Pogłębiona analiza płynności finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2017 w ujęciu sektorowym – część 3

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Leszek Mosiejko
Michał Bernardelli

Abstrakt

Celem badania było przeprowadzenie analizy wewnątrzsektorowej wybranych wskaźników służących pogłębionej interpretacji płynności finansowej przedsiębiorstw oraz eksploracja ich zależności międzysektorowych. W pierwszej części pracy dla każdego wskaźnika i każdego sektora wyznaczono mediany z kwartalnych danych, aby na tej podstawie dokonać zestawienia wartości wskaźników w ramach danego sektora w celu analizy przebiegu wykresów dla poszczególnych sektorów. Druga część poświęcona została międzysektorowej analizie porównawczej opartej na wyznaczonych miarach kwartylowych. Wynikiem niniejszej pracy jest ustalenie przedziałów liczbowych dla każdego ze wskaźników, które można rozpatrywać w kategorii sugerowanych norm. Wyznaczenie tych zakresów oraz analiza porównawcza stanowią wartość dodaną do aktualnego stanu wiedzy.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Mosiejko, L., & Bernardelli, M. (2021). Pogłębiona analiza płynności finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2017 w ujęciu sektorowym – część 3. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (181), 9-34. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2795
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Anjum S. [2011], An Overview of Financial Ratios from 1900’s Till Present Days, „International Journal of Research in Commerce and Management”, vol. 1, no. 8.
2. Bieniasz A., Gołaś Z. [2006], Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu” – CCCLXXVII, Poznań.
3. Bieniasz D., Czerwińska-Kayzer D. [2008], Długość cyklu konwersji gotówki – następstwo różnej konstrukcji mierników, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, vol. 1, no. 7.
4. Brigham E. F., Houston J. F. [2005], Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
5. Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, WN PWN, Warszawa.
6. Gabrusewicz W. [2005], Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
7. Gołębiowski G. (red.), Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P. [2014], Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
8. Gołębiowski G., Tłaczała A. [2009], Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
9. Hawawini G., Viallet, C. [2007], Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
10. Helfert E. A. [2001], Financial Analysis: Tools and Techniques, McGraw Hill, New York.
11. Henderson J. W., Maness T. S. [1989], The Financial Analyst’s Deskbook: A Cash Flow Approach to Liquidity, Van Nostrand Reinhold, New York.
12. Kaczorowski M. [2012], Cykl konwersji gotówki a upadłość przedsiębiorstw, w: Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania, B. Kryk, B. Czerniachowicz (red.), „Zeszyty Naukowe nr 749 Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 30”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
13. Kreczmańska-Gigol K. (red.) [2010], Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
14. Kuciński A. [2016], Płynność finansowa przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect, w: Z. Głodek, A. Kuciński (red.) Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
15. Kusak A. [2004], Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
16. Leahigh D. J. [1999], Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
17. Li-Hua L., Szu-Hsien L., Yi-Min L., Chun-Fan Y. [2014], The Analysis of Company Liquidity a Using Cash Conversion Cycle Application: Evidence from Taiwan, “Global Journal of Business Research” (GJBR), vol. 8, no. 5.
18. Maślanka T. [2008], Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
19. Mądra-Sawicka M. [2014], Determinanty cyklu konwersji gotówki w przedsiębiorstwach agrobiznesu, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, tom XVI, zeszyt 6.
20. Mosiejko L., Bernardelli M. [2020], Dynamic Measurement of the Financial Liquidity of Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange between 2002 and 2017: Cross-sectoral Comparative Analysis – Part 2, „Journal of Management and Financial Sciences”, SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, vol. XIII, no. 41.
21. Mosiejko L., Bernardelli M., Sierant A. [2019], Płynność finansowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002–2017 w ujęciu sektorowym – część 1, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt nr 173, Oficyna Wydawnicza SGH.
22. Nesterak J., Żmuda, J. [2005], Statyczna a dynamiczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, w: „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie”, zeszyt nr 3, Kraków.
23. Niedziółka P. [2014], Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Naukowego w Krakowie”, nr 10 (934).
24. Richardson V. D., Laughlin E. J. [1980], A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis, “Financial Management”, vol. 9, no. 1.
25. Sierpińska M., Wędzki D. [1997], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
26. Sierpińska M., Wędzki D. [1999], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
27. Sierpińska, M., Wędzki, D. [2001], Zarządzanie płynnością finansową, WN PWN, Warszawa.
28. Sierpińska, M., Wędzki, D. [2002], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
29. Sierpińska M., Wędzki D. [2007], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
30. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński, Z. [2008], Analiza działalności i rozwoju, PWE, Warszawa.
31. Stępień K. [2008], Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
32. Wawryszuk-Misztal D. [2007], Strategie zarządzania finansami. Studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
33. Wędzki D. [2009], Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
34. Wędzki, D. [2003], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
35. Zaleska M. [2005], Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.