Kompetencje przedsiębiorcy – integralna struktura systemu

Main Article Content

Piotr Barczak

Abstrakt

Kompetencje i osobowość przedsiębiorcy są częścią systemu gospodarczego, którego integralną częścią są firmy i instytucje otoczenia biznesu. Zgodnie z zasadami termodynamiki, które wpływają na wszelkie przejawy działalności materialnej i niematerialnej, również na te o charakterze ekonomicznym, ograniczenie „sił tarcia” w gospodarce powoduje jej lepszą sprawność. Jednym z powodów wzrostu chaosu są powstające uproszczenia w przestrzeni ekonomicznej. Zjawisku uproszczeń podlegają kompetencje oraz przejawy działań firm i instytucji otoczenia biznesowego. Struktury firm są powiązane poprzez funkcje z rynkiem, a cały system jest zbiorem elementów o charakterze ekonomicznym, społecznym i psychologicznym. W tym obszarze następuje ciągły problem nierównowagi i porządkowania systemu. Przedsiębiorcy starają się poszerzać granice władztwa swoich sieci. Informatyzacja pomaga w tym współzawodnictwie. Oznacza jednak wzrost kosztów firm, a to przekłada się na wzrost cen i sposoby działania rynkowego. Porównywanie wzajemnych wizji firm i instytucji oraz ocena wartości mogą być pomocne w usprawnianiu przedsiębiorstw i instytucji działających w przestrzeni ekonomicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barczak, P. . (2021). Kompetencje przedsiębiorcy – integralna struktura systemu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 59(2), 40–58. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adamik A., Bednarska-Wnuk I. (2014), Luka kompetencyjna a kompetencje kierownicze w MSP, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź, s. 67-68.
2. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. III poszerzone, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 153.
3. Barczak P. (2011), Model emocjonalny klienta a budowanie wartości i lojalności, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień, część 2, IBRKiK, Warszawa, s. 93-104.
4. Barczak P. (2017), Kreowanie wartości w łańcuchu dostaw przez małe firmy niszowe, nieopublikowana praca doktorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 335.
5. Barczak P. (2012), Determinanty trwałości łańcuchów dostaw w środowisku wartości dla klienta, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Smolarek M., Dzieńdziora J. (red.), Zeszyt 2/2012 Zarządzanie, Sosnowiec, s. 110.
6. Baum C.F., Chakraborty A., Boyan L. (2010), The Impact of Macroeconomic Uncertainty on Firms’ Changes in Financial Leverage, “International Journal of Finance and Economics”, vol. 15, s. 22-30.
7. Boyatzis R.E. (2008), Competencies in the 21st century, “Journal of Management Development”, Vol. 27, No. 1, p. 5-12.
8. Capaldo G., Iandoli L., Ponsiglione C. (2004), Entrepreneurial competencies and training needs of small firms: A methodological approach, 14th Annual IntEnt Conference, University of Napoli Federico II (Italy), 4-7 July, s. 17-18.
9. Coase Ronald H. (1937), The Nature of the Firm, „Economica”, Vol. 4.
10. Delamare Le Deist F., Winterton J. (2005), What is competence?, “Human Resource Development Internationa”, No. 1 (t. 8), s. 40; za: T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 24.
11. Dolan S.L., Garcia S., Diegoli S., Auerbach A., Jackson A. (2000), Organisational Values as “Attractors of Chaos”: An Emerging Cultural Change to Manage Organisational Complexity,, UPF, Economics Working Paper, No. 485.
12. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
13. Georgescu-Roegen N. (1986), The entropy law and economic process in retrospekt, “Eastern Economic Journal”, Vol. 12, No. 1, p. 3-25.
14. Godlewska-Majkowska H. (2009), Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju MSP, w: Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, Godlewska-Majkowska H. (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 65.
15. Jolls Ch., Sunstein C.R., Thaler R. (1998), A Behavioral Approach to Law and Economics, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Paper 1765, s. 1476.
16. Klimek J., Żelazko B. (2017), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Tom XVIII, Zeszyt 12, Część II, s. 25-36.
17. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
18. Man T., Lau T., Chan K.F. (2002), The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, “Journal of Business Venturing”, 17(2).
19. Marszałek A. (2011), Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wynik współczesnego rynku, „E-mentor“, nr 3, 2011, http://www.e-mentor.edu.p.
20. Mises L. (2011), Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, s. 53.
21. Mitchelmore S., Rowley J. (2010), Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda , “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, Vol. 16 No. 2, p. 100.
22. Moczydłowska J.M. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa, s. 30.
23. Nehrebecka N., Brzozowski M. (2016), Wpływ niepewności makroekonomicznej na oszczędności przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, s. 51-69.
24. Obuchowski K. (1997), Zmiany osobowości – założenia i tezy, „Forum Psychologiczne”, Tom II, Numer 2, Bydgoszcz, s. 22-30.
25. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków, s. 25.
26. Piróg D. (2015), Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w zakresie szkolnictwa wyższego, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 11, Kraków, s. 369-370.
27. Ramsey D. (2015), Lider przedsiębiorczości. O sukcesie w biznesie, Fijorr Publishing, Warszawa.
28. Rifkin J. (2016), Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, s. 18.
29. Rostkowski T. (2002), Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w: Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 89.
30. Thierry D., Sauret Ch., Monod N. (1994), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 6.
31. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2004), Ekonomia, tom 1, PWN, Warszawa, s. 59.
32. Sobiecki R. (2009), Przedsiębiorca-przedsiębiorstwo-przedsiębiorczość, w: Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. nauk. Godlewska-Majkowska H., Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 19.
33. Wach K. (2015), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 26.
34. Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.