Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym współczesnym nurtom teoretycznym i badawczym z obszaru ekonomii i finansów oraz zarządzania i jakości, które odnoszą się do funkcjonowania i budowy wartości przedsiębiorstw w stale zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Nasze czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, a jego głównym celem jest zarówno kształtowanie nowych, ocena i rozwój dotychczasowych idei i teorii naukowych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwami, jak również prezentowanie oraz omawianie wiążących się z tym propozycji rozwiązań praktycznych, wypracowywanych z zastosowaniem różnorodnych narzędzi badawczych w ramach dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest wydawany nieprzerwanie od 2006 r. Pomysłodawcą utworzenia Kwartalnika był prof. Andrzej Herman, ówczesny Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jego pierwszy Redaktor Naczelny. Myślą przewodnią czasopisma, którą sformułował prof. A. Herman, aktualną do dziś jest: PRAKTYCZNA TEORIA. Szczegółowa koncepcja czasopisma zarówno od strony merytorycznej, jak i graficznej została wydyskutowana w gronie wybitnych naukowców i praktyków gospodarczych oraz doświadczonych redaktorów z wielu wiodących krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. W tym gronie należy wymienić m.in.: prof. SGH dr hab. Romana Sobieckiego (późniejszego Redaktora Naczelnego), prof. Kazimierza Kucińskiego czy Alicję Kołodko. 

Pomysł wydawania Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie pojawił się podczas wielu rozmów prowadzonych przez pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie z badaczami naukowymi, przedsiębiorcami, inwestorami, menedżerami czy doradcami i analitykami pracującymi dla biznesu. Ideę tę zgłaszali także studenci i absolwenci SGH w Warszawie, którzy podczas wspólnych spotkań podnosili, że przydatne dla nich i inspirujące intelektualnie byłoby czasopismo naukowe, które z jednej strony rozwijałoby i przybliżałoby współczesną wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, a z drugiej zaznajamiało Czytelników z przeglądem kluczowych wniosków wypracowywanych na podstawie analizy praktycznych doświadczeń gospodarczych. Postanowiliśmy zatem podjąć to wyzwanie i obecnie nadal je kontynuujemy, obierając za cel omawianie tematów najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw z zastosowaniem jak najlepiej dopasowanych narzędzi badawczych.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. (w sprawie wykazu czasopism naukowch i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych) za publikację artykułu naukowego w naszym czasopismie autor uzyskuje 40 punktów ministerialnych.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest indeksowany w następujących bazach:

Nasz numer ISSN: 1896-656X oraz e-ISSN: 2719-3276

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem naukowym wydawanym w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja numerów z 2022-2024 roku została sfinansowana w ramach umowy RCN/SP/0378/2021/1 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.