Nr 179 (2020): Studia i Prace

					Pokaż  Nr 179 (2020): Studia i Prace

Od Rady Naukowej


Przekazujemy w Państwa ręce 179. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”.
W pierwszym artykule Krzysztof Borowski i Michał Matusewicz poruszyli ciekawy problem, jakim jest inwestowanie na rynku whisky. Już od jakiegoś czasu inwestycje alternatywne zyskują na znaczeniu, zwłaszcza w okresie perturbacji na rynkach finansowych. Ponadto, z uwagi na niski współczynnik korelacji stóp zwrotu aktywów alternatywnych ze stopami zwrotu na rynku akcji czy też obligacji, mogą one być dodawane do portfeli inwestycyjnych w celu zwiększania efektywności tak skonstruowanych portfeli. Jednym z popularnych segmentów inwestycji alternatywnych, obok nieruchomości, dzieł sztuki, diamentów i win inwestycyjnych, powoli staje się właśnie rynek whisky inwestycyjnej. Jednak porównanie stóp zwrotu w tym segmencie z innymi segmentami rynku finansowego jest utrudnione z uwagi mniejszą płynność rynku whisky niż chociażby akcji czy obligacji. Dlatego też zdecydowano się na zastosowanie trzech indeksów rynku whisky: Vintage 50, ICON 100 i Japanese ICON 100 w ujęciu miesięcznym. Uzyskane wyniki można zaliczyć do jednych z pierwszych na rynku polskim. W wielu przypadkach potwierdziły one inne badania z rynku światowego dotyczące win inwestycyjnych, a z kolei w innych - zaprzeczyły im.
Przemysław Niewiadomski w swoim opracowaniu jako cel postawił sobie odpowiedź na pytanie Jaki model biznesu absorbują polskie przedsiębiorstwa wytwórcze działające w sektorze maszyn rolniczych? W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działanie niezbędne zarekomendowano ewaluację - będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów (warstwa teoretyczno-projektowa) - modelu badawczego. Badanie przeprowadzono wśród wybranych producentów sektora maszyn rolniczych.
Celem artykuł Michała Kaczmarskiego jest przybliżenie czytelnikowi obszarów zastosowania botów w nauce i biznesie. W tekście zawarto również opis przypadku zastosowania botów w procesie detekcji wprowadzania do legalnego łańcucha dystrybucji leków sfałszowanych, jako swoisty proof of concept. Dzięki robotyzacji okazało się, że proces analizy danych zyskał na jakości, a to za sprawą skrócenia czasu oczekiwania na wynik, powtarzalności procedur analitycznych zapewnionych algorytmami oraz spójnej i szybkiej agregacji wyników analiz, a także automatyzacji ich komunikacji do zainteresowanych stron. Robotyzacja znacznie zwiększyła także poziom bezpieczeństwa legalnego łańcucha dystrybucji, w szczególności dzięki zapewnieniu możliwości wczesnej detekcji transakcji podejrzanych oraz możliwości szybkiego transferu tej wiedzy do uprawnionych interesariuszy, w szczególności organów nadzoru rynku, a za ich pośrednictwem do organów ścigania.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2020-10-13