Przekazujemy w Państwa ręce 176. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on problematyce finansów, ekonomii oraz zarządzania. Autorzy poruszyli w nim m.in. tematy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, socjalizacji ekonomicznej, cyklu koniunkturalnego i rynku kapitałowego. Artykuły zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
W pierwszym artykule Janusz Kupcewicz-Szwoch i Agnieszka Baur stawiają sobie za cel identyfikację zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej. W tym świetle podkreślono również wagę gospodarki niskoemisyjnej.
Dorota Roszkowska-Hołysz i Anna Gąsiorek-Kowalewicz w swoim opracowaniu poruszają zagadnienie socjalizacji ekonomicznej dzieci w ujęciu ekonomii behawioralnej jako pojęcia interdyscyplinarnego. Autorki ukazują złożoność tego procesu, poprzez przedstawienie go w różnych ujęciach, jak też zidentyfikowanie potencjalnych obszarów badań.
Celem artykułu Patrycji Guzikowskiej jest weryfikacja empiryczna austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego na przykładzie Norwegii (lata 2006-2018). Weryfikacji podlega hipoteza: działanie banku centralnego Norwegii w trakcie ostatniego kryzysu gospodarczego spowodowało opóźnienie wystąpienia załamania gospodarczego, którego przebieg byłby zgodny z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego.
Tomasz Sobota w swoim opracowaniu omawia pojęcie skarbowości w myśli Adama Krzyżanowskiego. Prezentuje poglądy tego Autora odnośnie do takich zagadnień, jak: relacje między skarbowością a ekonomią, pojęcia skarbowości, przedmiot oraz zakresu nauki skarbowości, a także zagadnienia gospodarstwa prywatnego i gospodarstwa państwowego.
W kolejnym artykule Maciej Szulc podejmuje próbę weryfikacji zakresu pola znaczeniowego pojęcia governance w naukach o zarządzaniu. Autor zbadał kontekstowe użycie tego terminu w artykułach na temat zarządzania o największej liczbie cytowań dla kategorii zarządzanie w czasopismach z listy JCR.
Karol Matczak, Jakub Wojciechowski i Czesław Martysz starają się ukazać znaczenie i wpływ inwestowania zrównoważonego na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi.
Kolejne opracowanie, autorstwa Bartłomieja Lisickiego, wpisuje się w obszar badań rynków kapitałowych w rachunkowości. Autor podejmuje w nim próbę oszacowania wpływu odchyleń od konsensusu rynkowego, ujmowanego w raportach okresowych wyniku netto, na kapitalizację spółek.
W ostatnim artykule Małgorzata Korsakowska-Słowik identyfikuje i porównuje cel przetwarzania danych przez poszczególne instytucje nadzorcze. Analizuje także m.in. proces ich przetwarzania, zakres i źródła pozyskiwania danych ekonomiczno-finansowych banków na potrzeby nadzorcze.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2020-01-09