Nr 190 (2023): Studia i Prace

					Pokaż  Nr 190 (2023): Studia i Prace

Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 190. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Poświęcony jest on głównie szerokiej problematyce związanej z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.
Celem pierwszego artykułu, autorstwa Macieja Gierusza, jest analiza porównawcza dwóch głównych źródeł regulacji sprawozdawczości finansowej, jakimi są MSSF oraz US GAAP. Od ponad dwudziestu lat ważnym trendem w rachunkowości na poziomie światowym jest proces globalizacji, czyli zbliżania się tych tradycyjnie odmiennych zbiorów przepisów. Hipotezą postawioną przez autora jest to, że mimo ujednolicenia wielu rozstrzygnięć droga do całkowitej uniformizacji zasad sprawozdawczości finansowej okazuje się być ciągle daleka. Wykorzystane narzędzia badawcze obejmowały studia literaturowe oraz przegląd sprawozdań finansowych jednostek raportujących według MSSF oraz US GAAP.
W drugim artykule Maciej Leszek Hyży zaprezentował zagadnienia związane z instrumentami finansowymi. W okresie znaczącego wzrostu cen paliw i energii Autor postanowił zbadać, czy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki z sektora paliwowo-gazowego oraz energetycznego zabezpieczają się przed wahaniami kursów walutowych. W artykule zweryfikowano również, czy instrumenty finansowe i zabezpieczające stanowią istotną część majątku badanych spółek. Sprawdzono także, czy badane spółki stosują rachunkowość zabezpieczeń oraz czy zmiany wartości instrumentów zabezpieczających w istotny sposób wpływają na ich wynik finansowy.
W następnym artykule Marzenna Lament postawiła sobie za cel ocenę zasad prezentowania informacji ESG (ang. Environmental Social Governance) przez zakłady ubezpieczeń oraz analizę zakresu podejmowanych działań na rzecz środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania korporacją, ujmowanych w raportach rocznych zakładów ubezpieczeń.
W kolejnym artykule Krzysztof Mataczyna przedstawił podsumowanie badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności, sporządzanych za lata 2017–2021 przez przedsiębiorstwa branży lekowej notowane na GPW w Warszawie, w odniesieniu do ujawniania informacji o kapitale relacyjnym. Celem Autora było wykazanie zróżnicowania ujawnień informacji w tym obszarze oraz wskazanie potrzeby dalszej standaryzacji sprawozdawczości niefinansowej. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu – aktów prawnych, artykułów naukowych oraz opracowań instytucji państwowych i stowarzyszeń branżowych.
Celem ostatniego artykułu, autorstwa Małgorzaty Białas, było ustalenie, czy corporate governance ma wpływ na wysokość tworzonych rezerw w branży górniczej. Autorka podjęła próbę weryfikacji, czy wartość tworzonych rezerw zależy od tego, jaka jest forma prawna i kto jest właścicielem danego przedsiębiorstwa górniczego. Dodatkowo, dzięki zebranym danym będzie możliwe określenie, w jakim stopniu przedsiębiorstwa te, przez tworzenie rezerw, przygotowują się na przyszłe zobowiązania.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2023-09-25