Rozbudowa infrastruktury drogowej, a lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw

Main Article Content

Piotr Pawlak

Abstrakt

Przedstawiona w artykule problematyka wiąże się z występowaniem luki badawczej w zakresie prowadzenia rachunku ekonomicznego skutków powstawania nowej infrastruktury drogowej na lokalizację działalności przedsiębiorstw. Temat został przeanalizowany przez autora ponieważ obecnie przedsiębiorstwa rzadko dokonują szczegółowych obliczeń kosztów transportu, nie mówiąc o określaniu redukcji kosztów danego przedsiębiorstwa związanych z modernizacją lub budową nowej infrastruktury drogowej. Celem badawczym przedstawionym w artykule jest określenie tego wpływu. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie niezwykle istotne, zwłaszcza dla rozwoju poszczególnych regionów kraju i przedsiębiorstw tam działających. W prezentowanym artykule autor skupia się na przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Polski Wschodniej. Przy obecnym stanie rozwoju infrastruktury drogowej region ten jest nadal słabiej rozwinięty infrastrukturalnie względem pozostałych regionów kraju. Należy dążyć do tego aby jak najszybciej ukończyć szkielet podstawowej sieci infrastruktury drogowej, ponieważ domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad jest czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów. Pierwsza część artykułu przedstawia pokrótce kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi i znaczenie czynnika transportu. W drugim rozdziale zaprezentowano rozważania teoretyczne na temat metod rachunku ekonomicznego skutków inwestycji drogowych dla przedsiębiorstw. Ostatnia część artykułu to element empiryczny, w którym opisane zostały reprezentatywne przykłady trzech przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania pokazują, że da się określić szczegółowe wartości redukcji kosztów, które są bezpośrednio związane z działalnością danego przedsiębiorstwa oraz budową lub modernizacją infrastruktury drogowej. Wykazana zależność pozwala na tworzenie indywidualnych rekomendacji praktycznych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, jego rozwoju czy lokalizacji placówek w związku z rozszerzaniem bądź relokacją działalności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, P. (2020). Rozbudowa infrastruktury drogowej, a lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 65–82. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P. (2014), Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo ITS.
2. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Balke I., Pawlak P. (2016), Polski transport samochodowy ładunków, Warszawa, Wydawnictwo ITS.
3. Berezowski S. (1962), Geografia transportu, Warszawa, PWN.
4. Bonsall P. (1996), Can induced traffic be measured by surveys?, “Transportation”, Volume 23, No. 1, 17-34.
5. Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B. (2017), Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
6. Brdulak J., Pawlak P. (2017), Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(42), s. 47-61.
7. Brdulak J., Pawlak P. (2016), Rachunek ekonomiczny w praktyce inwestycji drogowych, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, nr 6, s. 529-532.
8. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B. (2014), Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, „Logistyka”, nr 3, s. 716-722.
9. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B. (2014), Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu, „Logistyka”, nr 6, s. 2254-2260.
10. Brdulak J., Zakrzewski B. (2008), Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach – założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, nr 4, s. 31-47.
11. CEMEX (2018), 2017 Deklaracja środowiskowa, Cementownia Chełm. Przemiałownia Gdynia, CEMEX.
12. Headicar P. (1996), The local development effects of major new roads, “Transportation”, Volume 23, No. 1, p. 55-69.
13. Hills P. J. (1996), What is induced traffic?, “Transportation”, Volume 23, No. 1, p. 5-16.
14. Hoszman A. (2014), Dostępność transportowa: determinanty, pomiar i efekty społeczno-gospodarcze, Warszawa, SGH.
15. https://samozatrudnienie.kalkulator-plac.eu/ilosc-dni-roboczych-wymiar-czasu-pracy-2018 (dostęp 19.08.2019).
16. Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Badań Ekonomicznych udostępnił informacje na temat wyników badań przeprowadzonych w 2017 roku (dostęp czerwiec 2019).
17. Komornicki T., et al. (2010), Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
18. Kuciński K. (2014), Ryzyko lokalizacyjne jako kategoria ekonomiczna, w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, K. Kuciński (red.), t. 1, Warszawa, Wyd. CeDeWu, s. 33-68.
19. Lijewski T. (1977), Geografia transportu Polski, Warszawa, PWE.
20. Madeyski M., Lissowska E., Morawski W. (1978), Transport, rozwój i integracja, Warszawa, WKiŁ.
21. Ministerstwo Infrastruktury (2011), Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011, Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury.
22. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, http://www.polskawschodnia.gov.pl (dostęp 30.09.2019).
23. MTBiGM (2013), Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), projekt, Warszawa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
24. Pakulska T. (2005), Kapitał ludzki w Polsce w warunkach gospodarki informacyjnej, w: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Brdulak J. (red.), t. 1, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
25. Pawlak P. (2015), Modelowanie podróży związane ze zmianą stanu infrastruktury transportowej, „Logistyka”, nr 3, s. 3792-3799.
26. Pawlak P. (2017), Badanie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym regionów, a stanem rozwoju infrastruktury drogowej, 6514/ITS, Instytut Transportu Samochodowego.
27. Pawlak P., et al. (2015), Wpływ zmian sieci drogowej na pracę przewozową wykonywaną przez przedsiębiorstwo, 6420/ZBE, Instytut Transportu Samochodowego.
28. Poniatowska-Jaksch M. (1999), Innowacje infrastrukturalne a przedsiębiorczość, Monografie i Opracowania, Wydanie 459, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
29. Raport SGH (2018), Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2017, badania prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej. Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
30. Rokicki B., Stępniak M. (2018), Major transport infrastructure investment and regional economic development – An accessibility-based approach, “Journal of Transport Geography”, 72, p. 36-49.
31. Szarata A. (2013), Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej, Seria Inżynieria Lądowa, Monografia 439, Kraków, Politechnika Krakowska.
32. Tarski I. (1967), Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, Warszawa, PWE.
33. The Department of Transport (1994), Trunk roads and the generation of traffic, The StandingAdvisory Committee on Trunk Road Assessment, Chairman: Mr D. A. Wood QC, London, HMSO.
34. Niedzielski P., Wojewódzka-Król K., Załoga E. (2016), Nowe wyzwania stojące przed transportem, w: Transport nowe wyzwania, Wojewódzka-Król K., Załoga E. (red.), t. 1, Warszawa, PWN, s. 11-49.
35. Krasucki Z. (2002), Transport w gospodarce kraju i międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, w: Transport i spedycja w handlu zagranicznym, Szczepaniak T. (red.), t. 1, Warszawa, PWE, s. 13-17.
36. Wilk T., Pawlak P. (2014), Kongestia transportowa, „Logistyka”, nr 6, s. 11117-11122.
37. www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw (dostęp 04.10.2019).
38. www.radiobiper.info/2018/03/06/miedzyrzec-podlaski-wipasz-zaklad-drobiarski-najwiekszainwestycja-wojewodztwie-galeria/ (dostęp 14.05.2019).
39. www.testy.mojeauto.pl/spalanie (dostęp 20.08.2019).
40. www.wnp.pl/praca/ile-warta-jest-godzina-pracy-w-polsce,196536_1_0_0.html (dostęp 21.08.2019).
41. Yeung-Nan Shieh (2013), Spatial Monopoly Theory in 1885: Wilhelm Launhardt, San Jose, Department of Economics, San Jose State University.