Międzynarodowe aspekty jakościowych zmian transportu samochodowego związane z elektromobilnością

Main Article Content

Jacek Brdulak
Piotr Pawlak

Abstrakt

Zjawisko elektryfikacji transportu samochodowego jest coraz powszechniejsze i wydaje się nieodwracalne ze względu na nacisk związany z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Skala zmian jakościowych transportu samochodowego w tym zakresie jest na tyle duża, że staje się domeną całej Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw. Celem artykułu jest przedstawienie trudności związanych z elektryfikacją transportu samochodowego. Uzasadniono, że ta gałąź transportu odgrywa także rolę w zmianach na rynku energii. Przemiany związane ze zrównoważonym rozwojem następują systematycznie, czego oczekuje społeczeństwo i organy regulacyjne UE, jednak trudny okres gospodarczy ostatnich lat spowalnia przemiany związane z rozpowszechnianiem elektromobilności. W procesie wdrażania elektromobilności znaczenie mają również infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju transportu samochodowego, co wpływa na kierunek, siłę i skalę zmian jakościowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brdulak, J. ., & Pawlak, P. . (2022). Międzynarodowe aspekty jakościowych zmian transportu samochodowego związane z elektromobilnością. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 5–16. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P. (2014), Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Warszawa, Wyd. ITS.Brdulak A., Chaberek G., Jagodziński J. (2021),
BASS Model Analysis in „Crossing the Chasm” in E-Cars Innovation Diffusion Scenarios, „Energies”, Vol. 14, No. 11, s. 1–16.
Brdulak J. (2015), Handel i usługi, w: Geografia ekonomiczna, K. Kuciński (red.), wyd. 3, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, s. 284–316.
Brdulak J. (2020), Udział i rola transportu samochodowego w rynku energii – podejście dynamiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, bad. stat. KNoP, SGH, Warszawa, s. 1–10.
Brdulak J., Pawlak P. (2021), Elektromobilność czynnikiem zmian jakościowych polskiego transportu samochodowego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 58 (1), s. 31–42.
Brdulak J., Pawlak P. (2016), Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski wschodniej, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe”, nr 17, s. 525–528.
Brdulak J., Pawlak P. (2016), Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, „Transport Samochodowy”, nr 1, s. 5–21.
Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C. (2012), Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie sieci TEN-T, Warszawa, Wyd. ITS.
Brdulak J., Zakrzewski B. (2008), Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania centrum logistycznego w Małaszewiczach – założenia teoretyczne, „Transport Samochodowy”, nr 4, s. 31–47.
European Federation for Transport and Environment, Według prognoz BNEF do 2027 r. samochody elektryczne będą tańsze niż samochody benzynowe we wszystkich segmentach, https://www.transportenvironment.org/discover/wedlug-prognoz-bnef-do-2027‑r-samochodyelektryczne-beda-tansze-niz-samochody-benzynowe-we-wszystkich-segmentach/ (dostęp:1.03.2022).
European Federation for Transport and Environment, In cities 63% support EU ban on petrol and diesel car sales after 2030, https://www.transportenvironment.org/discover/cities-63‑supporteu-ban-petrol-and-diesel-car-sales-after-2030/ 2021 (dostęp: 2.03.2022).
GUS (2018), Opracowanie metodyki i oszacowanie kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ze środków transportu drogowego na poziomie kraju, Szczecin.
Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM (2011) 144&lang=pl (dostęp: 9.03.2022).
Krysiuk C. (2020), Logistyka miejska, uwarunkowania rozwoju przewozów transportem elektrycznym, bad. stat. KNoP, SGH Warszawa, s. 1–2.
Niedziółka D. (2012), Uwarunkowania prawne, w: Zielona energia w Polsce, D. Niedziółka (red.), Warszawa, Wyd. CeDeWu.pl, s. 35–54.
Parlament Europejski, Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby (infografika), https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2‑z-samochodowfakty-i-liczby-infografika (dostęp: 28.11.2021).
Pawlak P. (2020), Rozbudowa infrastruktury drogowej a lokalizacja i rozwój przedsiębiorstw, „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 55 (2), s. 65–82.
Pawlak P. (2020), Rozwój elektromobilności w aspekcie wdrażania samochodów elektrycznych na rynkach polskim i europejskim w perspektywie do 2030 roku, bad. stat. KNoP, SGH Warszawa, s. 1–15.
PZPM (2020), Branża Motoryzacyjna, Raport 2020/2021, Warszawa.
Rudzki P. (2021) Nowy problem z produkcją aut. Brakuje surowców do baterii, https://moto.rp.pl/na-prad/art19021411‑nowy-problem-z-produkcja-aut-brakuje-surowcow-do-baterii (dostęp:22.10.2021).
SGH (2020–2021), Badania statutowe KNoP SGH, Warszawa.
The European Automobile Manufacturers’ Association (2022), Average age of the EU vehicle fleet, by country, https://www.acea.auto/figure/average-age-of-eu-vehicle-fleet-by-country/ (dostęp: 29.07.2022).
The European Automobile Manufacturers’ Association (2021), 2021 Progress Report – Making the transition to zero-emission mobility, Bruksela.
The European Environment Agency (EEA), Greenhouse gas emissions from transport in Europe, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhousegases-7/assessment-2 (dostęp: 10.01.2022).