Od Rady Naukowej
Z przyjemnością przekazujemy 173. zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z rynkiem kapitałowym, blockchain czy też sztuczną inteligencją. W artykułach, napisanych przez przedstawicieli czołowych ośrodków akademickich z całej Polski, poruszono bieżące problemy i dylematy dotyczące gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.

Celem  pierwszego artykułu, którego autorami są Leszek Mosiejko, Michał Bernardelli oraz Artur Sierant, była sektorowa analiza polskich spółek giełdowych w zakresie zarządzania płynnością finansową w latach 2002–2017. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu klasycznych narzędzi i metod stosowanych do ewaluacji płynności finansowej przedsiębiorstw w ujęciu statycznym. Wykazano w niej zarówno cechy wspólne kształtowania się wartości wskaźników w zakresie ich zmienności i zależności występujących niezależnie od sektora, jak również ich cechy charakterystyczne dla danych sektorów.

Tomasz Ormaniec w swoim opracowaniu jako cel postawił sobie próbę stworzenia dynamicznej strategii inwestycyjnej opartej na informacjach o sprzedaży oraz umorzeniach jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych, umożliwiającej inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

W swoim artykule Krzysztof Bednarz pokazał obliczenia wyznaczające POO (potencjalny obszar odwrócenia), w którym zwykle dochodzi do odwrócenia krótkoterminowego trendu w trakcie korekty. Zdaniem Autora nie jest to „złoty środek” na osiąganie zysków, to jednak posługiwanie się projekcją AB=CD sprawia, że rentowność inwestycji należy uznać za imponującą, co dowiedziono empirycznie i potwierdzono testem weryfikującym hipotezę. Formację harmoniczną AB=CD zaprezentowano na najbardziej płynnym rynku,
jakim jest EURUSD.

Celem artykuł Pawła Ogrodnika jest identyfikacja preferencji spółek, które wcześniej nie sporządzały raportów niefinansowych, w wyborze standardu raportowania niefinansowego. Przygotowując artykuł, zastosowano następujące metody badawcze: analiza aktów prawnych, analiza literatury przedmiotu, analiza sprawozdań i raportów spółek giełdowych.

Piotr Międlar w swoim opracowaniu skoncentrował się na wykorzystaniu sieci blockchain w systemie finansowym oraz na jego współczesnej ewolucji i możliwej zmianie kierunku w rozliczeniach między instytucjami finansowymi. Autor wykorzystał do analizy dostępną literaturę, artykuły naukowe, źródła internetowe dotyczące zastosowania technologii blockchain w finansach.

Celem artykułu Katarzyny Ciupy jest ustrukturyzowanie właściwości blockchain i ich intensywności w odniesieniu do poszczególnych wariantów zastosowania, a tym samym stworzenie podstaw do budowania modeli doboru najbardziej optymalnej dla danego podmiotu kombinacji, wynikającej z indywidualnych czy biznesowych preferencji, modelu biznesowego oraz strategii działania.

Michał Warszycki w swoim artykule poruszył problematykę wykorzystania sztucznej inteligencji do przewidywania reakcji zakupowych konsumentów. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do przeprowadzenia predykcji emocji konsumentów dokonujących zakupów w Internecie.

Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski w swoim opracowaniu skupili się na zagadnieniach występujących na rynku B2B. Zaprezentowany materiał został poparty badaniem pilotażowym wraz z wnioskami.

Celem artykułu Małgorzaty Zysińskiej jest ocena kondycji polskiej branży TSL (transport, spedycja, logistyka) prowadzona przy użyciu różnych metod badawczych. W opracowaniu poddano analizie krytycznej wybrane, najczęściej stosowane, metody diagnozowania podmiotów TSL.

W ostatnim artykule Agnieszka Barczak analizuje ruch pasażerski i liczbę zrealizowanych operacji lotniczych w wybranych portach lotniczych. Analiza opiera się na określonych metodach statystycznych i ekonometrycznych wykorzystanych do badania regionalnych portów lotniczych, które nie należą do sieci TEN-T.

Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego. Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-07-19