Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce 182. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z rynkiem kapitałowym, polityką makroostrożnościową, modelowaniem struktury terminowej stóp procentowych w kontekście dyrektywy Solvency II, przyczynami wzrostu zapotrzebowania na gotówkę w okresie pandemii czy zarządzaniem projektami w energetyce jądrowej.
Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
Celem pierwszego artykułu, autorstwa Mateusza Biegajło, jest analiza search fund jako nowej grupy inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce, która stanowi jednocześnie grupę potencjalnych inwestorów dla firm rodzinnych w obliczu braku sukcesji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowane zostało m.in. znaczenie firm rodzinnych w Polsce oraz skala problematyki braku sukcesji, w części empirycznej przedstawiono natomiast studium przypadku transakcji sprzedaży polskiej firmy rodzinnej na rzecz search fund, która do końca 2020 r. pozostawała pierwszą i jedyną transakcją search fund w Polsce.
Marcin Czaplicki w swoim artykule przedstawia wyniki badania zmian restrykcyjności polityki makroostrożnościowej w gospodarkach strefy euro w trakcie pandemii koronawirusa. Artykuł ma na celu opisanie zmian restrykcyjności makroostrożnościowych wymogów kapitałowych w strefie euro w okresie od końca 2019 r. do połowy 2021 r. oraz wskazanie ich przyczyn. Pokazano także, że nawet przy obniżkach wymogów dla pojedynczych instytucji (czyli poluzowaniu polityki makroostrożnościowej z perspektywy mikro), ogólnokrajowa polityka może stać się, paradoksalnie, bardziej restrykcyjna, co miało miejsce w Portugalii.
Artykuł Marcina Gwiazdy dotyczy modelowania struktury terminowej stóp procentowych w kontekście dyrektywy Solvency II. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej struktury terminowej stóp procentowych modelowanej za pomocą modelu Smitha-Wilsona oraz dwóch innych modeli, dość powszechnie stosowanych w praktyce, na przykładzie rynku polskiego. Przeprowadzona analiza potwierdza zasadność stosowania modelu Smitha-Wilsona przez zakłady ubezpieczeń i towarzystwa emerytalne w modelowaniu struktury terminowej stóp procentowych na rynku polskim w kontekście dyrektywy Solvency II.
Andrzej Kaźmierczak, Radosław Kotkowski i Krzysztof Maciejewski w swoim artykule badają przyczyny wzrostu zapotrzebowania na gotówkę, jak również skalę substytucji gotówki przez instrumenty bezgotówkowe. Do realizacji tego celu zastosowano szeroki zakres danych oraz metod analitycznych, które zgodnie z wiedzą autorów nie były dotychczas wykorzystywane dla rynku polskiego. Na podstawie uzyskanych wyników Autorzy stwierdzają, że głównym powodem wzrostu popytu na pieniądz gotówkowy była chęć jego tezauryzacji, przy jednoczesnym spadku wykorzystania gotówki do celów transakcyjnych w trakcie pandemii.
W ostatnim artykule Helena Wanat omawia publikację Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej pt. „Zarządzanie projektami elektrowni jądrowych”, która przedstawia ważne aspekty w zarządzaniu projektami w energetyce jądrowej. Publikacja zawiera informacje na temat wdrożenia zarządzania projektami w ramach projektów jądrowych.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2022-01-18