Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych (analiza desk research oraz wywiady indywidualne – IDI i grupowe – FGI z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, przedstawicielami banków i instytucji z otoczenia biznesu) dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze bankowym. Przeprowadzone badania wskazują na występowanie w branży specyficznych kompetencji i kwalifikacji, które mogą być podstawą do opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji1.

Słowa kluczowe

profil kompetencyjny Sektorowa Rama Kwalifikacji Polska Rama Kwalifikacji bankowość

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Danilewicz, D. (2014). Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych). Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 32(2), 73-89. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4659

Referencje

  1. GUS (2010), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrzeREGON, Warszawa.
  2. GUS (2011), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrzeREGON, Warszawa.
  3. GUS (2012), Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r., raport, Warszawa.
  4. IBE (2014), http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/prk/133‑skad‑sie‑wziela‑rama‑kwalifikacjiKNF (2011), Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,Warszawa.
  5. KNF (2013), Raport o sytuacji banków w 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,Warszawa.
  6. KNF (2014), Dane miesięczne dot. sektora bankowego, 7 lutego 2014 r., http://www.knf.
  7. gov.pl/index.htmlKPRM (2012), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Warszawa, 15 listopada 2011,http://www.zds.kprm.gov.plMEN (2010), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r.
  8. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator,mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogo‑wnictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technikpojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej (DzU2010, nr 195, poz. 1296).
  9. MEN (2011), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.
  10. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU 2012, poz. 7).„Miesięcznik Finansowy Bank” (2013), 50 największych banków w Polsce 2013, dodatekdo „Miesięcznik Finansowy Bank”, nr 6.
  11. NBP (2012), Rozwój sektora finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa.
  12. NBP (2013), Rozwój sektora finansowego w Polsce w 2012 r., Warszawa