Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of the article is to present barriers to human capital development in Poland. The research was carried out on 941 respondents, from medium and large companies categorized as knowledge-intensive service (KIS), less-knowledge intensive service (LKIS) and production. The research indicates the following barriers: lack of financial resources, higher priority of other issues/projects/investments, lack of time for developmental actions, lack of consciousness of Board members and managers concerning the importance of development, lack of employees’ eagerness to learn, organizational culture resistant to change.

Słowa kluczowe

education human capital barriers development

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sienkiewicz, Łukasz ., & Wojtczuk-Turek , A. . (2013). Barriers to Human Capital Development in Poland. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 27(1), 115–130. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6299

Referencje

  1. Cahuc P., Zylberberg A., Labor economics, MIT 2004.
  2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Coyle-Shapiro J.A.M., Conway N., Exchange relationships: examining psychological contracts and perceived organizational support, “Journal of Applied Psychology” 2005, Vol. 90.
  4. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D., Perceived organizational support, “Journal of Applied Psychology” 1986, Vol. 71.
  5. Hartog J., Van den Brink H.M., Human Capital. Theory and evidence, Cambridge University Press, 2007.
  6. Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership, Eds. B.M. Bass, B.J. Avolio, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1994.
  7. Jorgensen F., Becker K., Matthews J., The HRM Practices of Innovative Knowledge-Intensive Firms, “International Journal of Technology Management” 2011, Vol. 56, Issue 2.
  8. Kossowska M., Umysł niezmienny… Poznawcze mechanizmy sztywności, Wyd. UJ, Kraków 2005.
  9. Martin M.M., Cayanus J.L., McCutcheon L.E., Maltby J., Celebrity Worship and Cognitive Flexibility, “North American Journal of Psychology” 2003, Vol. 5, No. 1.
  10. Rank J., Nelson N., Allen T., Xu X., Leadership Predictors of Innovation and Task Performance: Subordinates’ Self-esteem and Self-presentation as Moderators, “Journal of Occupational and Organizational Psychology“ 2009, No. 82.
  11. Rao T.V., Be your own HR manager, presentation at the conference “International HRM Conference Dream, Discover, Dare, Innovations in the Global Village: Role of International HRM”, India 2012.
  12. Reuvers M., van Engel M.L., Vinkenburg C.J., Wilson-Evered E., Transformational Leadership and Innovative Behaviour: Exploring the Relevance of Gender Differences, “Creativity and Innovation Management” 2008, Vol. 17, No. 2.
  13. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
  14. Szczucka A., Turek K., Worek B., Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe, Bilans Kapitału Ludzkiego, Uniwersytet Jagielloński, PARP, Warszawa 2012, http://bkl.parp. gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kszta_cenie_po_szkole. pdf?1335387612.
  15. Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  16. Wojtczuk-Turek A., Elastyczność organizacyjna i indywidualna a zachowania innowacyjne w miejscu pracy – empiryczna analiza zależności, in: Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Eds. S.A. Witkowski, M. Stor, 2012, No. 249.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>