Pożyczka pozabankowa w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jacek Grzywacz
Bożena Korzeniewska

Abstrakt

Znaczna liczba przedsiębiorstw napotyka trudności w dostępie do kapitału na finansowanie działalności. Szczególnie dotyka to przedsiębiorstw, które nie zawsze posiadają odpowiednią historię kredytową i dysponują wystarczającym zabezpieczeniem, co jest podstawą do pozyskania kapitału z tradycyjnych źródeł. Przedsiębiorstwa w głównej mierze wykorzystują do finansowania swojej działalności kapitał własny, jednak nie zawsze środki te są wystarczające. Dlatego przedsiębiorcy, często dla zachowania płynności finansowej, zmuszeni są do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Jedną z form takiego finansowania jest pożyczka pozabankowa, którą znacznie łatwiej uzyskać ze względu na brak uciążliwych formalności i szczegółowego weryfikowania zdolności kredytowej. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn wzrostu zainteresowania przedsiębiorców usługami firm pożyczkowych,
pomimo nader bogatej oferty kredytowej banków.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Grzywacz, J., & Korzeniewska, B. (2020). Pożyczka pozabankowa w finansowaniu działalności gospodarczej w Polsce. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (177), 9-26. https://doi.org/10.33119/SIP.2020.177.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. 50 największych banków w Polsce 2017 [2017], „Miesięcznik Finansowy BANK”, nr 6, http:// konferencje.alebank.pl/konferencje/ranking-50-najwiekszych-bankow-w-polsce-2017/, dostęp 20.06.2017.
2. BIG InfoMonitor [2016], Przedsiębiorcy nie oddali firmom pożyczkowym ponad 44 mln zł, „BIG InfoMonitor”, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/337068/przedsiebiorcy-nie-oddali- -firmom-pozyczkowym-ponad-44-mln-zl, dostęp 26.10.2016.
3. Grzywacz J. [2016], Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
4. GUS [2017], Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 r., opracowanie sygnalne, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki- finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-posrednictwa-kredyto- we-go-w-2016-r.,1,11.html, dostęp 30.06.2017.
5. KNF [2017], Raport o sytuacji banków w2016r., Warszawa, https://www.knf.gov.p1/knf/pl/.-./raport_o_sytuacji_bankow_2016_54435.pdf, dostęp 10.08.2017.
6. KPMG [2017], Raport Twino Alternative Lending Index powered by KPMG Spring 2017, dostęp 26.10.2017.
7. NBP [2016], Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/inne.html, dostęp 30.06.2017.
8. NBP [2017a], Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych. III kwartał 2017, Warszawa, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredy- towy_2017_3.pdf, dostęp 10.08.2017.
9. NBP [2017b], Szybki monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, nr 3, http:// www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_3_kw_2017.pdf, dostęp 10.08.2017.
10. NBP [2017c], Szybki monitoring. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r., http://www. nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2017.pdf, dostęp 10.08.2017.
11. PARP [2016], Raport o stanie sektora MSP w Polsce, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/publi- kacje/ebook/454, dostęp 10.08.2017.
12. Ranking pożyczek pozabankowych [2017], http://www.ebroker.pl/rankingi/ranking-pozyczki- -pozabankowe?utm_source=uzytkownicy&utm_medium=internet&utm_campaign=wkleje- nie#ranking-5425, dostęp 7.07.2017.
13. Raport NetB@nk [2017], Oznaki nasycenia rynku, Związek Banków Polskich, https://zbp.pl/ wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/kwiecien/raport-netb-nk-oznaki-nasycenia-rynku, dostęp 30.04.2017.
14. Raport ZPP Biała Księga [2017], Wpływ nowych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na rynek pożyczek konsumenckich. Analiza zmian z perspektywy przedsiębiorców oraz klientów, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa.
15. Raport. Finansowanie biznesu w Polsce [2017], Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, s. 13.
16. Raport. Polskie firmy w obliczu wyzwań [2016], Plany, rozwój, finansowanie, Deutsche Bank Polska, https://www.deutschebank.pl/aktualnosci/2016/11/Raport-Deutsche-Bank-Polska- -Polskie-firmy-w-obliczu-wyzwanplany-rozwoj-finansowanie.html, dostęp 7.11.2016.
17. Reputacja polskiego sektora bankowego [2016], Związek Banków Polskich, https://zbp.pl/ public/repozytorium/wydarzenia/images/kwiecien_2016/konferencja/2016_04_27_slajdy_ na_konferencje_v3_3.pdf, dostęp 30.04.2017.
18. Rydarowska-Kurzbauer J. [2013], Źródła finansowania działalności inwestycyjnej przedsię-biorstw na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Studia Ekonomiczne” nr 156, s. 63-72.
19. SMEs' Access to Finanse, Survey 2011. Analytical Report [2011], s. 14, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09286d63-b884-41d2-9bd4-c5e83a6a77e9, dostęp 30.04.2017.
20. Szelągowska A. [2015], Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w świetle polityki niskich stóp procentowych banku centralnego, „Studia i Prace”, t. 1, nr 3.
21. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 1991 r. nr 80, poz. 350 z późn. zm.
22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939 z późń. zm.
23. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. z 2006 r. nr 157, poz. 1119 z późn. zm.
24. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 z późn. zm.
25. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1357, 1830.
26. Ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kre-dytu hipotecznego i agentami, Dz.U. z 2017 r., poz. 819.
27. Waliszewski K. [2017], Perspektywy rozwoju alternatywnego rynku pożyczkowego w Polsce na tle europejskim, https://fintek.pl/perspektywy-rozwoju-alternatywnego-rynku-pozyczkowego-polsce-tle-europejskim, dostęp 26.10.2017.
28. Waliszewski K. [2017], Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
29. Zabrocki M. [2017], Dlaczego właściciele firm sięgają po pożyczkę. Biznes raport, „Gazeta Finansowa”, 17-23 marca, s. 29.
Strony internetowe
1. https://www.bik.pl
2. https://www.knf.gov.pl
3. http://www.zfp.org.pl
4. http://www.zpp.net.pl