homepageImage_pl_PL.png

 

Zaproszenie do składania propozycji (Call for Papers) artykułów do numeru tematycznego

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej” (aktualna punktacja MNiSW: 20; http://www.sgh.waw.pl/kszpp) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru związanego z problemami społecznymi w obszarze wyborów wynikającymi z pandemii COVID-19:

Wybory w demokratycznym państwie prawnym w pandemicznym reżimie sanitarnym jako wyzwanie dla polityki publicznej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 3 kwietnia 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 lipca 2021 r.

 

Zakres tematyczny naboru artykułów:

Wybory były, są i będą jednym z kluczowych elementów dla funkcjonowania demokratycznego państwa. Nie oznacza to, że one same, ich otoczenie, a także dotyczące ich regulacje prawne, muszą pozostawać niezmienne. Ważne jest jednak by przekształcenia te były adekwatne do ewoluujących rozwiązań technologicznych, uwarunkowań społecznych, by były one przygotowywane w racjonalny, fachowy i zgodny z prawem sposób oraz w czasie pozwalającym na zaadoptowanie sformułowanych rozwiązań do systemu.

W ostatnich latach w Polsce radykalnie zreformowany został charakter administracji wyborczej. Na całym świecie zdecydowanej reorganizacji uległy możliwości prowadzenia kampanii wyborczej oraz jej finansowania. Współcześnie stoimy przed skomplikowanymi wyzwaniami wynikającymi, chociażby z przenoszenia się dużej części aktywności związanej z kreowaniem rzeczywistości politycznej, wyborami dokonywanymi przez obywateli, czy poszukiwaniem informacji do Internetu. Zmiana i postęp, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach w tej materii, mają niewątpliwie charakter nie tylko technologiczny, ale wręcz cywilizacyjny. Zachodzące zjawiska stanowią wyzwania wykraczające daleko poza powszechnie dostępne heurystyki i aparat poznawczy, którym dysponujemy. Jest to również sytuacja, w której mamy do czynienia ze skrajną asymetrią kompetencji oraz informacji między przedstawicielami branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT/ICT), a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w wybory polityczne. W efekcie, na zmianę, która właśnie następuje wydają się nie być przygotowani nie tylko wyborcy, ale również podmioty administracji publicznej.

Jak się okazało, nikt nie był przygotowany także na wydarzenia, jakie nastąpiły na początku 2020 r. Pandemia COVID-19, która dotknęła – w taki, czy w inny sposób – niemal każdego człowieka na ziemi, dodatkowo skomplikowała sytuację i podziałała jak katalizator, przyspieszając niektóre już trwające procesy polityczne i społeczne. Zdecydowane piętno odcisnęła ona także na procesach wyborczych, które odbyły się w tym czasie lub też, które miały się odbyć, a w jej wyniku zostały przeniesione na inny termin. W tych państwach, w których zdecydowano się jednak na przeprowadzenie wyborów, miały one inny charakter niż do tej pory. Ustawodawcy w wielu państwach dokonali, często istotnych, zmian w prawie wyborczym. W niektórych przypadkach stworzone zostały wręcz epizodyczne (jednorazowe) regulacje prawne, czasami przygotowywane z pominięciem zwyczajowych dobrych praktyk w planowaniu działań publicznych dotyczących tak fundamentalnej kwestii, jak administrowanie procesem wyborczym i w sposób mogący budzić zastrzeżenia z perspektywy norm demokratycznego państwa prawnego. Pandemia, w kwestiach związanych z wyborami, zmusiła władze państw do podejmowania działań zmierzających przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko wyborców, ale również personelu komisji wyborczych i pracowników administracji wyborczej. Przyczyniła się także do zdecydowanego przeorganizowania kampanii wyborczej, w tym jej bardziej dynamicznego i szerszego przeniesienia do świata cyfrowego. Wszystko to, w połączeniu z militaryzacją informacji, doprowadziło do pojawienia się poważnego ryzyka, m.in. dla bezpieczeństwa wyborów i jakości systemów politycznych państw demokratycznych.

Mając na względzie powyższe kwestie, zapraszamy do składania propozycji tekstów poświęconych różnym aspektom szeroko rozumianego procesu wyborczego w ujęciu polityki publicznej, szczególnie:

 • - organizacji i zarządzania wyborami korespondencyjnymi, także w czasie pandemii,
 • - zapewnieniu reżimu sanitarnego pracy organów wyborczych w okresie pandemii,
 • - zabezpieczenia oraz przekazywania danych osobowych wyborców, na podstawie których sporządzane są spisy wyborców,
 • - zarządzaniu ryzykiem epidemiologicznym w kontekście procesów politycznych,
 • - analizie problemów związanych z organizacją i bezpieczeństwem wyborów,
 • - analizie reform administracji wyborczej,
 • - sposobom przeciwdziałania militaryzacji informacji i mediów społecznościowych w procesie wyborczym,
 • - znaczeniu dla procesu wyborczego publicznych strategii komunikacyjnych,
 • - metodom i technikom prowadzenia kampanii wyborczej w czasie pandemii,
 • - znaczeniu instytucji jednostek samorządu terytorialnego w organizacji i przeprowadzeniu wyborów,
 • - instytucji urzędnika wyborczego,
 • - wykorzystaniu mediów społecznościowych (np. Twitter, Facebook, YouTube) w kampanii wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pandemii.

 

Procedura przesyłania tekstów:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji tematu artykułu upływał będzie 3 kwietnia 2021 r., a gotowych tekstów 15 lipca 2021 r. Propozycje tematów należy przesłać do redaktorów tematycznych numeru: Tomasza Gąsiora (tomasz.gasior@op.pl) i Jana Misiuny (jan.misiuna@sgh.waw.pl).

Gotowe artykuły autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest bezpłatna.

 

Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

 • - Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres
  e-mail, identyfikator ORCID).
 • - Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).
 • - Abstrakt: do 1500 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).
 • - 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).
 • - Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.
 • - Tekst główny i śródtytuły.
 • - Podsumowanie.
 • - Bibliografia i odnośniki w stylu harvardzkim/APA.

 

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim​).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://www.sgh.waw.pl/kszpp i http://szpp.sgh.waw.pl) oraz u redaktorów numeru tematycznego.