Dialog obywatelski w praktyce

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marta Cisek-Lachowicz
Karolina Kichewko

Abstrakt

Dialog społeczny koncentrujący się na problemach świata pracy nie zapewnia wystarczającej przestrzeni komunikacyjnej dla wszystkich obywateli. Dlatego też, co trzeba podkreślić z całą stanowczością, rozwija się dialog obywatelski, który szerzej pozwala spojrzeć na problemy społeczne i włączyć bardziej zróżnicowanych partnerów do procesu podejmowania decyzji przez władze publiczne. Głównym celem artykułu jest prezentacja dialogu obywatelskiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz ukazanie relacji dialogu społecznego z dialogiem obywatelskim, a także narzędzi i metod tego ostatniego. Druga część artykułu zawiera analizę w ujęciu teoretycznym jednej z technik dialogu obywatelskiego – konsultacji społecznych. Trzecia sekcja ukazuje studium przypadku, opisujące spotkanie informacyjne na temat dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. W ostatniej części znajduje się podsumowanie rozważań o dialogu obywatelskim. W artykule wykorzystano dane pochodzące z literatury, w tym publikacji książkowych, czasopism, a także akty prawne oraz studium przypadku – obserwację, jak również rozmowy z uczestnikami spotkania konsultacyjnego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Cisek-Lachowicz, M. i Kichewko, K. (2018) „Dialog obywatelski w praktyce”, Studia z Polityki Publicznej , 5(2(18), s. 59-72. doi: 10.33119/KSzPP.2018.2.4.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Długosz, D. i Wygnański, J.J. (2005). Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Gardawski, J. (2009). Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH.
International Labour Organization, ILO (2018). Social Dialogue, What is Social Dialogue?, http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm
Jasiecki, K. (2016). Sprzężenie między dialogiem społecznym i obywatelskim w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, w: A. Zybała (red.). Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Marchaj, R. (2016). Samorządowe konsultacje społeczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
Misztal, W. (2008). Lokalny dialog obywatelski. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Misztal, W. (2017). Dialog, to znaczy co?. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 4(55): 21–31.
Towalski, R. (2007). Dialog społeczny – próba definicji, w: R. Towalski (red.). Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
Zakrzewska, I. (2017). Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Zychowicz, Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie. Szczecin: Instytut Rozwoju Regionalnego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn zm.