Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami – studium przypadku

Autor

  • Małgorzata Wejer-Kudełko Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Tomasz Ogrodnik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.3

Słowa kluczowe:

faktoring, zarządzanie należnościami, finansowanie działalności, płynność finansowa

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istotnych zalet wprowadzenia usługi faktoringowej na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Problem zatorów płatniczych jest dziś częstym powodem upadłości przedsiębiorstw. Antidotum na tego rodzaju kłopoty finansowe może być między innymi faktoring, który definiowany jest jako narzędzie wspierające zarządzanie należnościami. Aktualnie popularność tej usługi wzrasta zarówno w kraju, jak i na świecie, o czym świadczy rosnąca wartość faktoringu oraz liczba faktorów w kraju i na świecie. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na wdrożenie faktoringu pomimo występujących kosztów. W niniejszym opracowaniu autorzy opisują faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami, co oznacza absolutną terminowość wpłat za sprzedane towary bądź usługi. Dzięki faktoringowi podmiot gospodarczy jest stale wypłacalny i nie ma problemów z regulowaniem swych zobowiązań, tym samym może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Przykładem przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na skorzystanie z usługi faktoringowej, jest zaprezentowana spółka XYZ z polskiego rynku mediów. Na podstawie opisu sytuacji przed wprowadzeniem oraz po wprowadzeniu faktoringu autorzy dokonali oceny przydatności tej usługi w aspekcie zarządzania
należnościami. Jako metodę badawczą przyjęto studia literaturowe oraz studium przypadku.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte
1. Bagieńska A., Faktoring jako niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, w: Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, red. M. Kunasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
2. Benea I., Duma F., Financing with Receivables: Factoring, Securitization and Collateral, „Finance – Challenges of the Future” 2013, vol. 1, iss. 15.
3. Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Faktoring jako źródło finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 66.
4. Czyż M., Faktoring jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, w: Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, red. B. Filipiak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2011, nr 38.
5. Dulian A., Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym, „Bank i Kredyt” 2005, nr 1.
6. Grzywacz J., Faktoring a płynność finansowa przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne” 2014, t. XIX.
7. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa 2013.
8. Nowak D., Przybylski W., Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 1 (85).
9. Patterson R., Wejer-Kudełko M., Keeping the Cash Flowing – the Principles and Practice of Modern Trade Credit Management in Poland’s Market Economy, CeDeWu, Warszawa 2018.
10. Popeanga V., Popescu M., Financing Working Capital, „Annals of the University of Petrosani, Economics” 2002, 2.
11. Rubik J., Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 668, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41.
12. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Źródła internetowe
1. Europejski Raport Płatności 2017 w Polsce, https://www.intrum.com/globalassets/countries/poland/newsletter/epr-polska-2017.pdf
2. http://datamarket.com/data/set/47dx/total-factoring-volume-to-gdp#!ds=47dx!73c9=1q.b&display=line
3. http://faktoring.pl/faktoring-na-swiecie/
4. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2014‑r-,2,10.html
5. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2015‑roku,2,11.html
6. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2016‑roku,2,12.html
7. https://www.money.pl/pieniadze/depozyty/zlotowearch/

Pobrania

Opublikowane

2019-08-02

Jak cytować

Wejer-Kudełko, M., & Ogrodnik, T. (2019). Faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami – studium przypadku. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (168), 43–58. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.3

Numer

Dział

Dział główny