Kwartalnik „Studia z Polityki Publicznej” wydawany od 2014 r. przez KES SGH uzyskał podwyższenie punktacji do 70 pkt., co zostało ogłoszone w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Kwartalnik pozostaje jedynym w kraju czasopismem naukowym poświęconym w pełni zagadnieniom polityki publicznej. Redakcja publikuje artykuły dotyczące zarówno koncepcji czy teorii polityki publicznej, jak i problematyki polityk sektorowych.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).

Kwartalnik jest dostępny na stronie internetowej:
http://szpp.sgh.waw.pl