Treść głównego artykułu

Abstrakt

One of the key challenges faced by today’s workers is to live at an ever-increasing pace, which creates a conflict between professional and private life. This results from the extension and intensification of working time, the need for constant improvement of competences and, as a result, lack of free time for family life or rest. More and more companies are opting for specialised programmes to prevent imbalances between professional and private life (Work-Life Balance – WLB). However, the scope of solutions applied by Polish employers is not systematically examined. Therefore, the article reviews and analyses the applied solutions in the field of reconciliation of professional and personal life (including family life) in enterprises operating in Poland, as well as barriers and challenges of their implementation. Identified challenges of financial, legislative, organisational and cultural character limit the practical use of such mechanisms.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sienkiewicz, Łukasz. (2020). Tools for Reconciling Professional and Personal Roles in Poland. Challenges and Barriers. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 56(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.56.5

Referencje

 1. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich (2015). Zasada równego traktowania – Prawo i Praktyka nr 18. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy. 7/2015, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 2. Borkowska, S. (2003). O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska – Polska. In: S. Borkowska (Ed.). Programy praca-życie a efektywność firm. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).
 3. Borkowska, S. (Ed.) (2011). Programy praca – życie. Z teorii i praktyki. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).
 4. Bryson, L., Warner-Smith, P, Brown, P, & Fray, L. (2007). Managing the work-life roller-coaster: Privatestressor public healthissue? Social Science & Medicine, 65, 1142–1153.
 5. Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Darcy, C., McCarthy, A., Hill, J., & Grady, G. (2012). Work-life balance: One size-fits-all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage. European Management Journal, 30 (2), 111–120.
 7. Głogosz, D. (2008). Rezultaty programów praca‐życie w krajach UE – korzyści dla pracowników i ich rodzin. In: C. Sadowska-Snarska (Ed.). Równowaga praca – życie – rodzina. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 8. Głogosz, D. (2011). Zatrudnienie przyjazne rodzinie – oczekiwania pracujących rodziców. In: C. Sadowska-Snarska, (Ed.). Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 9. Głogosz, D., & Machol-Zajda, L. (2011). Zakłócenia równowagi praca-życie i ich skutki w opinii pracodawców. In: S. Borkowska (Ed.). Programy praca-życie. Z teorii i praktyki. Warszawa: IPiSS.
 10. Greenhaus, H. J., Collins, M. K., & Shaw, D. J. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behaviour, 63, 510–531.
 11. Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10/1985, 76–88.
 12. Guerreiro, D. M., Lourenco, I. V., & Pereira, I. (2007). Good Practices for Reconciling Work and Family Life. Guide for Companies. Lisbon: Commission for Equality in Labour and Employment.
 13. Hildt-Ciupińska, K. (2014). Work-life balance a wiek pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, nr 10, Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 14. Jones, F., Burke, R. J., & Westman, M. (Eds.) (2006). Work-life Balance. A Psychological Perspective. Hove and New Jork: Psychology Press.
 15. Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach (2016). Instytut Analiz Rynku Pracy / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved from: (https://rodzinaipraca.gov.pl/documents/8/raport_koncowy_wersja_ostateczna.pdf (5.1.2020).
 16. Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J., Clark, M. A., & Baltes, B. B. (2011). Antecedents of work-family conflict: A meta-analytic review. Journal of Organizational Behavior, 32/2011, 689–725.
 17. Muczyński, M. (2013). Godzenie życia zawodowego z rodzinnym jako element strategii CSR w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka nr 2. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 18. Pluta, A. (2012). Problemy i możliwości godzenia zawodowego i prywatnego życia współczesnego człowieka. Management and Business Administration. Central Europe, 2 (115), Warszawa: Wydawnictwo Akademii L. Koźmińskiego, 72–87.
 19. Riedmann, A. (2006), Working time and work-life balance in European companies. Dublin:
 20. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 21. Rogozińska-Pawełczyk, A., & Kołodziejczyk-Olczak, I. (2008). Godzenie życia osobistego z pracą zawodową w firmach z sektora MŚP. In: C. Sadowska-Snarska, (Ed.). Równowaga praca-życie-rodzina. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 22. Sadowska-Snarska, C. (Ed.) (2007). Równowaga praca – życie. Studium porównawcze Finlandia – Polska – Hiszpania. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 23. White, D., & Buckley, E. (2007). Adjust the Balance: Literature review Life Cycles and Work life Balance. Stoke on Trent: Centre for Health Psychology, Staffordshire University.