Wpływ przypadku firmy GetBack na polski rynek finansowy

Main Article Content

Waldemar Rogowski
Kamil Gemra

Abstrakt

Artykuł został poświęcony najgłośniejszej sprawie ostatnich lat na rynku finansowym firmie Get- Back, która była czołową firmą windykacyjną operującą na rynku w Polsce, a także obecną na rynkach w Rumunii, Hiszpanii i Bułgarii. Spółka powstała w 2012 roku, w Grupie Getin. Ważnym momentem było wyjście z tej grupy poprzez odkupienie spółki w czerwcu 2016 roku przez konsorcjum funduszy private equity, któremu liderował lokalny fundusz działający w Polsce i regionie – Abris. Problemy czołowego windykatora odbiły się szerokim echem, a poszkodowanych jest bezpośrednio około ponad 9000 obligatariuszy oraz szacuje się, że co najmniej drugie tyle akcjonariuszy indywidualnych oraz osób posiadających certyfikaty w funduszach sekurytyzacyjnych. Skala powiązań GetBack z czołowymi uczestnikami rynku finansowego sprawia, że nie jest to jedynie problem tej spółki. Celem artykułu jest zbadanie wpływu problemu firmy GetBack na różne segmenty polskiego rynku finansowego. W artykule postawiono tezę mówiącą o tym, że mamy do czynienia z istotnym wpływem pojedynczego zdarzenia na wiele segmentów rynku finansowego i gospodarki. Na podstawie przeprowadzonej analizy, autorzy przedstawili argumenty za postawioną tezą oraz wyodrębnili wiele obszarów oddziaływania i możliwych zmian, jakie zajdą w tych obszarach w przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rogowski, W., & Gemra, K. . (2018). Wpływ przypadku firmy GetBack na polski rynek finansowy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 49(4), 89–103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8124
Dział
Dział główny

Bibliografia

Antkiewicz S. [2012] Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Warszawa, CeDeWu.

Czekaj J., Owsiak S. [1998], Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fabozzi F. [1999], Rynki obligacji. Analiza i strategie, Warszawa, WIG-Press.

Gemra K. [2013], Możliwości lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych na rynku Catalyst, w: Bank, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w warunkach niepewności, J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Płock, Wydawnictwo PWSZ w Płocku.

Jajuga K., Jajuga T. [2012], Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, inżynieria finansowa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jajuga K. [2006], Obligacje, Warszawa, PWN.

Kordela D. [2012], Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, w: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Przybylska-Kapuścińska W., Handschke J. (red.), „Zeszyty Naukowe”, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Pietrzak E., Dzierżanowski M., Sowiński T. [1998], Rynek kapitałowy w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego, IBnGR, „Transformacja Gospodarki”, nr 90.

Puzyrewicz T. [2011], Przewodnik dla inwestorów – obligacje na rynku Catalyst, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539).

Wacławczyk A. [2003], Obligacje komunalne, Kraków, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>