Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule ukazano zależność występującą między ułatwieniami oferowanymi kobietom przez pracodawców a ich wizerunkiem na rynku pracy. Przedstawiono model kształto‑ wania wizerunku pracodawcy. Ukazano także jakie ułatwienia są oferowane kobietom przez pracodawców. Stwierdzono, że pozytywnie wpływają one zarówno na osiąganie przez kobiety równowagi praca – życie jak i na wizerunek pracodawcy. Ważne jednak, by oferowane ułatwienia były zbieżne z oczekiwaniami pracowników, a jak wynika z badań, ten warunek często nie jest spełniony

Słowa kluczowe

kształtowanie wizerunku pracodawcy kobieta zarządzanie różnorodnością rów‑ nowaga praca – życie.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bukowska, U. (2013). Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 30(4), 71-83. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4603

Referencje

  1. Ambroziewiczowa, A. (1917), Praca przemysłowa kobiet polskich: referat przedstawionyna Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie, Drukarnia “Głosu Narodu”, Kraków.
  2. Backhaus, K., Tikoo, S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding,“Career Development International”, 9 (4/5).
  3. Baruk, A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy,Difin, Warszawa.
  4. Borkowska, S. (2007), Motywacja i motywowanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Borkowska, S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią?, w: S. Borkowska (red.), Programypraca – życie z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.82 Urszula BukowskaBukowska, U. (2012), Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy – implikacjedla jakości życia w pracy, w: T. Sikora, M. Giemza (red.), Praktyka zarządzania jako-ścią w XXI wieku, Wydawnictwa Naukowe PTTŻ, Kraków.
  6. Mitchell, R.K., Agle, B.R., Wood, D.J. (1997), Toward a Theory of StakeholderIdentification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts,“Academy of Management Review”, 22 (4).
  7. Orrick, D. (2008), Developing Brand Recognition, “Law & Order”, 56 (9).
  8. Rawłuszko, M. (2008), Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, w:Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, EQUAL, Fundacja Feminoteka,Warszawa.
  9. Seymen, O.A. (2006), The cultural diversity phenomenon in organisations and different approachesfor effective cultural diversity management: a literary review, “Cross CulturalManagement: An International Journal”, 13 (4).
  10. www.firmaprzyjaznamamie.pl, data pobrania: 15 września 2013.
  11. www.mikolaj.org.pl/konkurs‑mama‑w‑pracy‑3/ , data pobrania: 15 września 2013