Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych

Main Article Content

Jacek Brdulak
Piotr Pawlak

Abstrakt

Rozwój infrastruktury wpływa na obniżenie kosztów transportu. Jest to znaczący czynnik wpływający zarówno na stronę podażową, jak również popytową produkcji. Dzięki obniżeniu kosztów transportu zyskują przedsiębiorstwa produkcyjne, a także same przedsiębiorstwa transportowe, które obniżają koszty własne i mogą być bardziej konkurencyjne na rynku usług. Artykuł zawiera analizę metod matematyczno- statystycznych służących do pomiaru i oceny efektów inwestycji drogowych. Zostały omówione modele: ciążenia i potencjału, wskaźnikowe oraz ruchu wzbudzonego. Ocena opłacalności inwestycji i korzyści dla wielu została przedstawiona na przykładzie budowy 21-kilometrowego odcinka autostrady będącego obwodnicą Mińska Mazowieckiego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Brdulak, J., & Pawlak, P. (2017). Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 42(1), 47-61. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.0152
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P. [2014], Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego.
2. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. [2015], Małe i średnie przedsiębiorstwa w transporcie samochodowym. Stan – strategia, Warszawa, ITS.
3. Brdulak J., Krysiuk C., Nowacki G., Pawlak P [2014], Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu, „Logistyka”, nr 3, Instytut Magazynowania i Logistyki.
4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C. [2012], Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie sieci TEN-T, Warszawa, Instytut Transportu Samochodowego.
5. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B. [2014], Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, „Logistyka”, nr 3, Instytut Magazynowania i Logistyki.
6. Brdulak J., Zakrzewski B. [2013 a], Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, Warszawa, ITS.
7. Brdulak J., Zakrzewski B. [2013 b], Methods of Calculating the Efficiency of Logistics Centres, “Archives of Transport”, issue 3-4.
8. Brdulak J., Zakrzewski B. [2008], Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach – założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, nr 4.
9. Buga J., Nykowski I. [1974], Zagadnienia transportowe w programowaniu liniowym, Warszawa, PWN.
10. Busłowska A. [2012], Wpływ infrastruktury kolejowej na zrównoważony rozwój regionu (na przykładzie Województwa Podlaskiego), Białystok, Uniwersytet w Białymstoku.
11. Chojnicki Z. i in. [1978], Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PWN, PAN-Poznań, Seria „Geografia”, t. II.
12. Chojnicki Z., Czyż T. [1975], Problemy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej w geografii, „Przegląd Geograficzny”, t. XLVII, z. 3.
13. Doherty S., Miller E., Axhausen W., Garling T. [1997], A conceptual model of the weekly household activity-travel scheduling process, Travel Behavior, Patterns, Implications and Modeling, UK, Edward Elgar.
14. Domański R. [1972], Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, Warszawa, PWE.
15. Hoszman A. [2014], Dostępność transportowa: determinanty, pomiar i efekty społeczno-gospodarcze, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
16. Isard W. i in. [1965], Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, Warszawa, PWN.
17. Komornicki T. (red.) [2010], Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
18. KRBRD [2012], www.krbrd.gov.pl.
19. Leszczyński K. [1997], Ekonomiczne kryterium rachunku w długim i krótkim okresie, Warszawa.
20. Pawlak P. [2015], Modelowanie podróży związane ze zmianą stanu infrastruktury transportowej, „Logistyka”, nr 3, Wydawnictwo Instytut Magazynowania i Logistyki.
21. Rogowski W. [2006], Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
22. Shiftan Y., Ben-Akiva M., de Jong G., Hakkert S., Simmonds D. [2002], Evaluation of externalities in transport projects, Institute of Transport Studies, University of Leeds.
23. Szarata A. [2013], Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej, Seria Inżynieria Lądowa, Monografia 439, Politechnika Krakowska.
24. Szarata A., Żygłowicz J., Dynamiczne modele podróży, cz. I, http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/ dynamiczne-modele-podrozy-cz-i-20025431/statyczne-metody-rozkladu, dostęp 25/09/2016.
25. Taylor Z. [1974], Zastosowanie metod grafowych w badaniach ekonomiczno-przestrzennych, „Czasopismo Geograficzne”, t. XLV, z 3.
26. The Department of Transport [1994], The Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment, Trunk roads and the generation of traffic, Chairman: Mr D. A. Wood QC, December, London, HMSO.
27. Wilk T., Pawlak P. [2014], Kongestia transportowa, „Logistyka”, nr 6, Instytut Magazynowania i Logistyki.
28. Zbyszyński M., Krupiński M. [2012], Badania ITS przy współpracy ze Szkołą Jazdy Scania oraz Grupą IMAGE, Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego, Zeszyt 5(53).