Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70; http://szpp.sgh.waw.pl) prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza nabór artykułów do numeru/sekcji tematycznej:

Rezylientność i adaptacyjność polityk publicznych w czasach występowania zagrożeń egzystencjalnych

Termin nadsyłania abstraktów artykułów: 29 lutego 2024 r.

Powiadomienie o akceptacji abstraktów: 22 marca 2024 r.

Termin nadsyłania maszynopisów artykułów: 30 sierpnia 2024 r.

 

Zakres tematyczny naboru artykułów:

Call for papers opiera się na obserwacji wskazującej, że społeczeństwa narodowe dotykają coraz bardziej złożone problemy i wyzwania publiczne. W ostatnich latach byliśmy świadkiem wyłaniania się coraz większej liczby tzw. zagrożeń egzystencjalnych. Unaoczniła  to m.in. pandemia COVID-19, jakkolwiek wciąż stoimy przed zaostrzającymi się wyzwaniami klimatycznymi.

W wielu państwach interesariusze polityk podejmują coraz intensywniejsze próby dopasowania modeli programowania i implementowania polityk publicznych do nowej sytuacji.  Na znaczeniu zyskuje rezylientność (prężność systemu danej polityki) i adaptacyjność polityk.  Oznacza to, że państwa programując polityki wdrukowują w nie mechanizmy, które mają nadać im walor rezylientności i adaptacyjności. Mają być odporne (prężne) na potencjalne zaburzenia i pomimo nich sprawiać, że będą nadal spełniały swoje funkcje, np. dostarczały usług publicznych. Mają zatem działać pomimo występujących turbulencji, powiedzmy do czasu ich przeformułowania czy dopasowania np. do specyfiki okresu występowania określonej (kryzysu, epidemii itp.).

Redakcja oczekuje na artykuły skupiające uwagę na zagadnieniach teoretycznych, badaniach empirycznych, czy studiach przypadków. Lista potencjalnych tematów obejmuje między innymi:

- Źródła rezylientności i adaptacyjności polityk publicznych programowanych w warunkach rosnącej złożoności problemów i wyzwań publicznych.

- Wzmacnianie potencjału interesariuszy aby byli w stanie programować rezylientne i adaptacyjne polityki.

- Przegląd literatury przedmiotu w zakresie problematyki rezylientności i adaptacyjności polityk publicznych (Polska, świat).

- Odporność polityk na zagrożenia, np. w zakresie zmiany klimatycznej, konfliktów.

- Strukturyzowanie narzędzi programowania i implementowania polityk publicznych dla osiągnięcia efektu ich rezylientności i adaptacyjności.

- Dynamika polityk publicznych w warunkach zagrożeń w wynikających ze zjawisk klimatycznych, epidemiologicznych/pandemicznych, konfliktów międzynarodowych, populizmu.

- Rola innowacyjności w budowaniu rezylientnych i adaptacyjnych polityk.

- Budowanie modeli analitycznych zapewniających identyfikację ryzyk dla programowanych polityk.

- Zastosowanie pojęć z teorii złożoności w programowaniu i implementowaniu polityk publicznych w dobie zagrożeń egzystencjalnych.

 

Procedura przesyłania tekstów:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby abstraktu to 29 lutego 2024 r., a gotowych tekstów do 30 sierpnia 2024 r. Propozycje należy przesłać na adres redakcji czasopisma (kwartalnikSPP@sgh.waw.pl).

Gotowe artykuły autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest bezpłatna.

Wymagamy korzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim).

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: BazEkon, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Free Journal Network (FJN), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR), Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Gale Academic OneFile, China National Knowledge Infrastructure (CNKI).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://szpp.sgh.waw.pl).