Wybrane mechanizmy europeizacji polityki publicznej – wstępna dekonstrukcja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrzej Zybała
https://orcid.org/0000-0002-1030-8792

Abstrakt

Autor analizuje proces europeizacji w polityce publicznej. Definiuje go jako systematyczne przenikanie, a także transfer oraz konwergencję unijnych i zachodnich wzorców działania publicznego oraz pomysłów i rozwiązań problemów. Wskazuje, że europeizacja – niejako sama z siebie – nie zapewnia bezpośrednio mechanizmu podnoszenia efektywności działań publicznych w danym państwie (w sensie podnoszenia zdolności do uzyskiwania większych korzyści z wydanych środków). Unijna polityka publiczna – rozumiana jako działania inicjowane przez instytucje unijne – ma bowiem inną konstrukcję niż polityka krajowa, a tym samym oddziałuje na nią w dość selektywny sposób. Przede wszystkim instytucje unijne nie posiadają znaczącego wpływu na ten etap kształtowania polityki, jakim jest implementacja (poza kwestiami zgodności krajowego porządku prawnego z unijnym prawodawstwem).

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Zybała, A. (2018) „Wybrane mechanizmy europeizacji polityki publicznej – wstępna dekonstrukcja”, Studia z Polityki Publicznej, 5(4(20), s. 145-159. doi: 10.33119/KSzPP.2018.4.5.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bafoil, F. (2009). Central and Eastern Europe – Europeanization and Social Change. New York: Palgrave Macmillian.
Beyer, D. (2018). The neglected effects of Europeanization in the member states – policy-making in directly EU-influenced and sovereign domains, Journal of European Public Policy 9(25).
Börzel, T.A., Risse, T. (2003). Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, w: Featherstone, K., Radaelli, C. (red.), Politics of Europeanisationred. Oxford: Oxford University Press.
Bulmer, S., Radaelli, M.C. (2005). The Europeanization of National Policy?, w: Bulmer, S., Lequesne, C. (red.), Member States and The European Union. Oxford: Oxford University Press.
Featherstone, K. (2003). Introduction: In the Name of ‘Europe, w: Featherstone, K., Radaelli, C.M. (red.) Politics of Europeanization. New York: Oxford University Press.
Gąsior-Niemiec, A. (2005). Pojęcie europeizacji. Wybrane problemy teoretyczne i metodologiczne, cz. 1, Polityka i Społeczeństwo 2.
Geodecki,T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta J., Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
Grosse, T.G. (2011a). Wyzwanie dla polskiej polityki publicznej. Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 4.
Grosse, T.G. (2011b). Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, z. 19.
Héritier, A. (1999). Policy-making and Diversity in Europe: Escaping Deadlock. Cambridge: Cambridge University Press.
Héritier, A. (2002). New Modes of Governance in Europe: Policy-Making without Legislating?, w: Héritier, A. (red.), Common Goods: Reinventing European and International Governance. Rowman&Littlefield Publishers.
Izdebski, H. (2012). Ramy prawne dla prowadzenia polityki rozwoju, w: Górniak, J., Mazur, S. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Jasiecki, K. (2016). Zasady merytokratyczne w polityce państwa – wzloty i upadki, Studia z Polityki Publicznej 3(11).
Kamińska, J. (2008). Europeizacja polskiej polityki zagranicznej, Studia Europejskie 3.
Knill, C. (2005). Introduction: Cross-national policy convergence: concepts,
Kurczewska, U. (2008). Europeizacja społeczności lokalnych jako problem badawczy, w: Kurczewska, J. (red.) Oblicza lokalności: ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
Lindstrom, N. (2015). The Politics of Europeanization and Post-Socialist Transformations. London: Palgrave Macmillan.
Pollack, A.M. (2015). Theorizing EU Policy-Making, w: Wallace, H., Pollack, A., Young, M., Alasdair, R. (red.), Policy-Making in the European Union, 7th ed. Oxford: Oxford University Press.
Pierre, J., Peters, B.G. (2005). Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios. New York: Palgrave Macmillan.
Princen, S. (2013). Punctuated equilibrium theory and the European Union, Journal of European Public Policy 20(6).
Radaelli, M.C. (2003). The Europeanization of Public Policy, w: Featherstone, K., Radaelli, C.M. (red.), Politics of Europeanization. New York: Oxford University Press.
Richardson, J. (2005). Policy-making in the EU: interests, ideas and garbage cans of primeval Soup, w: European Union: Power and Policy-Making. London: Routledge.
Richardson, J. (red.). (1982). Policy Styles in Western Europe. London: Allen and Unwin.
Rada Ministrów (2009). Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski (dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.). Warszawa.
Šlosarčík, I. (2016). Europeanised policy making in the Czech Republic and its limits, w: Veselý, A., Nekola, M., Hejzlarová, E.M. (red.) Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press Bristol.
Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Schmidt, A. (2002). V Europeanization and the mechanics of economic policy adjustment, Journal of European Public Policy 9(6).
Wallace, H., Pollack, A.M., Young, R.A. (2015). Policy-Making in the European Union. 7th ed. Oxford: University Press Oxford.
Zahariadis, N. (2013). Building better theoretical frameworks of the European Union’s policy proces, Journal of European Public Policy 20(6).
Zybała, A. (2016). Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Żukrowska, K. (2011). Polska gospodarka po kryzysie 2008+. Wyzwania zawarte w Krajowym Programie Reform. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 4.