa-Dąbrowska, R. (2021). Samorządowcy walczą z covidowymi inwestycjami. Z różnym szczęściem, https://regiony.rp.pl/z-regionu/32304-samorzadowcy-walcza-z-covidowymi-inwestycjami-z-roznym-szczesciem (dostęp: 28.05.2021).
 21. Łukaszewicz, A. (2020). Analiza krótko- i długoterminowych skutków pandemii COVID-19. W: Zmieniający się świat a globalizacja (69-85), J. Kleer, K. Prandecki (red.). Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.
 22. Meluch, B. (2021). Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów, http://ein-epi.eu/budownictwo-­mieszkaniowe-dla-seniorow-warunki-realizacji-przez-fundusze-inwestycyjne (dostęp: 24.05.2021).
 23. MRPiT (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) (2021a). Polski Ład. Warszawa.
 24. MRPiT (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) (2021b). Zwiększamy dostępność mieszkań - Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zwiekszamy-dostepnosc-mieszkan--sejm-uchwalil-ustawe-wprowadzajaca-spoleczne-agencje-najmu (dostęp: 28.05.2021).
 25. Muratorplus (2021). Budownictwo mieszkaniowe 2021. Pierwsze 4 miesiące z rekordowymi wynikami w budownictwie mieszkaniowym, https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/budownictwo-mieszkaniowe-2021-aa-zCuq-QcdU-ieJ9.html (dostęp: 2.06.2021).
 26. Nacewska-Twardowska, A. (2018). Atlas polskiego handlu wartością dodaną. Eksport. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 27. Olejniczak, K. (2021). Jedna działka, mnóstwo domów. Groźny trend w miejscowościach turystycznych, https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/jedna-dzialka-mnostwo-domow-grozny-trend-w-miejscowosciach-turystycznych,285296.html (dostęp: 3.06.2021).
 28. Oniszczuk, J. (2021). Edyp - epidemia w polis. Nakaz poznawania i rozumienia. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka pt. "Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych", 26-27 kwietnia 2021 r. Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (maszynopis).
 29. Pluciński, K. (2021). Mieszkanie bez wkładu własnego w ramach Nowego Ładu - wszystko co musisz wiedzieć, https://direct.money.pl/artykuly/porady/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego-w-ramach-nowego-ladu#doplata-do-wkladu-wlasnego-w-ramach-nowego-%C5%81adu---kiedy-wejdzie-w-zycie?-3 (dostęp: 25.05.2021).
 30. Prandecki, K. (2019). Świat 2040 - wizja pełzającej katastrofy. W: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy (125-138), P. Kozłowski, K. Prandecki (red.). Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.
 31. RM (Rada Ministrów) (2017). Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa.
 32. Sarniewicz, M. (2021a). Ceny mieszkań w Polsce coraz wyższe. Prognozy 2021, rynek wtórny i pierwotny, https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/ceny-mieszkan-w-polsce-aa-BJAZ-hHVK-d4 wc.html (dostęp: 20.05.2021).
 33. Sarniewicz, M. (2021b). Mieszkanie Plus 2021. Warunki, zapisy, wniosek, dopłaty i zasady działania programu, https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/mieszkanie-plus-2021-warunki-zapisy-wniosek-doplaty-zasady-aa-8you-C4S1-vKFZ.html#problemy-mieszkaniowe-w-polsce-w-statystyce (dostęp: 21.04.2021).
 34. Sierak, A. (2021). Możemy mieć 6-procentową inflację. To chodzenie po cienkiej linie, https://www.wnp.pl/finanse/mozemy-miec-6-procentowa-inflacje-to-chodzenie-po-cienkiej-linie,472911.html (dostęp: 7.06.2021).
 35. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, Dz. U. poz. 1540.
 36. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. poz. 374.
 37. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 568.
 38. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, Dz. U. z 2021 r. poz. 11.
 39. Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, Dz. U. z 2021 r. poz. 223.
 40. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 159.
 41. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. poz. 616.
 42. Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, Dz. U. poz. 1177.
 43. Wehle-Strzelecka, S., Strzelecka-Seredyńska, M. (2021). Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w zasady ochrony terenu i pozyskiwania rezerw przestrzeni we współczesnym mieście, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, 34: 90-95.
 44. WNP (Wirtualny Nowy Przemysł) (2021a). Bank Pekao: Inflacja na najwyższym poziomie od dekady, https://www.wnp.pl/finanse/bank-pekao-inflacja-na-najwyzszym-poziomie-od-dekady,472912.html (dostęp: 1.06.2021).
 45. WNP (Wirtualny Nowy Przemysł) (2021b). Inflacja CPI w maju wyniosła 4,8 proc., https://www.wnp.pl/finanse/inflacja-cpi-w-maju-wyniosla-4-8-proc,472882.html (dostęp: 2.06.2021).
 46. Wojtowicz, W. (2021). Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych od nowa, http://urbnews.pl/ustawa-o-kooperatywach-mieszkaniowych-od-nowa (dostęp: 28.05.2021).