Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” kształtuje politykę redakcyjna na podstawie zasad, które zostały określone przez Committee on Publication Ethics (COPE) („Guidelines on Good Publication Practice”).

Zasady polityki redakcyjnej:

1. Polityka redakcyjna kwartalnika pozostaje niezależna wobec wpływów komercyjnych.

2. Opiera się na założeniach etycznych, które obejmują cały proces wydawniczy.

3. Finalnym celem redakcji jest dostarczenie produktu intelektualnego o najwyższych walorach w zakresie wiedzy o poruszanych zagadnieniach.

4. Redakcja przyjmuje artykuły w sposób transparentny i zrozumiały do potencjalnych autorów.

5. Autorzy mogą zapoznać się na stronie internetowej ze wskazówkami istotnymi dla możliwości zamieszczenia artykułu (patrz: Zgłoszenia artykułów/Wytyczne dla autorów).

6. Przyjmowane są artykuły do procedowania, które są zgodne z profilem pisma i posiadają potencjalną wartość dla odbiorców czasopisma z uwagi na silne oparcie na zobiektywizowanej wiedzy, bogatych źródłach i odniesieniach do aktualnego stanu zaawansowania danego sektora nauki.

7. Zwracana jest uwaga na przestrzeganie właściwych zasad przez autorów z zakresie wiarygodności źródeł, na które powołują się, stosowania cytatów i zapożyczeń.

8. Redakcja posiada politykę wobec potencjalnych zagrożeń typu plagiaty i inne nadużycia (patrz niżej).

9. Autor składa oświadczenie, że przedłożony artykuł jest utworem oryginalnym i samodzielnym, nie narusza praw osób trzecich (przykład oświadczenia w języku polskim / in English​). Cytaty, zapożyczenia, tabele i komentarze są opatrzone odpowiednimi przypisami. Zjawiska typu „ghostwriting” i „guest authorship” są eliminowane przy zastosowaniu odpowiednich wytycznych COPE.

10. Redakcja dba, aby artykuły były opracowane na właściwym poziomie pod względem czytelności przekazu.

11. Artykuły są zaopatrzone w abstrakty, słowa kluczowe, tłumaczenia.

12. Eliminowane są wszelkie konflikty interesów między członkami redakcji, autorami i recenzentami (patrz poniżej).

13. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników (patrz także: Polityka prywatności).

 

Zasady recenzowania:

1. Zasady recenzowania są jasno określone w osobnym miejscu na stronie internetowej (patrz: Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma).

2. Redakcja akceptuje do druku artykuły po uznaniu ich zgodności z profilem kwartalnika, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów (patrz: Zgłoszenia artykułów/Wytyczne dla autorów).

3. Przyjmowane są artykuły oryginalne, tj. niezgłaszane i niepublikowane w wydawnictwie naukowym.

4. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy (przykład w języku polskim / in English​).

5. Redakcja poddaje nadesłany tekst wstępnej ocenie, aby uznać, czy jest zgodny z profilem czasopisma, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów.

6. Recenzję zewnętrzną sporządza dwóch recenzentów w systemie „double-blind peer review process”, czyli po usunięciu informacji o tożsamości autora. Stosowany jest formularz recenzji.

7. Publikowana jest lista recenzentów.

8. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (nie zna tożsamości recenzentów). Jest zobowiązany do ustosunkowania się do przedstawionych uwag.

 

Praca redakcji:

1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego są pracownikami akademickimi specjalizującymi się w różnych obszarach polityki publicznej jako dyscypliny wiedzy.

2. Członkowie redakcji pracują na bazie wysokich norm etycznych i intelektualnych. Wolni są od wpływów i motywacji komercyjnych.

3. Redaktorzy zapoznają się z nadsyłanymi artykułami i podejmują decyzje w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, kierując się bezstronnością, obiektywizmem, chęcią przyczynienia się do publikacji wysokiej jakości materiałów.

4. Akceptują artykuły spełniające najważniejsze kryteria profesjonalne, w tym zawierające nowatorskie tezy, obszerne i wiarygodne źródła.

5. Redaktorzy poszukują najlepszych autorów i recenzentów, dopasowują artykuły do potrzeb czytelników, reagują na zapotrzebowanie odbiorców na określone zagadnienia akademickie.

6. Redakcja zamieszcza krytyczne komentarze wobec opublikowanego artykułu. Inicjuje dyskusje na temat zamieszczonych artykułów.

7. W przypadku błędów w artykule zamieszczane są odpowiednie sprostowania, wyjaśnienia.

8. Redakcja chroni dane osobowe (patrz: Polityka prywatności).

 

Wykrywanie plagiatów, duplikatów, manipulacji materiałami graficznymi i procedury antyplagiatowe:

Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”. Podczas przekazywania maszynopisów autorzy muszą zadeklarować oryginalność swoich tekstów. W przypadku wykrycia plagiatu podczas wstępnego sprawdzania tekstu przez redakcję lub w trakcie recenzowania, artykuł zostanie odrzucony. W przypadku stwierdzenia plagiatu po publikacji, wydawca ma prawo wydać erratę lub wycofać publikację. Redakcja korzysta z różnych i odpowiednich programów sprawdzających pod kątem plagiatu w celu potwierdzenia wiarygodności i oryginalności prac. W zależności od przypadku korzystamy z oprogramowania: SciGen Detection, CrossRef i iThenticate Similarity Check, Plagiat, Plagiarism Checker X, Small SEO Tools Plagiarism Checker, DupliChecker, Grammarly Business, Plagiarismdetector.net, Cite 4 Me Plagiarism Checker, Plagramme, Plagiarism Hunt i Plagly.

Zawartość czasopisma jest indeksowana przez CrossRef i każdemu artykułowi zostaje przypisany cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier; DOI). Dzięki temu wszystkie zastosowane przypisy mogą być śledzone przez wydawców oraz wykorzystywane w bazie antyplagiatowej.

Ponadto czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” korzysta z następujących schematów opracowanych przez COPE w celu zbadania obaw dotyczących praw autorskich i własności intelektualnej oraz nieetycznych zachowań:

- Systematyczne manipulowanie procesem publikacyjnym

- Podejrzenie plagiatu w przesłanym maszynopisie

- Podejrzenie manipulacji materiałami graficznymi w maszynopisie

- Podejrzenie, że publikacja jest zbędna (zduplikowana)

 

Autorstwo i współautorstwo / Wkład poszczególnych autorów:

Autorzy w maszynopisach są zobowiązani do przedstawienia wkładu poszczególnych współautorów w powstanie tekstu. Jest to informacja obowiązkowa dla wszystkich artykułów, w tym artykułów jednoautorskich (patrz: szablon artykułu).

Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich współautorów. Zgodę taką każdy z nich powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym do Redakcji. Autorzy zobowiązani są do podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany lub zmian oraz koordynowania interakcji między autorami a Redakcją. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz jednostek w których są afiliowani. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się poprzez publikację erraty lub korekty.

 

Konflikty interesów:

Aby zapewnić przejrzystość publikacji, wszyscy autorzy, recenzenci i redaktorzy są zobowiązani do składania oświadczeń o potencjalnych konfliktach interesów, które mogą zagrozić, kolidować lub wpłynąć na wiarygodność publikacji (patrz: szablon artykułu i formularze zgłaszania artykułu w OJS; formularze recenzji oraz zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma).

 

Informacje o finansowaniu badań:

Autorzy w maszynopisach są zobowiązani do ujawnienia źródeł finansowania badań (patrz: szablon artykułu). Następujące informacje są wymagane: nazwa instytucji finansującej, nazwa grantu, numer umowy i/lub identyfikator grantu. Ponadto w przypadku finansowania komercyjnego należy opisać rolę fundatora.

 

Oświadczenia o etyce badawczej:

Autorzy w maszynopisach są zobowiązani do przedstawienia oświadczeń o etyce badawczej o ile dane artykuły oparte są na badaniach z udziałem ludzi (patrz: szablon artykułu). Czasopismo wymaga, aby publikowane badania były prowadzone z odpowiednią ochroną ich uczestników (np. świadomą zgodą, nadzorem etycznym). Zgoda na udział w badaniach musi mieć zarówno charakter informacyjny, jak i być otrzymana na piśmie, chyba że wymóg taki zostanie uchylony przez odpowiednią komisję etyczną lub w danym przypadku nie jest wymagana przez ustawodawstwo krajowe.

 

Zasady dotyczące danych badawczych:

Autorzy w maszynopisach są zobowiązani do przedstawienia oświadczeń o dostępności danych badawczych o ile dane artykuły oparte są na zbiorach danych (patrz: szablon artykułu). Czasopismo wymaga od autorów podania informacji o możliwościach dostępu czytelników do wykorzystanych danych badawczych. Przykładowo autorzy muszą poinformować o dostępności zbiorów danych w publicznym repozytorium, wykorzystaniu istniejących publicznie dostępnych zbiorów danych, ograniczonym dostępie do zbiorów danych, danych pozyskanych od osób trzecich lub o dostępności zbiorów danych na żądanie.

 

Zasady dotyczące materiałów uzupełniających:

Czasopismo rekomenduje autorom samodzielne udostępnianie danych badawczych związanych z publikowanymi w czasopiśmie artykułami, przy uwzględnieniu wymagań nakładanych m.in. przez wydawców naukowych, w umowach grantowych, pracodawców oraz w kodeksach etyki pracy naukowej.

W razie potrzeby autorzy mogą udostępnić materiały dodatkowe online, osobno przed przesłaniem maszynopisu artykułu do czasopisma. Mogą także – wszelkie dodatkowe dane i/lub prezentacje graficzne (np. rysunki i/lub tabele) – zdeponować jako pliki dodatkowe w otwartych repozytoriach, takich jak np. Zenodo, FigShare, RepOD lub Archiwum Danych Społecznych. Dzięki temu mogą uzyskać możliwość stałego przechowywania danych i DOI lub inny identyfikator dla zdeponowanych danych.

Lista repozytoriów danych jest dostępna w katalogu Open Access Directory.

W maszynopisie należy podać odpowiednie informacje o przechowywanych danych badawczych lub materiałach uzupełniających. Przykładowo:

„Dodatkowe dane [wygenerowane/analizowane] na potrzeby tego [artykułu/badania] można znaleźć w [nazwa repozytorium]: [link]. [DOI lub inny identyfikator]”.

 

Reklamacje/odwołania, dyskusje po publikacji, poprawki i wycofywanie treści:

Przy publikacji dyskusji, poprawek i zastrzeżeń oraz wycofywaniu opublikowanych treści czasopismo kieruje się wytycznymi COPE. Drobne poprawki wprowadzane są w formie komentarzy Redakcji do opublikowanego w wersji elektronicznej artykułu. Znaczące poprawki przybierają formę nowego artykułu zawierającego korektę, który – będąc powiązany z pierwotnym artykułem – uzyskuje jednak osobny opis bibliograficzny. Za znaczące uznaje się te poprawki, które dotyczą istotnych błędów mających wpływ na odbiór pierwotnego artykułu.

 

Wyłączenie odpowiedzialności / Nota wydawcy:

Poglądy wyrażone w opublikowanych artykułach są wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie reprezentują poglądy organizacji w których są afiliowani, redaktorów, Redakcji, recenzentów i wydawcy.

Autorzy ponoszą prawną i moralną odpowiedzialność za idee wyrażone w artykułach. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej w przypadku roszczeń odszkodowawczych.

Żaden produkt, który może być oceniany w opublikowanych artykułach lub twierdzenie, które może być wysuwane przez jego producenta, nie jest gwarantowane ani popierane przez redaktorów, Redakcję, recenzentów i wydawcę.

 

Zasady opłat za publikacje i źródła finansowania czasopisma:

Redakcja i publikacja artykułów w kwartalniku „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest bezpłatna. Od autorów nie wymaga się opłat (Article Processing Charges; APCs) na żadnym etapie prac recenzyjnych i publikacyjnych (brak opłat za złożenie maszynopisu, publikację i innych związanych z procedowaniem maszynopisu).

Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. Źródła finansowania czasopisma stanowią programy ministerialne i dotacje uczelni.

Stworzenie zespołu redakcji językowej dla czasopisma „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” – zadanie finansowane w ramach umowy 540/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podwyższenie procentowego udziału zagranicznych recenzentów w procesie wydawniczym – zadanie finansowane w ramach umowy 540/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie Open Journal Systems – otwartego systemu do obsługi czasopism wraz z opracowaniem szaty graficznej oraz konfiguracją systemu dla czasopisma „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” – zadanie finansowane w ramach umowy 540/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

„Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” – pismo współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 223/WCN/2019/1 w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Tom 9 Nr 2-4 (34-36) (2022): Sfinansowane ze środków subwencji przyznanych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” – czasopismo współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy RCN/SP/0206/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

 

Polityka reklamowa:

W chwili obecnej nie prowadzimy sprzedaży miejsc reklamowych w publikacjach.

Niemniej czasopismo może publikować ogłoszenia związane z tematyką polityki publicznej, które mogą zainteresować czytelników (np. zaproszenia na konferencje). Decyzję o przyjęciu takich ogłoszeń podejmuje Redaktor Naczelny oraz wydawca.

 

Dodatkowe informacje:

- Zgłoszenia artykułów/Wytyczne dla autorów

- Regulamin czasopisma

- Zasady recenzowania i przyjmowania tekstów do czasopisma

- Polityka Open Access

- Indeksowanie i archiwizacja

- Polityka prywatności