Rozwój definicji koopetycji

Autor

  • Sylwia Koszarna Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.2

Słowa kluczowe:

koopetycja, kooperencja, definicja, rozwój koopetycji

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ewolucji definicji koopetycji, zjawiska zyskującego coraz większą popularność w obszarze zarządzania strategicznego. Celem artykułu jest wykazanie ścieżki rozwoju definicji i czynników, które na ten rozwój wpłynęły. Uwzględniono wpływ poszczególnych badaczy i kierunki rozwoju, a także uzasadnienie postulatu konieczności ujednolicenia definicji koopetycji.
Artykuł składa się z 5 części. Pierwszą część stanowi wprowadzenie, w którym zarysowano tematykę. W drugiej części przedstawiono kontekst badawczy i granice przeglądu literatury, na bazie którego prowadzony jest przegląd definicji koopetycji. W części trzeciej wybrany zestaw definicji przenalizowano pod kątem uwypuklanych w nich cech charakterystycznych koopetycji, aby stworzyć ich ranking z punktu widzenia częstotliwości występowania, a następnie wskazać najistotniejsze cechy analizowanego zjawiska, które powinny znaleźć się w jednolitej, ogólnej definicji. W części czwartej pokazano proces ewolucji definicji, od momentu jej pierwszego sformułowania w 1996 r. do dnia dzisiejszego.
Artykuł kończy część piąta w formie podsumowania i wskazania dalszych kierunków rozwoju tematu definicji koopetycji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

1. Adamik A. [2011], Od kooperacji do kooperencji – przełamywanie barier w zakresie procesów zarządzania zaufaniem w relacjach biznesowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Współczesne Przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa”, nr 217.
2. Afuah A. [2000], How Much Do Your Co-opetitors’ Capabilities Matter in the Face of Technological Change?, „Strategic Management Journal”, nr 3(21).
3. Ahuja G. [2000], Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study, „Administrative Science Quarterly”, nr 45(3).
4. Amburgey T.L., Rao H. [1996], Organizational Ecology: Past, Present, and Future Directions, „Academy of Management Journal”, nr 39(1).
5. d’Armagnac S., Geraudel M., Salvetat D. [2019], Knowledge Sharing in a Coopetition Project Team: An Institutional Logics Perspective, „Briefings in Entrepreneurial Finance”, no. 28(3).
6. Armstrong J.S., Clark T. [1997], Review of Barry J. Nalebuff and Adam N. Brandenburger, Coopetition 1. Revolutionary Mindset that Redefines Competition and Co-operation 2. The Game Theory Strategy that’s Changing the Game of Business, „Journal of Marketing”, no. 61(2).
7. Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J. [2010a], Coopetition: New Ideas for a New Paradigm, w: Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, red. S. Yami, S. Castaldo, G.B. Dagnino, F. Le Roy, Edward Elgar Publishing.
8. Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J. [2010b], Co-opetition dynamics – an Outline for Further Inquiry, „Journal of Global Competitiveness”, nr 20(2).
9. Bengtsson M., Johansson M., Näsholm M., Raza-Ullah T. [2013], A Systematic Review of Coopetition; Levels and Effects at Different Levels, Conference: The 13th Annual Conference of the European Academy of Management, EURAM: Istanbul, Turkey.
10. Bengtsson M., Kock S. [1999], Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks, „Journal of Business & Industrial Marketing”, nr 14(3).
11. Bengtsson M., Kock S. [2000], “Coopetition” in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously, „Industrial Marketing Management”, nr 29(5).
12. Bengtsson M., Kock S. [2003], Tension in Co-opetition, w: Creating and Delivering Value in Marketing, Proceedings of the 2003 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, red. H.E. Spotts, Washington.
13. Bengtsson M., Kock S. [2014], Coopetition – Quo vadis? Past Accomplishments and Future Challenges, „Industrial Marketing Management”, nr 43(2).
14. Bengtsson M., Kock S., Lundgren-Henriksson E.L., Nasholm M. [2016a], Coopetition in Industrial Markets, „Industrial Marketing Management”, nr 57.
15. Bengtsson M., Kock S., Lundgren-Henriksson E.L., Nasholm M. [2016b], Coopetition Research in Theory and Practice: Growing New Theoretical, Empirical, and Methodological Domains, „Industrial Marketing Management”, nr 57.
16. Bengtsson M., Raza-Ullah T. [2016], A Systematic Review of Research on Coopetition: Toward a Multilevel Understanding, „Industrial Marketing Management”, nr 57.
17. Blanka C., Traunmuller V. [2020], Blind Date? Intermediaries as Matchmakers on the Way to Start-up – Industry Coopetition, „Industrial Marketing Management”, nr 90.
18. Bonel E., Rocco E. [2007], Coopeting to Survive: Surviving Coopetition, „International Studies of Management & Organization”, nr 37(2).
19. Boote D.N., Beile P. [2005], Scholars before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation, „Educational Researcher”, nr 34(6).
20. Bouncken R.B., Gast J., Kraus S., Bogers M. [2015], Coopetition: A Systematic Review, Synthesis, and Future Research Directions, „Review of Managerial Science”, nr 9.
21. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. [1996], Co-opetition. 1. Revolutionary Mindset that Redefines Competition and Co-operation 2. The Game Theory Strategy that’s Changing the Game of Business, Doubleday, New York.
22. Burgers W.P., Cromartie J.S., Ronnie D.J. [1998], Cooperative Competition in Global Industries: The Strategic Dimension, „The International Trade Journal”, nr 12(4).
23. Camera G., Casari M. [2009], Cooperation among Strangers under the Shadow of the Future, „American Economic Review”, nr 99(3).
24. Chai L., Li J., Clauss T., Tangpong C. [2019], The Influences of Interdependence, Opportunism and Technology Uncertainty on Interfirm Coopetition, „Journal of Business & Industrial Marketing”, nr 34(5).
25. Charleton T.R., Gnyawali D.R., Galavan R.J. [2018], Theoretical Perspectives of Coopetition. Review and Integration, w: The Routledge Companion to Coopetition Strategies, red. A.-S. Fernandez, P. Chiambaretto, F. Le Roy, W. Czakon, Routledge, London.
26. Chen M.J. [2008], Reconceptualizing the Competition-Cooperation Relationship A Transparadox Perspective, „Journal of Management Inquiry”, nr 17(4).
27. Chen M.J., Tang T., Wu S., Wang F. [2021], The Double-Edged Sword of Coopetition: Differential Effects of Cross-Functional Coopetition on Product and Service Innovations, „Journal of Business & Industrial Marketing”, nr 36(2).
28. Chen Y., Karamemis G., Zhang J. [2020], A Win-Win Strategy Analysis for an Original Equipment Manufacturer and a Contract Manufacturer in a Competitive Market, „European Journal of Operational Research”, nr 293(1).
29. Chiambaretto P., Fernandez A.S., Le Roy F. [2019], What is Coopetition and Is Not?, Special conference on The Expanding Role of Coopetition in Strategic Management.
30. Chiao Y.C., Lin C.C., Huang C.J. [2021], Competing and Cooperating Globally: How Firms’ Multimarket Contact Relates to Joint Price Elevation in Coopetition Networks, „The Journal of Business and Industrial Marketing”, nr 36(9).
31. Chin K.S., Chan B.L., Lam P.K. [2008], Identifying and Prioritizing Critical Success Factors for Coopetition Strategy, „Industrial Management and Data Systems”, nr 108(4).
32. Choi T.Y., Wu Z.H., Ellram L., Koka B.R. [2002], Supplier-supplier Relationships and Their Implications for Buyer-Supplier Relationships, „IEEE Transactions on Engineering Management”, nr 49(2).
33. Chrzan E., Sowier-Kasprzyk I. [2017], Kooperencja małych firm wobec globalizacji gospodarki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, nr 28(2).
34. Circea M. [2017], Coopetition Strategy: Cooperation and Competition, Two Sides of the Same Coin, „Irish Journal of Psychology, nr 12(1).
35. Coy P. [2006], Sleeping with the Enemy, „Business Week / Bloomberg”, nr 21(28).
36. Crick J.M. [2019], The Dark Side of Coopetition: When Collaborating with Competitors is Harmful for Company Performance, „Journal of Business and Industrial Marketing”, nr 35(2).
37. Crick J.M., Crick D. [2020], Coopetition and COVID-19: Collaborative Business-to-Business Marketing Strategies in a Pandemic Crisis, „Industrial Marketing Management”, nr 88.
38. Cygler J. [2009], Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
39. Cygler J. [2014], Granice inspiracji w kooperencji, w: Granice zarządzania, red. M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
40. Cygler J., Sroka W., Solesvik M., Debkowska K. [2018], Benefits and Drawbacks of Coopetition: The Roles of Scope and Durability in Coopetitive Relationships, „Sustainability”, nr 10.
41. Czakon W. [2007], Koopetycja jako niestabilność więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
42. Czakon W. [2010], Emerging Coopetition: An Empirical Investigation of Coopetition as InterOrganizational Relationship Instability, w: Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, red. S. Yami, S. Castaldo, G.B. Dagnino, F. Le Roy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA.
43. Czakon W., Fernandez A.S., Mina A. [2014], From Paradox to Practice: The Rise of Coopetition Strategies, „International Journal of Business Environment”, nr 6(1).
44. Czakon W., Mucha-Kuś K., Rogalski M. [2014], Coopetition Research Landscape: A Systematic Literature Review 1997–2010, „Journal of Economics and Management”, nr 17, University of Economics in Katowice.
45. Czakon W., Srivastava M.K., Le Roy F., Gnyawali D. [2020], Coopetition Strategies: Critical Issues and Research Directions, „Long Range Planning”, nr 53(1).
46. Dagnino G.B. [2002], Coopetition Strategy: A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, Routledge, London.
47. Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W. [2008], Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
48. Dagnino G.B., Padula G. [2002], Coopetition Strategy: A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, Routledge, London.
49. Dahl J. [2014], Conceptualizing Coopetition as a Process: An Outline of Change in Cooperative and Competitive Interactions, „Industrial Marketing Management”, nr 43(2).
50. Daidj N., Egert C. [2018], Towards New Coopetition-Based Business Models? The Case of Netflix on the French Market, „Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship”, nr 20(1).
51. Della Corte V. [2018], Innovation through Coopetition: Future Directions and New Challenges, „Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity”, nr 4(47).
52. Devece C., Ribeiro-Soriano D.E., Palacios-Marques D. [2019], Coopetition as the New Trend in Inter-Firm Alliances: Literature Review and Research Patterns, „Review of Managerial Science”, nr 13(2).
53. Dorn S., Schweiger B., Albers S. [2016], Levels, Phases and Themes of Coopetition: A Systematic Literature Review and Research Agenda, „European Management Journal”, nr 34(5).
54. Dyer J., Singh H., Kale P. [2008], Splitting the Pie: Rent Distribution in Alliances and Networks, „Managerial and Decision Economics”, nr 29.
55. Dziurski P. [2020], Interplay between Coopetition and Innovation: Systematic Literature Review, „Organizacja i Kierowanie”, nr 188(1).
56. Ejsmont A. [2013], Wpływ usług kredytowych na kooperację przedsiębiorstw z bankami w Polsce, w: Stan i perspektywy rozwoju współczesnej bankowości, red. J. Sikorski, T. Mikulska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
57. El Idrissi M., El Manzani Y. [2019], Coopetition between Small and Medium Sized Enterprises to Achieve Product Innovation: The Relevance of Absorptive Capacity, „International Journal of Business and Technology Studies and Research”, nr 1(2).
58. Fernandez A.S., Le Roy F., Gnyawali D. [2014], Sources and Management of Tension in CoOpetition Case Evidence from Telecommunications Satellites Manufacturing in Europe, „Industrial Marketing Management”, nr 43(2).
59. Fisher L.M. [1992], Preaching Love Thy Competitor, „The New York Times”.
60. Galloway T.L., Kuhn K.M., Collins-Williams M. [2021], Competitors as Advisors: Peer Assistance among Small Business Entrepreneurs, „Long Range Planning”, nr 54(2).
61. Galvagno M., Garraffo F. [2010], The Promise of Coopetition as a New Theoretical Perspective in Strategic Management, w: Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, red. S. Yami, S. Castaldo, G.B. Dagnino, F. Le Roy, Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, USA.
62. Gast J., Filser M., Gundolf K., Kraus S [2015]., Coopetition Research: Towards a Better Understanding of Past Trends and Future Directions, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, nr 24(4).
63. Gernsheimer O., Kanbach D.K., Gast J. [2021], Coopetition Research. A Systematic Literature Review on Recent Accomplishments and Trajectories, „Industrial Marketing Management”, nr 96.
64. Gnyawali D., Charleton T.R. [2018], Nuances in the Interplay of Competition and Cooperation: Towards a Theory of Coopetition, „Journal of Management”, nr 44(7).
65. Gnyawali D.R., He J., Madhavan R. [2006], Impact of Co-opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination, „Journal of Management”, nr 32(4).
66. Gnyawali D.R., Madhavan R. [2001], Cooperative Networks and Competitive Cooperative Networks Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective, „Academy of Management Review”, nr 26(3).
67. Gnyawali D.R., Madhavan R., He J., Bengtsson M. [2016], The Competition – Cooperation Paradox in Inter-Firm Relationships: A Conceptual Framework, „Industrial Marketing Management”, nr 53.
68. Gnyawali D.R., Park B. [2009], Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model, „Journal of Small Business Management”, nr 47(3).
69. Gnyawali D.R., Park B. [2011], Co-opetition between Giants: Collaboration between Competitors for Technological Innovation, „Research Policy”, nr 40(5).
70. Greengard S. [1999], Not-So-Strange Bedfellows, „Business Finance Magazine”, 2.
71. Hagman A., Camps V. [2019], Frenemies in Business: A Case Study on the Phenomenon of Coopetition, Lund University Libraries, Department of Business Administration.
72. Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K. [1989], Collaborate with Your Competitors and Win, „Harvard Business Review”, nr 67.
73. Hani M., Dagnino G.B. [2020], Global Network Coopetition, Firm Innovation and Value Creation, „Journal of Business & Industrial Marketing”, nr 36(11).
74. Harbison J.R., Pekar P.P., Stasior W.F. [1998], Smart Alliances: A Practical Guide to Repeatable Success, Jossey-Bass, San Francisco.
75. Ho H., Ganesan S. [2013], Does Knowledge Base Compatibility Help or Hurt Knowledge Sharing between Suppliers in Coopetition? The Role of Customer Participation, „Journal of Marketing”, nr 77(6).
76. Hoffmann W.H., Lavie D., Reuer J.J., Shipilov A., The Interplay of Competition and Cooperation, „Strategic Management Journal”, nr 39(12).
77. Hora W., Gast J., Kailer N., Rey-Marti A. [2018], David and Goliath: Causes and Effects of Coopetition between Start-ups and Corporates, „Review of Managerial Science”, nr 12(1).
78. Jakobsen S. [2020], Managing Tension in Coopetition through Mutual Dependence and Asymmetries: A Longitudinal Study of a Norwegian R&D Alliance, „Industrial Marketing Management”, nr 84.
79. Jambor Z. [2018], Cooperation and Competition at the Same Time: A Literature Review of Coopetition, Economics and Business Studies, Corvinus University of Budapest, Budapest.
80. Jankowska B. [2011], Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, „Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 94.
81. Jap S. [2001], “Pie Sharing” in Complex Collaboration Context, „Journal of Marketing Research”, nr 38(1).
82. Kallmuenzer A., Zach F.J., Wachter T., Kraus S. [2021], Antecedents of Coopetition in Small and Medium-sized Hospitality Firms, „International Journal of Hospitality Management”, nr 99.
83. Katila R., Rosenberger J., Eisenhardt K. [2008], Swimming with Sharks: Technology Ventures, Defense Mechanisms and Corporate Relationships, „Administrative Science Quarterly”, nr 53(2).
84. Kavanagh J., Valantasis-Kanellos N. [2018], Can Supply Chain Coopetition Enable Small Enterprises to Compete with Large Enterprises and Meet Contemporary Challenges: Evidence from the Irish Whisky Sector, Conference: 23 rd Annual Conference of The Chartered Institute of Logistics and Transport, Logistics Research Network (LRN), Plymouth, UK.
85. Kessler A.J. [1998], Friendly Warfare, „Forbes”, nr 161.
86. Ketchen D.J. Jr., Snow C.C., Hoover V.L. [2004], Research on Competitive Dynamics: Recent Accomplishments and Future Challenges, „Journal of Management”, nr 30(6).
87. Khanna T., Gulati R., Nohria N. [1989], The Dynamics of Learning Alliances: Cooperation, Competition and Relative Scope, „Strategic Management Journal”, nr 19.
88. Kotzab H., Teller C. [2003], Value-adding Partnerships and Co-opetition Models in the Grocery Industry, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, nr 33(3).
89. Kozyra B. [2012], Strategic Alliance as a Particular Form of Coopetition, „Global Management Journal”, nr 4(1).
90. Kraus S., Klimas P., Gast J., Stephan T. [2019], Sleeping with Competitors: Forms, Antecedents and Outcomes of Coopetition of Small and Medium-Sized Craft Beer Breweries, „International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research”, nr 25(1).
91. Kylänen M., Rusko R. [2011], Unintentional Coopetition in the Service Industries: The Case of Pyhä-Luosto Tourism Destination in the Finnish Lapland, „European Management Journal”, nr 29(3).
92. Lacomba J.A., Lagos F., Neugebauer T. [2011], Who Makes the Pie Bigger? An Experimental Study on Co-opetition, „New Zealand Economic Papers”, nr 45 (1–2).
93. Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C. [1997], Competition, Cooperation and the Search for Economic Rents: A Syncretic Model, „Academy of Management Review”, nr 22(1).
94. Lan S., Liu K., Dong Y. [2019], Dancing with Wolves: How Value Creation and Value Capture Dynamics Affect Complementor Participation in Industry Platforms, „Industry and Innovation”, nr 26(8).
95. Lechner C., Dowling M., Welpe I. [2006], Firm Networks and Firm Development: The Role of the Relational Mix, „Journal of Business Venturing”, nr 21(4).
96. Le Roy F., Czakon W. [2016], Managing Coopetition: Transcending a Paradox, „Industrial Marketing Management”, nr 53.
97. Le Roy F., Fernandez A.S. [2018], From Strategizing Coopetition to Managing Coopetition, w: The Routledge Companion to Coopetition Strategies, red. A.S. Fernandez, P. Chiambaretto, F. Le Roy, W. Czakon, London.
98. Le Roy F., Mira B. [2018], Looking for the Historical Origins of Coopetition: Back to Antique Romans Traders, XXVIIe Conférence Internationale de Management Stratégique, Montpellier, France.
99. Le Roy F., Robert F., Hamouti R. [2021], Vertical vs Horizontal Coopetition and the Market Performance of Product Innovation: An Empirical Study of the Video Game Industry, Technovation, 112 (1–2).
100. Le Roy F., Robert M., Lasch F. [2016], Choosing the Best Partner for Product Innovation: Talking to the Enemy or to a Friend?, „International Studies of Management Organisation”, nr 46(3).
101. Liu R., Yang J., Albers S. [2021], Coopetition in Yin-Yang and Dialectic Perspectives, „Academy of Management”, nr 1.
102. Luo X., Slotegraaf R.J., Pan X. [2006], Cross-functional “Coopetition”: The Simultaneous Role of Cooperation and Competition within Firms, „Journal of Marketing”, nr 70(2).
103. Luo Y. [2004], Coopetition in International Business, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
104. Luo Y. [2007], A Coopetition Perspective of Global Competition, „Journal of World Business”, nr 42(2).
105. Mariani M.M. [2007], Coopetition as an Emergent Strategy: Empirical Evidence from an Italian Consortium of Opera Houses, „International Studies of Management & Organization”, nr 37(2).
106. Massari G.F., Giannoccaro I. [2021], Investigating the Effect of Horizontal Coopetition on Supply Chain Resilience in Complex and Turbulent Environments, „International Journal of Production Economics”, nr 237.
107. Mattsson L.G., Tidström A. [2015], Applying the Principles of Yin-Yang to Market Dynamics: On the Duality of Cooperation and Competition, „Marketing Theory”, nr 15(3).
108. Meyer H. [1998], My Enemy, My Friend, „Journal of Business Strategy”, nr 19(5).
109. Mierzejewska W. [2018], Czynniki sukcesu koopetycji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 16 (1/1).
110. Nevin M. [2014], Co-opetition: Sleeping with the Enemy, w: The Strategic Alliance Handbook, red. M. Nevin, Routledge, London.
111. Okura M. [2007], Coopetitive Strategies of Japanese Insurance Firms a Game-Theory Approach, „International Studies of Management & Organization”, nr 37(2).
112. Oliver A. [2004], On the Duality of Competition and Collaboration: Network-Based Knowledge Relations in the Biotechnology Industry, „Scandinavian Journal of Management”, nr 20 (1–2).
113. Onwuegbuzie A.J., Leech N.L., Collins K.M.T. [2010], Innovative Data Collection Strategies in Qualitative Research, „The Qualitative Report 2010”, nr 15(3).
114. Osarenkhoe A. [2010], A Study of Inter-Firm Dynamics between Competition and Cooperation – A Coopetition Strategy, „Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management”, nr 17 (3–4).
115. Padula G., Dagnino G.B. [2007], EconPaperse: Untangling the Rise of Coopetition. The Intrusion of Competition in a Cooperative Game Structure (repec.org), „International Studies of Management and Organization”, nr 37(2).116. Pathak S.D., Wu Z., Johnston D. [2014], Toward a Structural View of Co-opetition in Supply Networks, „Journal of Operations Management”, nr 32(5).
117. Pattinson S., Nicholson J. [2018], Emergent Coopetition from a Sensemaking Perspective: A Multi-Level Analysis, „Industrial Marketing Management”, nr 68.
118. Peng T.J., Pike S., Yang J.C.H., Roos G. [2012], Is Cooperation with Competitors a Good Idea? An Example in Practice, „British Journal of Management”, nr 23(4).
119. Pestkowski A. [2021], Coopetition as a Business Strategy That Changes the Market Structures: The Case of Long-Distance Passenger Transport Markets in Poland, Scientific papers of Silesian University of Technology, Organization and Management Series, nr 151.
120. Petter R.R.H., Resende L.M., Andrade P.P. Jr., Horst D.J. [2014], Systematic Review: An Analysis Model for Measuring the Coopetitive Performance in Horizontal Cooperation Networks Mapping the Critical Success Factors and their Variables, „The Annals of Regional Science”, nr 53(1).
121. Quint B. [1997], Coopetition: Sleeping with the Enemy, „Information Today”, 14(1).
122. Quintana-García C., Benavides-Velasco C.A. [2004], Cooperation, Competition, and Innovative Capability: A Panel Data of European Dedicated Biotechnology Firms, „Technovation”, nr 24(12).
123. Raza-Ullah T. [2017], A Theory of Experiettced Paradoxical Tettsion in Co-opetitive Alliances, „Studies in Business Administration”, B (97), Umea School of Business and Economics, Umea.
124. Raza-Ullah T., Bengtsson M., Kock S. [2014], The Coopetition Paradox and Tension in Coopetition at Multiple Levels, „Industrial Marketing Management”, nr 43(2).
125. Ritala P. [2001], Coopetition Strategy – When is it Successful? Empirical Evidence on Innovation and Market Performance, „British Journal of Management”, nr 23(3).
126. Ritala P., Välimäki K., Blomqvist K., Henttonen K. [2009], Interfirm Coopetition, Knowledge Creation and Innovativeness, w: Coopetition Strategy. Theory, Experience and Cases, red. G.B. Dagnino, E. Rocco, Routledge, London.
127. Roig-Tierno N., Kraus S., Cruz S. [2018], The Relation between Coopetition and Innovation / Entrepreneurship, „Review of Managerial Science”, nr 12.
128. Romaniuk K. [2017], Implikacje koopetycji dla organizacji inteligentnej w perspektywie teorii gier i teorii kosztów transakcyjnych, „Przegląd Organizacji”, nr 7.
129. Runge S., Schwens C., Schulz M. [2019], Sleeping with the Enemy: Coopetition, Innovation Performance, and the Role of Interpartner Symmetry, „Academy of Management”, nr 1.
130. Sołek-Borowska C. [2014], Od kooperencji do modelu 3C – ujęcie teoretyczne, „Modern Management Review”, nr 19(21).
131. Stamboulis Y.A. [2007], Towards a Systems Approach to Innovation Systems and Policy, „International Journal of Technology and Globalisation”, nr 3(1).
132. Stańczyk-Hugiet E. [2011], Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja?, „Przegląd Organizacji”, nr 5(856).
133. Stein H. [2010], Literature Overview on the Field of Co-opetition, Verslas: Teorija ir Praktika, „Vilnius Gediminas Technical University”, nr 11(13).
134. Teller C., Gittenberger E., Schnedlitz P. [2013], Competing and Sleeping with the Enemy for the Greater Good – Coopetition between Stores in Retail Agglomerations, Industrial Marketing Management, vol. 52.
135. Tsai W. [2002], Social Structure of ‘Coopetition’ within a Multiunit Organization, „Organization Science”, nr 13(2).
136. Vapola T., Tossavainen P., Gabrielsson M. [2008], The Battleship Strategy: The Complementing Role of Born Globals in MNC’s New Opportunity Creation, „Journal of International Entrepreneurship”, nr 6(1).
137. Vik Pant, Yu E. [2018], Getting to Win-Win in Industrial Collaboration Under Coopetition: A Strategic Modeling Approach, International Conference on Business Informatics Research; BIR 2018: Perspectives in Business Informatics Research.
138. Vlaisavljevic V., Gopalakrishnan S., Zhang H., Cabello-Medina C., Guilbault M [2021], Dancing with Wolves: How R&D Human Capital Can Benefit from Coopetition, Forthcoming at „R&D Management”, vol. 52, iss. 3.
139. Walley K. [2007], Coopetition. An Introduction to the Subject and an Agenda for Research, „International Studies of Management and Organization”, nr 37(2).
140. Webb T., Beldona S., Schwartz Z. [2021], Growing the Pie: An Examination of Coopetition Benefits in the US Lodging Industry, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, nr 33(12).
141. Wiener M., Saunders C. [2014], Forced Coopetition in IT Multi-Sourcing, „Journal of Strategic Information Systems”, nr 23(3).
142. Wilczyńska B. [2018], Wpływ potencjału kooperencyjnego na rozwój przedsiębiorstw, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania Międzynarodowego UEP, Poznań.
143. Wilhelm M. [2011], Managing Coopetition through Horizontal Supply Chain Relations: Linking Dyadic and Network Levels of Analysis, „Journal of Operations Management”, nr 29 (7–8).
144. Witek-Hajduk M.K., Napiórkowska A. [2017], A Framework of Retailer-Manufacturer Cooperation and Coopetition: Consumer Durable Goods Retailers’ Case, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, nr 5(1).
145. Yan Y. [2018], How to Swim with Sharks? The Antecedents and Consequences of Coopetition, University of Groningen, Groningen.
146. Zineldin M. [2004], Co-opetition: The Organisation of the Future, „Marketing Intelligence & Planning”, nr 22(7).

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Koszarna, S. (2023). Rozwój definicji koopetycji. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 27–55. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.2

Numer

Dział

Dział główny