homepageImage_pl_PL.png

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego:

Aktualne wyzwania polityki miejskiej

Termin nadsyłania propozycji/abstraktów artykułów: 25 marca 2022 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 4 kwietnia 2022 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 15 września 2022 r.

 

Zakres tematyczny naboru artykułów:

Pandemia COVID-19 miała i ma wymiar globalny, jednak jej skutki odczuwalne są dotkliwiej w miastach niż na obszarach wiejskich. Wynika to z nagromadzenia ludzi (gęstości zaludnienia) na stosunkowo małym obszarze, korzystania przez wiele osób w tym samym czasie z miejsc publicznych, jak np. obiekty zamknięte i place oraz z konieczności poruszania się komunikacją – odległości w miastach rzadko kiedy pozwalają na pokonywanie koniecznych dystansów pieszo. Pandemia spowodowała wyłonienie się nowych problemów, które powinny zostać uwzględnione w polityce miejskiej.

Ponadto zdiagnozowane wcześniej wyzwania związane m.in. z przeciwdziałaniem chaosowi przestrzennemu, suburbanizacji, adaptacją do zmian klimatu, a także depopulacją, sprawiły że polityka miejska powinna uwzględniać nowe cele. Wynikają one zarówno z uwarunkowań:

- międzynarodowych, np. Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (2015 r.) - szczególnie Cel 11: „Zrównoważone miasta i społeczności”;

- europejskich związanych z Paktem Amsterdamskim (2016 r.), Agendą Terytorialną UE (2020 r.) oraz Nową Kartą Lipską (2020 r.);

- jak i krajowych, mających wyraz m.in. w projekcie polskiej Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (2022 r.).

W numerze tematycznym oczekiwane są artykuły skupiające się na zagadnieniach teoretycznych, analizach porównawczych miast z różnych części świata, badaniach empirycznych i studiach przypadków dotyczących polityki prowadzonej w miastach i przez miasta oraz wobec miast (np. z poziomu krajowego). Lista potencjalnych tematów obejmuje między innymi:

- zasady prowadzenia polityki rozwoju miast (porównania międzynarodowe);

- zmiany w sposobach zarządzania miastami (np. wdrożenie governance, zwiększenie partycypacji);

- wyzwania dla polityki miejskiej wynikające z doświadczeń pandemii COVID-19;

- wyzwania dla kształtowania przestrzeni miast i realizacji polityki przestrzennej w miastach (np. koncepcje miasta 15-minutowego, miasta zielonego, miasta zdrowego, miasta przyjaznego starzeniu się);

- budowanie odpornych miast (resilient cities), szczególnie w kontekście potrzeby adaptacji do zmian klimatu;

- analizy dotyczące zjawiska chaosu przestrzennego i procesów rozlewania się miast;

- wyzwania związane z cyfryzacją w miastach (np. wdrażanie koncepcji miast inteligentnych).

 

Procedura przesyłania tekstów:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji artykułu/abstraktu to 25 marca 2022 r., a gotowych tekstów to 15 września 2022 r. Propozycje należy przesłać do redaktorów tematycznych numeru (dr Paulina Legutko-Kobus, plegut@sgh.waw.pl i dr hab. prof. ZUT Maciej Nowak, macnowak@zut.edu.pl) oraz sekretarza czasopisma (dr Andrzej Klimczuk, aklimcz@sgh.waw.pl).

Gotowe artykuły autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: BazEkon, CEEOL, CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, KOAR, Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), BASE, Gale Academic OneFile.

 

Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

- Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres
e-mail, identyfikator ORCID).

- Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).

- Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).

- 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

- Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.

- Tekst główny i śródtytuły.

- Podsumowanie.

- Bibliografia i odnośniki w stylu APA.

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim​).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://szpp.sgh.waw.pl).