Polityki_publiczne_zarzadzanie_interesariuszami_konferencja_logo1.png

Konferencja
3 czerwca 2022 /online/

POLITYKI PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI

Organizatorzy:
Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Zarządzanie relacjami z interesariuszami stanowi jedno z kluczowych wyzwań nie tylko dla zarządzania publicznego, ale również dla polityk publicznych.

Zarządzanie publiczne realizowane przez jednostki administracji publicznej czy organizacje pozarządowe staje się procesem coraz bardziej złożonym, wielowarstwowym, wymagającym podejmowania, często trudnych, decyzji przez wiele podmiotów i dla wielu odbiorców. Dlatego też koncepcja interesariuszy, zarządzania nimi i zarządzania ich relacjami stała się jednym z ważniejszych obszarów w praktyce. Kluczowe obszary w tym zakresie to: w jaki sposób administracja publiczna buduje i utrzymuje relacje z podmiotami z biznesu czy organizacji pozarządowych? Czy można mówić o długotrwałych relacjach pomiędzy różnymi rodzajami interesariuszy?

Analogicznie realizacja polityk publicznych ma miejsce w odpowiedzi na potrzeby nie tylko pojedynczych ludzi, ale również grup społecznych czy wręcz całych zbiorowości. Ponadto one same są realizowane, jak i inicjowane przez grupy interesu czy nacisku na poziomie mikro- bądź makrostrukturalnym, różnego rodzaju organizacje, czy też sieci społeczne różnych aktorów. Także w tym zakresie można mówić o otwartych pytaniach: W jaki sposób aktorzy budują trwałe relacje w celu realizacji polityk sektorowych? Czy w kreowaniu polityk publicznych zwraca się uwagę na budowanie trwałych relacji pomiędzy interesariuszami?

W obu przypadkach: zarządzania publicznego oraz kreowania polityk publicznych – zarządzanie relacjami z interesariuszami staje się kluczowym wyzwaniem dla wszystkich podmiotów z obszaru administracji samorządowej, rządowej, organizacji pozarządowych
i biznesu.

Podczas konferencji chcielibyśmy przedyskutować i poddać refleksji następujące zagadnienia i obszary tematyczne:

  • - Zarządzanie i współzarządzanie relacjami interesariuszy w gminie, powiecie, regionie
  • - Zarządzanie interesariuszami przez administrację samorządową i rządową
  • - Udział organizacji pozarządowych w zarządzaniu relacjami
  • - Rola interesariuszy w kreowaniu polityk publicznych: rola biznesu, NGO’s, grup nacisku, grup interesów, ruchów społecznych, biznesu
  • - CSR (Corporate Social Responsibility) i CSV (Creating Shared Value) w budowaniu relacji interesariuszy
  • - Sieci społeczne w kreowaniu polityk publicznych
  • - Zarządzanie publiczne dla obywateli, pracowników, przedsiębiorców i konsumentów
  • - Zarządzanie publiczne kreowane przez obywateli, pracowników czy konsumentów
  • - Zarządzanie relacjami interesariuszy online
  • - Etyka w służbach publicznych

 

Keynote Speakers:

Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)

Prof. dr hab. Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

Rada Naukowa konferencji:

dr hab. Robert Geisler, prof. UO (Uniwersytet Opolski) – przewodniczący Rady Naukowej

dr Sabina Baraniewicz-Kotasińska (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)

dr hab. Adam Drosik, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)

Prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)

dr Grzegorz Haber (Uniwersytet Opolski)

dr Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Justyna Maciąg (Uniwersytet Jagielloński)

dr Bartosz Maziarz (Uniwersytet Opolski)

dr Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Lech Rubisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

Wybrane wystąpienia z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl), które jest prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Terminy:

Nadsyłanie abstraktów wystąpień: 15 maja 2022 r.

Konferencja: 3 czerwca 2022 r. (online)

Nadsyłanie maszynopisów artykułów: 15 listopada 2022 r.

Publikacja wybranych artykułów: III-IV kwartał 2023 r.

 

Przesyłanie zgłoszeń na konferencję:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji wystąpień to 15 maja 2022 r. Propozycje tematów należy przesłać w poniższym formularzu:
https://forms.office.com/r/jTye4idxxq

 

Przesyłanie maszynopisów do publikacji pokonferencyjnej:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby gotowych tekstów to 15 listopada 2022 r. Maszynopisy artykułów autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Maszynopisy niespełniające wymagań redakcyjnych będą zwracane do autorów z prośbą o uzupełnienia ­- jeszcze przed skierowaniem ich do recenzji.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: BazEkon, CEEOL, CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, KOAR, Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), BASE, Gale Academic OneFile.

 

Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

- Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres
e-mail, identyfikator ORCID).

- Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).

- Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).

- 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

- Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.

- Tekst główny i śródtytuły.

- Podsumowanie.

- Bibliografia i odnośniki w stylu APA.

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim​).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://szpp.sgh.waw.pl).