Jeśli masz pomysł na numer tematyczny wpisujący się w cele i zakres zainteresowań czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, zgłoś go do Sekretarza Redakcji (dr Andrzej Klimczuk, aklimcz@sgh.waw.pl).

 

Propozycja numeru tematycznego powinna zawierać następujące informacje:

- Tytuł projektu i słowa kluczowe.

- Znaczenie i uzasadnienie proponowanego numeru tematycznego, główne cele i/lub pytania badawcze.

- Lista potencjalnych tematów artykułów, które zostaną uwzględnione w numerze tematycznym.

- Proponowany harmonogram i terminy nadsyłania streszczeń i maszynopisów.

- Planowane działania mające na celu rekrutację autorów i upowszechnianie zaproszeń do składania artykułów ("Call for Papers") (np. określone społeczności naukowe, wybrane listy mailingowe i media społecznościowe).

- Krótka/ie biografia/e lub CV Redaktorów Gościnnych.

 

Ważne zasady:

- Wszystkie artykuły przesłane do numeru tematycznego będą recenzowane zgodnie z zasadami recenzowania w czasopiśmie.

- Po przesłaniu artykułów do czasopisma wszelkie decyzje redakcyjne podejmuje Redakcja. Decyzje te są konsultowane z Redaktorem/ami Gościnnym/i.

- Autorzy i Redaktor/zy Gościnny/i muszą przestrzegać wytycznych dotyczących zgłaszania artykułów i etyki wydawniczej czasopisma.

 

Aktualne zaproszenia do składania propozycji artykułów ("Call for Papers") do numerów tematycznych:

- Opisy są dostępne tutaj