Wpływ prowizji na wartość RRSO na przykładzie pożyczek spłacanych jednorazowo

Autor

  • Piotr Prewysz-Kwinto Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Magdalena Redo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.14

Słowa kluczowe:

rzeczywista roczna stopa oprocentowania, kapitalizacja, prowizja, sposób poboru, prawdziwy koszt kredytu

Abstrakt

Celem badań była analiza i ocena czy zmiana poziomu prowizji wywołuje taką samą zmianę wartości RRSO: w przypadku pożyczek krótko- i długoterminowych oraz przy prowizji pobieranej z góry i z dołu – bez względu na poziom wyjściowy prowizji. Okazuje się, że nie. To po pierwsze skutek wielokrotnego naliczania prowizji przy wyznaczaniu RRSO dla krótkoterminowych pożyczek (wskutek czego RRSO przeszacowuje prawdziwy ich koszt) oraz naliczania tylko jej części w przypadku długoterminowych (wskutek czego RRSO niedoszacowuje ich kosztu), a po drugie skutek wielokrotnego kapitalizowania kosztów (wskutek zastosowania w RRSO stopy efektywnej), powodującego wzmocnienie wskazanych zjawisk przeszacowania lub niedoszacowania kosztu długu – z różną siłą zależnie od sposobu poboru prowizji i okresu kredytowania oraz – co kluczowe – także od wyjściowej wysokości prowizji. Oznacza to, że formuła obliczeniowa RRSO jest wewnętrznie niespójna – zniekształca i zafałszowuje prawdziwy koszt długu ze zróżnicowaną siłą zależnie od kombinacji trzech parametrów: okresu kredytowania, sposobu poboru prowizji i wyjściowego jej poziomu. RRSO nie pokazuje więc
prawdziwego kosztu pożyczek spłacanych jednorazowo.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dobosiewicz Z. [2007], Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa.

Dobosiewicz Z., Marton-Gadoś K. [2013], Podstawy bankowości z zadaniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (OJ L 133, 22.5.2008), s. 66–92.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (OJ L 60, 28.2.2014), s. 34–85.

Podgórska M., Klimkowska J. [2005], Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

Prewysz-Kwinto P., Redo M. [2022], Czy RRSO prawidłowo pokazuje rzeczywisty koszt kredytu ponoszony przez dłużnika? „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 187,

s. 57–72, https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.3.

Prewysz-Kwinto P., Redo M. [2023], Czy RRSO pozwala na wybór najtańszej oferty kredytowej? „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2, s. 221–236, https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.16.

Redo M. [2021], Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO, w: Świeboda H., Gębska M. (red.), Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, s. 43–73.

Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2021], Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.

Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2022], Nominalny Roczny Koszt Kredytu (NRKK) kontra myląco nazwana i niepoprawnie obliczana Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 185, s. 85–111.

Redo M., Prewysz-Kwinto P. [2023], Czy przepisy prawne w Polsce regulujące przykład reprezentatywny służący wyznaczeniu RRSO w reklamie dostatecznie chronią interes kredytobiorcy? „Państwo i Prawo”, nr 8.

Soto M. [2009], Study on the Calculation of the Annual Percentage Rate of Charge for Consumer Credit Agreements, European Commission.

Szymański K. [2022], Co to jest prowizja? Ile wynosi w poszczególnych bankach? 9 marca, https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-prowizja (dostęp: 30.03.2022).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939).

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1081).

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. 2019, poz. 1083).

Warchałowska M. [2006], Problem opłat i prowizji za usługi bankowe w aspekcie niedozwolonych klauzul umownych, CBKE e-biuletyn, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-06 — zaktualizowane 2024-03-20

Wersje

Jak cytować

Prewysz-Kwinto, P. ., & Redo, M. . (2024). Wpływ prowizji na wartość RRSO na przykładzie pożyczek spłacanych jednorazowo. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 259–276. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.14 (Original work published 6 grudzień 2023)

Numer

Dział

Dział główny