Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article offers a synthetic presentation of the results of analyses of diverse data resources and other scientific information concerning the healthcare in Poland. These studies were conducted in order to put forward positive changes that are not only to prevent the fall of the system, which is highly probable, but also to improve the availability of medical services and increase their quality. These studies are of major importance because the availability of medical (healthcare) services is largely determined by whether it is possible to implement the idea of sustainable development among employees, which indirectly determines the possibility of implementing sustainable development principles incorporated into legal circulation under one of the first articles of the Constitution of the Republic of Poland.


The concept of sustainable development is not only one of the important reasons which call for modernisation of the functioning of the healthcare system, but also an idea which, once applied, may be helpful in solving healthcare problems. Considering the fact that the largest problem of this system in Poland lies in the shortage of employees, it becomes clear that by trying to ensure sustainable development of employees working in other industries, first, it is necessary to take care of their health, which must lead through sustainable development of healthcare workers.


The aim of the article is to present the comprehensive nature of the idea of sustainable development of employees, the role of health protection in achieving a balance by employees, and to show the way to build integrated programmes to maintain the health of employees and their families against the background of the limitations of the Polish healthcare system.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rostkowski, T. (2020). Health Care Problems and Ensuring Sustainable Development among Employees. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 57(3). https://doi.org/10.33119/EEIM.2020.57.4

Referencje

 1. AMA (2019). Implementing Employee Health Improvement Programs That Work.
 2. Amagasa, T, Nakayama, T, & Takahashi, Y. (2005, April). Karojisatsu in Japan: Characteristics of 22 Cases of Work-Related Suicide. Journal of Occupational Health, 157–164.
 3. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (2009). Zestaw standardów akredytacyjnych. Szpitale. Kraków: CMJ.
 4. Domański, R. S. (1990). Kapitał Ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: SGPiS.
 5. Informacje statystyczne NIL. Retrieved from: https://www.nil.org.pl/biuro-prasowe/ informacje (10.2019).
 6. Kolasa, K., Leśniowska, J., & Borek, E. (2018). Współpłacenie pacjentów za świadczenia medyczne. Warszawa: Fundacja My Pacjenci.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
 8. Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. PMR 2017. Retrieved from: https:// www.pmrmarketexperts.com/korzystanie-z-prywatnej-opieki-zdrowotnej/ (10.2019).
 9. NIK (2018). Raport: system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian. Warszawa: NIK.
 10. NIL (2018). Ile pracują lekarze w Polsce? Streszczenie raportu ogólnego oraz aneksu NIL.
 11. Nishiyama, K., & Johnson, V. (1997). Karoshi – Death from Overwork: Occupational Health Consequences of Japanese Production Management. International Journal of Health Services, 27 (4), 625–641.
 12. OECD (2017). Health at a glance 2017.
 13. RAND Corporation (2014). Rand Brief Do Workplace Wellness Programs Save Employers Money?
 14. Rostkowski, T., Strzemiński, J., & Szymański, K. (2019a). Dynamika zasobu kadr medycznych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 15. Rostkowski, T., Strzemiński, J., & Szymański, K. (2019b). Raport podsumowujący wyniki badania porównawczego (benchmarkowego) dotyczącego poziomu dostępności lekarzy w Polsce, Litwie, Słowacji, Węgrzech i Niemczech. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 16. Rostkowski, T., Strzemiński, J., & Szymański, K. (2019c). Propozycje zmian usprawniających w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 17. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385).
 18. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418).
 19. Zaleśna, A., Wyrzykowska, B. (2017). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce. Organizacja i Kierowanie, 1/2017, 151–165.