homepageImage_pl_PL.png

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 20; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Transfer i uczenie się polityk publicznych w kontekście pandemii COVID-19

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 15 lipca 2021 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 31 października 2021 r.

 

Zakres tematyczny naboru artykułów:

Od początku 2020 roku rządy na całym świecie musiały podjąć szybkie i radykalne decyzje, aby chronić ludność wobec pandemii COVID-19, choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pośpiesznie wprowadzono różnego typu interwencje publiczne, np. ograniczenia w podróżowaniu, przyjmowaniu obcokrajowców, organizowaniu wydarzeń publicznych, samoizolację, kwarantanny, zamykanie obiektów handlowych i gastronomicznych.

Rządy – czasami wraz z różnymi partnerami społecznymi – rozpoczęły także opracowywanie różnych polityk, strategii i programów publicznych. Na przykład pakiety wsparcia gospodarek, ratowania przedsiębiorstw; programy wsparcia dla osób tracących źródła utrzymania i łagodzące sytuację na rynkach pracy; programy pozyskiwania danych o wzorcach rozprzestrzeniania się koronawirusa; programy szczepień; programy adaptacji podmiotów publicznych i prywatnych do pracy zdalnej (np. szkoły i firmy).

Z perspektywy badań nad polityką publiczną kluczowe jest rozpoznanie źródeł danych i wiedzy, które stają się podstawą do tworzenia koncepcji działań publicznych służących ograniczaniu skali pandemii oraz niwelowaniu skutków jej rozprzestrzeniania się. Istotnym obszarem analiz jest to jak rządy tworzą programy działań wobec pandemii, w jakiej skali bazują na transferze programów, zapożyczaniu z zewnątrz oraz w jakim stopniu ma miejsce dyfuzja modeli działań w przestrzeni międzynarodowej (np. rola rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia).

Kolejnym kluczowym wymiarem analizy jest kwestia uczenia się wszystkich podmiotów, które zaangażowane są w działania przeciwdziałające pandemii. Na przykład, w jaki sposób środki i narzędzia polityk politycznych zostały upowszechnione w różnych regionach, sieciach politycznych, dziedzinach polityki oraz w wymiarze pionowym (sektorowym) i poziomym (horyzontalnym). Interesujące jest również powstawanie dobrych praktyk, które pojawiły się i krążyły w dyskursie publicznym na różnych etapach pandemii COVID-19.

W numerze tematycznym oczekiwane są artykuły skupiające się na zagadnieniach teoretycznych, ustaleniach empirycznych i studiach przypadków związanych z kształtowaniem polityki. Lista potencjalnych tematów obejmuje między innymi:

- Transfer polityk publicznych pomiędzy krajami Wschodu i Zachodu.

- Polityka publiczna w kontekście fałszywych wiadomości (fake news) i dezinformacji.

- Nowe podejścia do kształtowania polityk publicznych podczas pandemii COVID-19.

- Relacje polityki publicznej z zarządzaniem ryzykiem i zaufaniem, informowaniem o ryzyku, ograniczaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, gotowością na wypadek katastrof, zarządzaniem w przypadku wystąpienia katastrof i budowy odporności (rezyliencji).

- Tworzenie i wdrażanie polityk sektorowych w odpowiedzi na kryzys pandemiczny.

- Globalizacja i europeizacja polityk publicznych podczas pandemii COVID-19.

- Konwergencja, dywergencja lub trwałość polityk publicznych w nowym reżimie sanitarnym.

- Behawioralny wymiar polityk publicznych.

- Etyka polityk publicznych podczas pandemii.

- Innowacje polityczne, nowe instrumenty polityczne i cyfrowe narzędzia rządzenia (np. sztuczna inteligencja i analizy Big Data).

- Monitorowanie i ocena polityk publicznych podczas pandemii.

 

Procedura przesyłania tekstów:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji artykułu/abstraktu to 15 lipca 2021 r., a gotowych tekstów 31 października 2021 r. Propozycje tematów należy przesłać do sekretarza czasopisma (dr Andrzej Klimczuk, aklimcz@sgh.waw.pl).

Gotowe artykuły autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: BazEkon, CEEOL, CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, KOAR, Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, BASE, Gale Academic OneFile.

 

Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

- Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres
e-mail, identyfikator ORCID).

- Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).

- Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).

- 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

- Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.

- Tekst główny i śródtytuły.

- Podsumowanie.

- Bibliografia i odnośniki w stylu APA.

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim​).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://szpp.sgh.waw.pl).