Treść głównego artykułu

Abstrakt

The pork value chain is created by a network of interconnected suppliers and customers, offering meat products to final consumers. Pork production and processing in Poland is highly fragmented, which together with an increasing global pressure weakens the engagement of institutional actors in the social dialogue. This makes difficult to combat negative labour market phenomena such as low wages, long working hours, and lack of appropriate contracts. In order to diagnose the specificity of labour market challenges in Poland and possible ways of combating them, structured interviews with key stakeholders were conducted. They confirmed the existence of abusive practices in the local pork industry and the need for strengthening the social dialogue. Conclusions from the research include recommendations for further exploration of the issue.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Buchowicz, I., Kinowska, H., & Sienkiewicz, Łukasz. (2020). LABOR MARKET CHALLENGES IN THE PORK VALUE CHAIN IN POLAND. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 55(1), 96–111. https://doi.org/10.33119/EEiM.2020.55.7

Referencje

 1. Adamczyk, P. (2007). Wydajność pracy a poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle mięsnym. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 62, 55–65.
 2. Beck-Krala, E. (2012). Ocena efektywności systemów wynagrodzeń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5 (88), 23–35.
 3. Bernaciak, M. (2015). Market Expansion and Social Dumping in Europe. Routledge: Taylor and Francis LTD.
 4. Borkowska, S. (1995). Rokowania zbiorowe. In: H. Moerel (Ed.), Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, Warszawa: IFiS PAN.
 5. Bureau of Analysis and Strategy of the National Agricultural Support Centre (2018). Monthly report on the situation on the agri-food market with elements of development trends, 2/2018.
 6. Eurofound (2016). Social dumping. Retrieved from: https://www.eurofound.europa.eu/it/node/86806 (29.09.2019).
 7. Golinowska, S., Morecka, Z., Styrc, M., Cukrowska, E., & Cukrowski, J. (2008). Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje Polska, Europa i Świat. Warszawa: Opracowania PBZ.
 8. GUS (2017). Agricultural Statistical Yearbook. GUS: Warszawa.
 9. Hausner, J. (2007). Polityka a polityka publiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Zarządzanie Publiczne, 2007/1 (1), 43–60.
 10. ILO International Labour Organization (2019). Social dialogue. Retrieved from: https:// www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.html%20%20a (18.11.2019).
 11. Juchnowicz, M. (2011). Dylematy oceny efektywności wynagrodzeń w organizacji gospodarczej. In: P. Bohdziewicz (Ed.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. PKO BP Bank’s Report (2018). Meat Industry in Poland.
 13. Swaniewicz, P. (2008). Partnerska Polityka Publiczna na poziomie lokalnym. Pismo Dialogu Społecznego DIALOG.
 14. Szarfenberg, R. (2008). Pojęcie wykluczenia społecznego. Retrieved from: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/pojecie_ws.pdf (19.09.2019).
 15. Szymańska, E. J. (Ed.) (2017). Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 16. Towalski, R. (2017). Zaufanie jako kluczowy zasób w prowadzeniu dialogu społecznego. Studia z Polityki Publicznej, 15, 47–63.
 17. Weissel, E. (1995). Pakt społeczny w Austrii. In: Negocjacje – droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treści, partnerzy i formy, Warszawa: IPiSS.