Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością

Main Article Content

Andrzej Herman

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na narastające współcześnie zagrożenie odhumanizowania teorii i praktyki zarządzania wartością ekonomiczną. Coraz bardziej bowiem w tym obszarze dominują propozycje rozwiązań o charakterze wąskoekonomicznym i instrumentalnym. Licznie tworzone i najczęściej dalekie od rzeczywistości, zmatematyzowane modele teoretyczne i wysoce sformalizowane analizy mikroekonomiczne, wypierają interdyscyplinarne rozważania socjoekonomiczne. Wiele pojęć i kategorii ekonomicznych używanych w naukach o zarządzaniu ma nadal swoje źródła w systemach wartości, które uległy lub podlegają radykalnej zmianie. Rozwijana na zapotrzebowanie neoliberalnego nurtu „ekonomia spekulacji” prowadzi do akceptacji tylko jednej formy wartości ekonomicznej, czyli „wartości gotówkowej”. Drastycznie zubaża to sens społeczny wartości ekonomicznej. W artykule są wskazane niektóre negatywne przyczyny i skutki tego stanu rzeczy. Autor zwraca uwagę na konieczność głębokich zmian o charakterze paradygmatycznym w ekonomii. Podkreśla, że teoria zarządzania wartością ekonomiczną nabiera szczególnego znaczenia w kontekście koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także w kontekście postulowanej przez Grzegorza W. Kołodko „ekonomii umiaru i Nowego Pragmatyzmu”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herman, A. (2015). Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 35(2), 19–37. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2021
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bauman Z. [2007], Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa, Sic, s. 22 i 79.
2. Bourdieu P., Wacquant J.D. [2001], Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, Oficyna Naukowa,
s. 105.
3. Brockman J. (red.) [2005], Nowy renesans, Warszawa, Wydawnictwo CIS, s. 10.
4. Dowbor L. [2009], Demokracja ekonomiczna, Warszawa, Książka i Prasa, s. 31, 43.
5. Engdahl F.W. [2015], Absolutna dominacja. Totalna demokracja w nowym porządku świata, Wrocław,
Wydawnictwo Wektory, s. 44-45.
6. Herman A. [2009], Enterprise in Stock Exchange Capitalism, „Economics & Business Administration
Journal”, No. 1, pp. 27-35.
7. Joans H. [2009], Powstawanie wartości, Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 32.
8. Kolodko G.W. [1999], Transition to a market economy and sustained growth. Implications for the post-
Washington consensus, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 32, No. 3 (September), pp.
233-261.
9. Kolodko G.W. [2001], Post-Communist Transition and Post-Washington Consensus. The Lessons for
Policy Reforms”, in: Transition. The First Decade, Blejer M.I., Skreb M. (eds.), Cambridge, Mass.,
London, England, The MIT Press, pp. 45-83.
10. Kołodko G.W. [2014], Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, „Ekonomista”, nr
2, s. 161-180.
11. Kornai J. [2014], Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu,
Kraków, Fundacja Administracji i Gospodarki Publicznej, s. 77 i dalsze.
12. Kuciński K. (red.) [2011], Glokalizacja, Warszawa, Difin.
13. Kula M. [2014], Trzeba pracować i produkować. Wykłady z socjologii historycznej, Warszawa, Muzeum
Historii Polskiego Ruch Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW,
s. 36-37.
14. Kurzweil R. [2013], Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Warszawa,
Kurhaus Publishing.
15. Oleksyn T. (red.), Filozofia a zarządzanie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 44-45.
16. Orrell D. [2010], Economyths: How the science of complex systems is transforming economic thought,
ICON Books, pp. 33, 38.
17. Pohorille M. [1985], Potrzeby, podział, konsumpcja, Warszawa, PWE.
18. Rist G. [2015], Popularna ekonomia między marzeniami i kłamstwem, Warszawa, Książka i Prasa,
rozdz. V, (w druku).
19. Randers J. [2012], 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, White River Junction, Vermont,
Chelsea Green Publishing.
20. Saad-Filho A., Jonhston D. [2009], Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa, Książka i Prasa, s.
260.
21. Schwartz E.I. [1997], Webonomics. Nine Essential Principles for Growing Your Business on the World
Wide Web, New York, Broadway Books.
22. Sedlacek T. [2010], Ekonomia dobra i zła, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
23. Sedlacek T., Orrell D. [2012], Zmierzch homo economicus, (rozmowa z Romanem Chlupatym), Warszawa,
Wydawnictwo Studio Emka, s. 12-13.
24. Stiglitz J. [1998], More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post–Washington Consensus,
The 1998 WIDER Annual Lecture, Helsinki, WIDER.
25. Sztumski W. [2013], Transformacja nowym paradygmatem ewolucji społecznej, „Transformacje”,
Centrum Badań Ewaluacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego, s. 58-59.
26. Timoszyk-Tomczak C., Bugajska B. [2012], Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości, Szczecin,
Uniwersytet Szczeciński, s. 21.
27. Tittenbrun J. [2015], Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu
socjologii wiedzy, Poznań, Zysk i S-ka.
28. Tittenbrun J. [2012], Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej
w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Poznań, Zysk i S-ka, s. 229 i dalsze.
29. Toffler A. [1985], Trzecia fala, Warszawa, Polski Instytut Wydawniczy, 1985, s. 197.
30. Toffler A. [2006], Rewolucyjne bogactwo, Warszawa, Wydawnictwo KURPISZ, s. 190-191.
31. Toporowski J. [2012], Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa,
Książka i Prasa.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>