Treść głównego artykułu

Abstrakt

Problematyka niniejszego opracowania oscyluje wokół szans i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu wsparcia procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie akademickim. Zadaniem uczelni jest stwarzanie warunków do pełnego udziału w tym procesie, wykształcenie wyższe stanowi krok do pełnej aktywizacji i uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym. W części teoretycznej przedstawione zostały uwarunkowania instytucjonalno-prawne inkluzyjnej polityki kształcenia, w tym analiza porównawcza obowiązującego Prawa o szkolnictwie wyższym oraz założeń Ustawy 2.0. W części praktycznej przedstawiono model systemu wsparcia na przykładzie wybranej uczelni wyższej. Zakończenie zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące planowanych zmian prawnych.

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe niepełnosprawność studenci z niepełnosprawnościami higher education disability students with disabilities

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cisek-Lachowicz, M. . (2018) „Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na poziomie wyższym – studium przypadku”, Studia z Polityki Publicznej, 5(3(19), s. 59–69. doi: 10.33119/KSzPP.2018.3.4.

Metrics

Referencje

 1. Dane dotyczące wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie BAEL. (2018).
 2. Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami (2015). Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 5.
 3. Dziedziczak-Foltyn, A. (2018). Reformy w polskim szkolnictwie wyższym po 1990 r. w świetle nauki o polityce publicznej. Studia z Polityki Publicznej, nr 2(18).
 4. Kubacki, P. (2015). Polityka publiczna wobec niepełnosprawności – propozycje perspektyw teoretycznych. Studia z Polityki Publicznej, nr 4(8).
 5. Laboratorium bez barier. https://www.chem.uni.wroc.pl/Laboratorium_bez_barier?mid=110
 6. Moroń, D. (2014). Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach. Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 1.
 7. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 26/2015 Senatu uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 8. Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój, czyli o siedmiu zasadach wsparcia edukacyjnego będących filarami edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym. (2018). Perdeus-Białek, M. (red.). Kraków: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania statystyczne.
 10. Sztobryn-Giercuszkiewicz, J. (2018). Szanse i ograniczenia kształcenia akademickiego osób z niepełnosprawnościami w Polsce – perspektywa socjologiczna. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 11. Topolewska, M. (2018). Uczelnie bez barier i przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dziennik Gazeta Prawna, nr 114.
 12. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012, poz. 1196.
 13. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 26/2015 Senatu uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 14. Rządowy projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Projekt z dnia 22.01.2018 r.
 15. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776.
 17. Zarządzenie nr 98/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim.
 18. Zarządzenie nr 114/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r. wprowadzające Regulamin przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.