Treść głównego artykułu

Abstrakt

Współczesny rynek pracy, będący rynkiem pracownika, stawia wyzwania przed pracodawcami, którzy stykają się z niewystarczającą podażą pracy. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, a jedną z nich jest funkcjonowanie licznej grupy osób nieaktywnych zawodowo. Wśród nich są m.in. osoby z niepełnosprawnością. Założono, że przesunięcie tych osób do grupy aktywnych zawodowo może nastąpić dzięki nie tylko działaniom o charakterze makroekonomicznym i makrospołecznym, ale też inicjatywie pracodawcy wdrażającego innowacje społeczne. Celem artykułu była zatem identyfikacja innowacji społecznych zwiększających dostępność miejsc pracy dla niepełnosprawnych w Polsce, określenie rodzaju tych innowacji, a także procesu ich tworzenia.

Słowa kluczowe

innowacje społeczne niepełnosprawność bierność zawodowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bukowska , U. (2019). Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 52(2), 11–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2340

Referencje

  1. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018). Osoby niepełnosprawne na rynku pracy. www.niepelnosprawni.gov.pl (20.10.2018).
  2. Błeszyński, J. J. (2017). Wykorzystanie wspomagającej i alternatywnej komunikacji – wybrane metody i wyzwania nowej technologii. W: J. J. Błeszyński, D. Baczała (red.), Społeczeństwo włączające a komunikacja. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 13–26.
  3. Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., Norman, W. (2012). Defining Social Innovation. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE). European Commission – 7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research.
  4. GUS (2017). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016. Warszawa–Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
  5. https://migam.org (16.02.2019).
  6. Jędrych, E. (2013). Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  7. Kobus-Ostrowska, D. (2015). Bierność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4 (41), 21–36.
  8. Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2018). Innowacje społeczne i polityczne wobec potrzeb rozwoju inkluzyjnego. W: J. Pietrewicz, R. Sobiecki (red.), Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 49–63.
  9. Kunasz, M. (2016). Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 345–357.
  10. Kwaśnicki, W. (2014). Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 27–43.
  11. Lignar-Paczocha, K. (2017). Coaching osób niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia i dylematy. W: J. Niedbalski, M. Racław, D. Żuchowska-Skiba (red.), Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 165–196.
  12. Mirvis, P., Herrera, M. E. B., Googins, B., Albareda, L. (2016). Corporate social innovation: How firms learn to innovate for the greater good. Journal of Business Research, 69 (11), 5014–5021.
  13. MOFFIN Fundacja Menedżerowie Jutra (2017). Dostępna firma – dostępne otoczenie. Pracownia Wydawnicza AD VERBUM. www.moffin.eu (09.12.2018).
  14. Senent-Bailach, C., Rey-Marti, A. (2017). Creating Entrepreneurship through Social Innovation: The Case of I-Box Create. Contemporary Economics, 11 (4), 479 486.
  15. Strmiska-Mietlińska, A. (2015). Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  16. Struck-Peregończyk, M. (2015). Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Warszawa–Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ASPRA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
  17. Wiktorska-Święcka, A., Moroń, D., Klimowicz, M. (2015). Zarządzanie innowacjami społecznymi – trendy – perspektywy – wyzwania. Warszawa: Difin.
  18. Wyrwa, J. (2014). Innowacje społeczne w teorii nauk ekonomicznych. W: J. Wyrwa (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 41–71.
  19. Zakrzewska, M. (2017). Zatrudnienie wspomagane – niemożliwe staje się możliwe. W: B. Trochimiak, M. Wolan-Nowakowska (red.), Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 31–50.
  20. Zieliński, M. (2017). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: CeDeWu.