Znaczenie informacji niefinansowej w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju oraz turbulentnego otoczenia

Main Article Content

Waldemar Rogowski
Mariusz Lipski

Abstrakt

W świetle rosnącego znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak również wynikających z jej założeń czynników, rośnie także rola sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw. Coraz ważniejsze staje się także uwzględnianie w rachunku ekonomicznym aspektów społecznych, korporacyjnych oraz środowiskowych. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy zakresu oraz roli i znaczenia informacji niefinansowych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw. Postawiono również tezę, że w świetle rosnącego znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz turbulencji w gospodarce, spowodowanych czynnikami egzogenicznymi (pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie), aspekty niefinansowe stają się coraz bardziej istotnym i ważnym elementem oceny standingu finansowego, ryzyka funkcjonowania oraz perspektyw dalszej działalności podmiotów gospodarczych. Po przeprowadzeniu analizy postawiona teza została potwierdzona. Ocena kondycji przedsiębiorstwa oraz perspektyw jego dalszej działalności wyłącznie na podstawie danych i informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, z racji braku możliwości kompleksowej oceny, może prowadzić do błędnych wniosków, a w efekcie do błędnych decyzji inwestycyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rogowski, W. ., & Lipski, M. . (2022). Znaczenie informacji niefinansowej w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju oraz turbulentnego otoczenia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 64(2), 33–44. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.3
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ministerstwo Finansów (2017), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących, Warszawa, https://mf-arch2.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=041fa0d5-333b-4074‑b583-6465cda2f687&groupId=764034 (dostęp: 16.03.2022).
Morrison R. (2021), Environmental, Social and Governance Theory: Defusing a Major Threat to Shareholder Rights, Competitive Enterprise Institute, Washington.
Parlament Europejski (2014), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 (dostęp: 15.03.2022).
Parlament Europejski (2019), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088 (dostęp: 25.03.2022).
PwC (2021), ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?, https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2021/ESG_Miecz_Damoklesa_raport_PwC_2021.pdf (dostęp: 26.03.2022).
PwC (2022), Zielone finanse po polsku – jak ESG zmieni sektor bankowy i finansowanie firm?, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/zielone-finanse-po-polsku-jak-esg-zmieni-sektor-bankowyi-finansowanie-firm.html (dostęp: 27.03.2022).
Rogowski W., Ulianiuk A. (2012), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki, cz. II: Rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI), „Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów”, 113, 154–182.
Stolowy H., Paugam L. (2018), The expansion of non-financial reporting: an exploratory study, “Accounting and Business Research”, https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470141 (dostęp:12.05.2022).
United Nations (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (dostęp: 21.03.2022).
The Global Compact (2004), Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World, https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf (dostęp: 23.03.2022).
World Commission on Environment and Development (1987), Our common future, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (dostęp:27.03.2022).