Premia w wezwaniach na akcje na rynku kapitałowym w Polsce

Main Article Content

Kamil Gemra
Waldemar Rogowski

Abstrakt

Ostatnie lata na polskim rynku kapitałowym to trudny czas dla inwestorów.  Więcej spółek podlega procedurze delistingu, niż pojawia się nowych w ramach prowadzonych IPO. Często delisting odbywa się w związku z przejęciem przedsiębiorstwa i ogłoszeniem wezwania na wszystkie jego akcje. Celem artykułu jest charakterystyka procesów wezwań na akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz zbadanie poziomu premii cenowych oferowanych akcjonariuszom. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez analizę danych wtórnych przy transakcjach wezwań na akcje w latach 2016-2018 na GPW. W artykule postawiono hipotezę główną: premia za kontrolę płacona przez podmiot wzywający w badanym okresie wynosiła ponad 25 proc. średniej ceny z sześciomiesięcznych notowań akcji poprzedzających ogłoszenie wezwania. Po przeprowadzeniu analizy okazuje się, że postawiona hipoteza została zweryfikowana negatywnie, ponieważ w jednej trzeciej badanych przypadków premia wyniosła poniżej jednego procenta w stosunku do badanej średniej poprzedzającej wezwanie. Za brak premii może odpowiadać słabość rodzimego rynku, widoczna w braku napływu kapitału, przez co wezwania są szansą na przemodelowanie portfela inwestycyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gemra, K., & Rogowski, W. (2020). Premia w wezwaniach na akcje na rynku kapitałowym w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 54–63. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Asyngier R., (2017) Skuteczność wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skolodowska nr. 1 (2017), UMCS w Lublinie.
2. Bruslerie H., Deffains-Crapsky C., (2005) Takeover bids, unconditional offer price and investor protection, Review of Financial Economics 14.
3. Krishnan C.N., Masulis W., Thomas R. S., Thompson R., (2012), Shareholder litigation in mergers and acquisitions, “Journal of Corporate Finance”, No. 18.
4. Królik-Kołtunik K., (2015), Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skolodowska, nr 4 (2015), UMCS w Lublinie.
5. Pinior P., Wyrzykowski W., (2008), Przymusowy wykup i odkup akcji w spółkach publicznych i niepublicznych, „Prawo Spółek”, 2008, nr 9.
6. Rusek J., Hajdecki P., (2008), Squeeze out, czyli wyciskanie akcjonariusza mniejszościowego, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 2008, nr 5.
7. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798, 2217.), art. 69 i nast.
8. Wang Y., Lahr H., (2017), Takeover law to protect shareholders: Increasing efficiency or merely redistributing gains?, “Journal of Corporate Finance”, Vol. 43.

Inne teksty tego samego autora