Propozycje kryteriów oceny rozpraw doktorskich o orientacji zawodowej/praktycznej (na przykładzie nauk o zarządzaniu)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.1

Słowa kluczowe:

studia doktoranckie, doktor zarządzania biznesem (DBA), rozprawy doktorskie, kryteria recenzji rozpraw

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych typów rozpraw doktorskich: tradycyjnych, „badawczych” rozpraw typu PhD (doktor filozofii) oraz rozpraw o profilu zawodowo-praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem). Artykuł zawiera omówienie trzech szczegółowych zagadnień. Pierwsza część dotyczy braku precyzji w określeniu kryteriów oceny rozpraw doktorskich oraz dowolności interpretacji profili dyplomów i rozpraw doktorskich. W drugiej części omówiona została kwestia identyczności lub rozdzielności kryteriów oceny dysertacji doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich zorientowanych akademicko lub zawodowo (przykład DBA). Punktem wyjścia dla tej analizy jest krótkie omówienie wyróżniających cech doktoratów zawodowych. Trzecia część zawiera propozycję kryteriów oceny rozpraw doktorskich o profilu zawodowym autorstwa prof. N. Maheran Nik Muhammad – malezyjskiej badaczki studiów doktoranckich DBA. Wspomniana propozycja zestawu kryteriów recenzji rozpraw DBA jest rozwinięciem wcześniejszych prac badawczych przeprowadzonych przez dwa zespoły badaczy australijskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dokumenty prawne

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie sztuki, tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 1789

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 859

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1165

Wydawnictwa zwarte

Bielecki P., 2017, Model zawodowych studiów doktoranckich w zakresie biznesu jako novum

edukacji menedżerskiej, [w:] R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), Paradygmaty w naukach

ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

Kraśniewski A. i in., 2017, Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych

profilach, MNiSW, Warszawa

Kwiek M. i in., 2016, Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Perry C., McPhail J., Brown L., 2001, How Are Social Science Theses Like Those in Marketing

Examined, [w:] Proceedings Australia and New Zeeland Marketing Academy Conference (ANZMAC

, Massey University, Auckland

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 2017, A. Radwan (red.), Oficyna Allerhanda, Kraków

Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, 2017, kierownik projektu:

prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Artykuły prasowe i okolicznościowe

Kopeć M., Zydorowicz P., 2016, O tym, co ważne w rozprawach doktorskich – kryteria oceny

rozpraw doktorskich, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 4, no. 1

Perry C., Cavaye A., 2004, Australian Universities’ Examination Criteria for DBA Dissertations,

„International Journal of Organisational Behaviour”, vol. 7 (5)

Sarros J. C., Willis R. J., Fisher R., Storen A., 2005, DBA Examination Procedures and Protocols,

„Journal of Higher Education Policy and Management”, vol. 27, no. 2

Materiały internetowe

Association of Masters in Business Administration, Criteria for the Accreditation of DBA

Programmes, http://www.mbaworld.com/Accreditation/DBA-Guide.aspx, dostęp 1.02.2016

Bologna Seminar. Doctoral Programmes for the European Knowledge Society, Salzburg, 3–5 February

, http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Report_final.1129817011146.

pdf, dostęp 30.11.2016

DBA Accreditation Criteria, Association of Masters in Business Administration, https://www.

mbaworld.com/accreditation/dba-guide, dostęp 29.01.2017

Doctor of Business Administration Compass, https://www.dba-compass.com/News/Professional-

doctorates-in-Management-Report-2017, dostęp 28.03.2017

Maheran N. Nik Muhammad, Supervising and Examining DBA Dissertations: The Irony, https://

www.academia.edu/14316773/SUPERVISING_AND_EXAMINING_DBA_DISSERTATION_

THE_IRONY, dostęp 16.03.2017

MNiSW, 2016, Ustawa 2.0. Konkurs na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/, dostęp 17.03.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (przyjęty przez rząd 31.01.2017 r.), http://

www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-7–17, dostęp 11.03.2017

The Promise of Business Doctoral Education. Setting the Pace for Innovation, Sustainability, Relevance,

and Quality. Report of the AACSB International Doctoral Education Task Force, AACSB

International, 2013, http://www.aacsb.edu/-/media/aacsb/publications/research-reports/thepromise-

of-business-doctoral-education.ashx?la=en, dostęp 12.03.2017

Pobrania

Opublikowane

2018-08-19

Jak cytować

Bielecki, P. (2018). Propozycje kryteriów oceny rozpraw doktorskich o orientacji zawodowej/praktycznej (na przykładzie nauk o zarządzaniu). Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (160), 11–28. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.160.1

Numer

Dział

Dział główny