Od Rady Naukowej
Przekazujemy w Państwa ręce 165. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z problematyką służby zdrowia, ekonomicznymi losami absolwentów kierunków medycznych czy też ze sprawozdawczością narracyjną. Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.
Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.
W pierwszym artykule Marek Rocki zaprezentował wyniki badań dotyczących ekonomicznych losów absolwentów rocznika 2014 kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Problematyką publicznej opieki zdrowotnej zajęła się w drugim artykule Iwona Borkowska. Autorka podjęła próbę oceny kondycji tego rodzaju opieki zdrowotnej w Polsce.
Celem artykułu Anny Ruzik-Sierdzińskiej i Janusza Sierdzińskiego jest omówienie ekonomicznych kosztów i korzyści z telemedycyny. Autorzy dokonali przeglądu dotychczasowych badań w tym zakresie.
W kolejnym artykule Anna Tworkowska-Baraniuk i Karolina Zapolska, na tle wybranego orzecznictwa, przedstawiły zagadnienie zdrowia i zdrowia publicznego jako przesłanek dopuszczających ograniczanie wolności gospodarczej.
Przybliżenie pojęcia świadomości zdrowotnej pacjenta oraz pokazanie, na przykładzie analiz dostępnych autorkom opracowania, jaki jest poziom świadomości zdrowotnej wśród polskiego społeczeństwa oraz jakie instrumenty mogą być wykorzystywane do zwiększania tego poziomu to cel następnego artykułu, autorstwa Ewy Kosycarz i Krystyny Walendowicz.

W następnym artykule autorzy – Marek Szturo, Joanna Długosz i Karolina Szturo zaprezentowali badanie związku pomiędzy publicznym zadłużeniem, ryzykiem niewypłacalności oraz rozmiarami szarej strefy gospodarczej jako wyznacznikami poziomu bezpieczeństwa finansowego państwa.
Dominika Gadowska-dos Santos w swoim artykule podjęła próbę przedstawienia istoty finansjalizacji rynku nieruchomości mieszkaniowych i oszacowania skali tego zjawiska w Polsce w latach 2000–2015.
Ocena wpływu regulacji sektorowych na wartości informacyjne sprawozdań operatora wyznaczonego z realizacji powszechnych usług pocztowych to temat artykułu Leszka Borowca. Autor dokonał tej oceny z punktu widzenia zarówno regulatora rynku, jak i konsumenta usług pocztowych.
W kolejnym artykule Przemysław Mućko, na podstawie badań naukowych, zajął się metodami oceny, miernikami oraz determinantami jakości sprawozdawczości narracyjnej.
W ostatnim artykule Tadeusz Falencikowski omówił wykorzystanie słabych sygnałów, foresightu i ciągu zarządzania strategicznego w konfiguracji biznesu przyszłości.
Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspirują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz

Opublikowane: 2019-08-07