Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Piotr Błędowski
https://orcid.org/0000-0003-4207-2283

Abstrakt

Artykuł ma na celu omówienie relacji między polityką społeczną a polityką publiczną i wskazanie najważniejszych elementów tych relacji. Polityka społeczna jest związana historycznie z jednej strony z ekonomią, a z drugiej – z socjologią i naukami o polityce. Nauki o polityce publicznej eksponują rolę administracji publicznej w realizacji jej celów i pozwalają na szersze ujęcie zakresu jej zadań poprzez powiązanie ich z innymi specjalnościami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie w praktyce efektów synergicznych podejmowanych działań, a w warstwie teoretycznej – pełniejsza ocena analizowanych problemów. Historia polityki społecznej w Polsce, a szczególnie Instytutu Gospodarstwa Społecznego pokazuje, że takie szerokie podejście do polityki społecznej cechowało tę dyscyplinę także w przeszłości.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Błędowski, P. (2014) „Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej – próba charakterystyki”, Studia z Polityki Publicznej , 1(3(3), s. 9-23. doi: 10.33119/KSzPP.2014.3.1.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, „Zeszyty Naukowe” 2007, nr 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Burgernahe Sozialpolitik. Planung, Organisation und Vermittlungsoziale Leistungen auf lokaler Ebene, Hrsg. F.-X. Kaufmann, Campus-Verlag 1979.
Caulier-Grice J., Davis A., Patrick R., Norman W, Defining Social Innovation. A deliverable of the project: “The theoretical, empirical andpolicy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission - 7th Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels 2012.
Cesarski M., Zagadnienia mieszkaniowe i osadnicze w pracach Ludwika Krzywickiego i ich aktualność, „Człowiek i Środowisko” 2010, nr 3-4.
Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009.
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Hochgerner J., Conceptualising social innovation, https://www.zsi.at/attach/Hochgerner_ Madrid_7-3-2012_ppt, dostęp 16.05.2014.
Hrynkiewicz J., Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.
Kalkulator Społeczny - narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej, „Poli¬tyka Społeczna” 2014, zeszyt tematyczny 3.
Karwacki A., Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce społecznej. Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
Karwacki A., Rymsza M., Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.
Kaźmierczak T., Rymsza M., Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, „Analizy i Opinie” 2005, nr 48, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Kryzys i co dalej?, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Krzeczkowski K., Problemat polityki społecznej, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1936.
Kubicki P., Życie w społeczności lokalnej, www.firr.org.pl/uploads/PON/08-Zycie-w-spolecznosci- lokalnej.doc
Morel N., Palier B., Palme J., Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and chal- lenges, The Policy Press University of Bristol, Bristol 2012.
Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
Rokicki J., Usługi społeczne jako przedmiot badań (pojęcie, cechy, rodzaje i funkcje), „Polityka Społeczna” 2014, nr 7.
Rychliński S., Lustracje społeczne, Aspra-JR, Warszawa 2001.
Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.
Szarfenberg R., Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej. Ekspertyza na potrzeby projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2013, maszynopis.
Szarfenberg R., Nauki o polityce społecznej a nauki o polityce publicznej, http://rszarf.ips. uw.edu.pl/pdf/nopp_nops.pdf
Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, IPS UW, Warszawa 2003.
Woźnicki J., Nowa dyscyplina - „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012, nr 1.
Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa 2012.