Od Rady Naukowej
Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer 172 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z rynkiem turystycznym, rynkiem finansowym, transportem drogowym czy zarządzaniem projektami. Artykuły zawarte w bieżącym numerze zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich. Stanowią one wynik studiów teoretycznych, głęboko osadzonych w badaniach empirycznych gospodarki polskiej, europejskiej oraz światowej.
Ponieważ dla konsumpcji turystycznej coraz większe znaczenie mają osoby młode, Maciej Dębski, Adriana Krawczyk oraz Dagmara Dworak w swoim artykule skoncentrowali się na charakterystyce i analizie specyfiki zachowań turystycznych pokolenia Y, w wieku poniżej 30. roku życia. Weryfikacji poddano hipotezy mówiące o dużym znaczeniu Internetu zarówno w procesie planowania wyjazdu, jak i przy dzieleniu się wrażeniami z pobytu.
W artykule Krzysztofa Borowskiego zamieszczona została analiza występowania efektu grudnia i stycznia w przypadku cen akcji spółek notowanych na GPW, przy założeniu, że data pierwszego notowania akcji jest wcześniejsza niż 01.01.2000 r. Do weryfikacji hipotez statystycznych wykorzystane zostały następujące statystyki: statystyki t, Manna-Whitneya (U test) oraz Kruskala-Wallace’a.
Ewa Jagodzińska-Komar oraz Jacek Grzywacz w swoim opracowaniu zaprezentowali zagadnienia dotyczące roli i przyszłości aplikacji API w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem modelu otwartej bankowości.
Celem artykułu Ewy Jastrzębskiej jest wskazanie zachowań konsumentów wpisujących się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przedstawienie dobrych praktyk z tego zakresu, dokonane na tle charakterystyki koncepcji. Artykuł bazuje na krytycznej analizie literatury przedmiotu i analizie web research.

Opracowanie Zenona Pokojskiego jest rezultatem postępowania badawczego, opartego na przeglądzie literatury nauk o zarządzaniu, na studium przypadku Grupy Azoty Puławy, wykorzystującym badania TNS Polska, Barometr Zaangażowania i Pentagon Research, oraz na obserwacji uczestniczącej autora w Grupie Azoty Puławy. Studium przypadku Grupy Azoty Puławy dowodzi, że strategia budowania wartości wspólnej dla podstawowych interesariuszy w dłuższej perspektywie służy podniesieniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, choć nie jest regułą uniwersalną.
Kolejny artykuł, autorstwa Marcina Ślęzaka, Zdzisława Kordela oraz Jerzego Waśkiewicza prezentuje teoretyczne rozważania dotyczące cech rynku konkurencyjnego, problematyki monitorowania rynku transportu samochodowego przez ITS Warszawa oraz stan polskiego transportu samochodowego w przewozach ładunków.
Celem artykułu Jarosława Krajewskiego, Andrzeja Tokarskiego i Macieja Tokarskiego jest dokonanie analizy czynników makroekonomicznych, wpływających na skalę oraz dynamikę upadłości przedsiębiorstw w gospodarce polskiej oraz w województwie kujawsko-pomorskim, w latach 2001–2015.
W następnym artykule Małgorzata Manuszak przedstawia profile kompetencyjne menedżerów sektora publicznego oraz próbuje określić najwłaściwsze kompetencje dla efektywnego zarządzania w przyszłości. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne modele kompetencji oraz zdefiniowano najbardziej oczekiwane profile kompetencyjne menedżerów dla efektywnego zarządzania instytucjami sektora publicznego.
Tomasz Kosinski w swoim artykule analizuje ewolucję zwinności w zarządzaniu projektami na podstawie koncepcji „Trzech Fal Zwinności” Ch. Rudda. Opracowanie systematyzuje te obszary, wskazując jednocześnie wydarzenia z dwóch ostatnich lat potwierdzające hipotezę o zakończeniu fali pierwszej, jak również mogące świadczyć o zbliżającym się końcu fali drugiej.
W ostatnim opracowaniu Arkadiusz Derkacz i Wiktor Bołkunow podjęli próbę zbadania możliwości znalezienia optymalnej ścieżki działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. Podstawowym celem ich artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji neoinstytucjonalnych mierników procesów biznesowych, które stanowią fundament efektywnego zarządzania procesami zachodzącymi w granicach przedsiębiorstwa.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-07-24