Od Rady Naukowej

Z przyjemnością przekazujemy kolejny zeszyt naukowy „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”. Numer 174 został poświęcony zagadnieniom związanym m.in. z prawną ochroną uczestników rynku kapitałowego, rozwojem społeczno-gospodarczym Europy Środkowo-Wschodniej czy wyceną przedsiębiorstw innowacyjnych.
Artykuły, napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski, koncentrują się na bieżących problemach i dylematach dotyczących gospodarki zarówno polskiej, jak i światowej.
Celem pierwszego artykułu, napisanego przez Jakuba Kwiecińskiego, jest omówienie zagadnienia prawnokarnej ochrony uczestników rynku kapitałowego. Dokonano w nim analizy przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie tej ochrony na tle rozwiązań unijnych. Analizie poddano także przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia MAR w zakresie manipulacji instrumentami finansowymi.
Kolejny artykuł, autorstwa Anny Misztal, poświęcony został analizie wpływu stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w Polsce, Czechach, Słowacji, na Litwie, Łotwie i w Estoni w latach 2008–2017.
Marta Czyżewska, Karolina Kozioł i Rafał Pitera podjęli problematykę tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstw i możliwości ich zastosowania do obecnie modnych, innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są startupy. W publikacji ukazano zalety i wady stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw oraz nakreślono dylematy i wyzwania, przed jakimi stają inwestorzy oraz założyciele startupów.
Mariusz Konopka w swoim artykule stawia hipotezę, że następująca wszechobecnie wirtualizacja ma charakter postępowy i prowadzi do zmian w organizacjach i zarządzaniu.

Podejmuje także próbę uporządkowania informacji o pochodzeniu, podstawach i poglądach na temat wirtualizacji. Autor przedstawia własną propozycję podejścia do zagadnień związanych z wirtualizacją, starając się jednocześnie zaznaczyć powiązanie pomiędzy zarządzaniem, wirtualizacją i organizacją.
Celem artykułu Pawła Oleszczuka jest przybliżenie koncepcji eksportu wartości dodanej oraz zweryfikowanie hipotezy o importochłonności eksportu wraz z postępującymi procesami fragmentaryzacji produkcji przemysłowej, poprzez porównanie różnic w eksporcie wartości dodanej na przykładzie Polski oraz Malezji.
W ostatnim artykule Piotr Kiewel bada reakcje fizjologiczne konsumentów z wykorzystaniem inteligentnych zegarków. Zdaniem Autora urządzenia ubieralne oraz smartfony zyskują nowe funkcjonalności i w połączeniu z instytucjami finansowymi dają możliwość dokonywania płatności nimi. Połączenie danych transakcyjnych z podstawowymi danymi o zachowaniu organizmu przed podjęciem decyzji o zakupie daje możliwość lepszego zrozumienia konsumentów oraz emocji, jakie towarzyszą konsumentom.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-22