Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor analizuje zmiany regulacyjne na rynku pożyczkowym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych, które udzielają krótkoterminowych kredytów konsumenckich (mikropożyczek). Podejmuje próbę oceny ich prawdopodobnej skuteczności w świetle doświadczeń innych państw.

Słowa kluczowe

niebankowe instytucje pożyczkowe mikropożyczki ochrona konsumentów kredyty konsumenckie shadow banking area microloans consumer protection consumer loans

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gębski, Łukasz . (2018) „Skuteczność administracyjnej regulacji cen kredytów konsumenckich w obszarze shadow banking w świetle doświadczeń polskich i międzynarodowych”., Studia z Polityki Publicznej, 5(1(17), s. 33–47. doi: 10.33119/KSzPP.2018.1.2.

Metrics

Referencje

 1. Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego w Polsce. https://static1.squarespace.com/static/51bf101ae4b010d205f86e84/t/53907bbee4b087ae04f9b62b/1401977790477/ 2014–05–01+ZFP+ocena+skutk%C3%B3w+regulacji.pdf, dostęp marzec 2018.
 2. Atkinson, A. i Messy, F. (2012). Measuring Financial Literacy. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pension, No. 15.
 3. Australian Securities and Investment Commission ASIC (2008). ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia.
 4. Campbell, J. (2006). Household Finances. Journal of Finance, Vol. 61, No. 4: 1553–1604.
 5. Cupano, A. i Ramsay, I. (2011). What Causes Suboptimal Financial Behavior? An Exploration of Financial Literacy. Social Influences and Behavioral Economics, The University of Melbourne, No. 3.
 6. Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011: 35.
 7. Elliehausen, G. (2010). Implications of Behavioral Research for the Financial Sector Regulation of Consumer Credit Products. Federal Reserve Board. Finance and Economics Discussion Series, No. 25.
 8. Kodres, L. E. (2013). What is Shadow Banking. Finance & Development, Vol. 50, No. 2.
 9. Komitet Stabilności Finansowej (2013). Raport Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold Sp. z o.o.
 10. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (2013) – Kongres Consumer Finance, materiały i wystąpienia kongresowe.
 11. Raport „Mikropożyczki w Polsce”. https://static1.squarespace.com/static/51bf101ae4b010d205f86e84/t/5391fdc3e4b0dd94905fec79/1402076611218/Mikropo%C5%BCyczki+ w+Polsce.pdf, dostęp marzec 2018.
 12. Raport Rynek firm pożyczkowych w Polsce. https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2013/rynek-firm -pozyczkowych-w-polsce.html, dostęp marzec 2018.
 13. Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2012, nr 0, poz. 1193.
 14. Wilmarth Jr., A. E. (2011). The Dodd-Frank Act’s Expansion of State Authority to Protect Consumers of Financial Services. The George Washington University Law School Legal Studies Research Paper, No. 572.
 15. Zmiana do Ustawy No. 106/2014 – zmiana do Kodeksu cywilnego Republiki Słowackiej.
 16. Zmiana do ustawy No. 128/2002 – zmiana do Ustawy o ochronie konsumentów Republiki Słowackiej.
 17. Zmiana do ustawy No. 129/2010 – zmiana do Ustawy o kredycie konsumenckim Republiki Słowackiej.
 18. Zmiana do ustawy No. 527/2002 – zmiana w przepisach o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Republiki Słowackiej.