Miejscowości uzdrowiskowe w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji: status prawny i regulacyjne determinanty funkcjonowania Spa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Artur Nowak-Far

Abstrakt

W Austrii, Czechach, RFN i na Słowacji istnieje całkiem znacząca regulacja szczególna dotycząca funkcjonowania miejscowości uzdrowiskowych i uzdrowisk. W państwach federalnych (w Austrii i RFN) jest ona tworzona zarówno na poziomie federalnym, jak i landowym, jednak z większą intensywnością na tym drugim poziomie. Regulacja każdego z analizowanych państw ma służyć zapewnieniu publicznej gwarancji jakości właściwości naturalnych miejscowości uzdrowiskowych i uzdrowisk. Jednocześnie owa regulacja ogranicza wybór wariantów rozwojowych takich miejscowości i miejsc. Koszt alternatywny jest w tym wypadku pokrywany przez premie cenowe za usługi w nich świadczone, jak również w postaci specjalnych podatków. Dochody z nich są jednak znaczone w tym sensie, że muszą być przeznaczane na rozwój cech i funkcji uzdrowiskowych danej miejscowości. Warto podkreślić, że w badanych systemach prawnych nie stwierdzono szczególnego, dostępnego jedynie dla miejscowości uzdrowiskowych i dla nich zaprojektowanego, systemu subwencjonowania z budżetów regionalnych czy centralnych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Nowak-Far, A. (2018) „Miejscowości uzdrowiskowe w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji: status prawny i regulacyjne determinanty funkcjonowania Spa”, Studia z Polityki Publicznej, 5(2(18), s. 37-58. doi: 10.33119/KSzPP.2018.2.3.
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bundesgesetz vom 2. Dezember 1958 über naturliche Heilvorkommen und Kurorte, BGBl 1958, nr 272: 75; zmienione na mocy Ustawy federalnej z 3 listopada 1995 r. w sprawie uzdrowisk i miejscowości uzdrowiskowych (Bundesgesetz vom 3. November 1995, mit dem das Budesgesetz über natürliche Heilvorkommen und Kurorte geänder wird), BGBl 1995, nr 731: 243).
Deutscher Heilbäderveband e. V., Kommentierte Fassung der Befriffsbestimmungen-Qualitätstandards für die Prädikatisierung von Kurorten, Erholungsorten und Heilbrunnen, 12. Auflage, Mai 2005: 35, ostatnio zmieniony 30 października 2011.
Deutscher Tourismusverband e. V. i Deutscher Heilbäderverband e. V., Bergriffsbestimmungen/ Qualitätsstandards für Heilbäder und Kurorte, Luftkurorte, Erholungsorte – einschließlich der Prädikatisierungsvoraussetzungen – sowie für Heilbrunnen und Heilquellen, 12. Auflage, kommend aus April 2005 (wersja ostatnio zmieniona w październiku 2011 r.).
Dormandy, T. (1999). The White Death: A History of Tuberculosis. London: Hambelton Press.
Dyrektywa Komisji 2003/40/WE z 16 maja 2003 r. ustanawiająca wykaz, stężenie graniczne i wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz warunki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych, Dz. U. 126: 34.
Dyrektywa Rady 80/777/EWG z 15 listopada 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych, Dz. U. 1980, L 229: 1 (ze zmianami).
Gesetz über Kurorte im Land Nordrhein-Westfalen (Kurortgesetz) vom 11. Dezember 2007, GV. NRW. 2008: 8.
Gesetz vom 23. Oktober 2014 über die Organisation und Förderung des Tourismus im Burgenland, LGBl. für das Burgenland, 2014, nr 63: 32.
Gesetz vom 30. Juni 1961 über natürliche Heilvorkommen und Kurorte, LGBl. für Oberösterreich, 1961, nr 47: 24.
Gesetz vom 4. Februar 2004 über natürliche Heilvorkommen und Kurorte (Tiroler Heilvorkommen – und Kurortegesetz), LGBl für Tirol, nr 24: 9.
Gesetz von 15. Dezember 2005 zur Förderung des Tourismus in Tirol, LGBl 2006, nr 19 (ze zmianami).
Gesetz von 2. Juli 2003 über die Erhebung einer Aufenhaltsabgabe, LGBl 2003, nr 85 (ze zmianami).
Gesetz von 20. Dezember 1988 Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch V – Gesetzliche Krankenversicherung, BGBl I: 2477.
Nowak-Far, A. (2017). Specjalne podatkowe źródła finansowania miejscowości uzdrowiskowych w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji. Finanse Komunalne, nr 3(218): 13–22.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví zed ne 20. listopadu 2001, kterou se stanowi způsob a rozsah hodnocení přirodních léčivých zdrojů, přirodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přirodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přirodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přirodní minerálbný vody k výrobě přirodních minerálních vod a ostavu životního prostředí přírodních léčebných lázni, č. 423/2001 Sb.
Zákon z 13. prosince 1990 r. o místních poplatcich č. 565/1990 ze zmianami.
Zákon z 23. septembra 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebné odpady, č. 582/2004 Z. z.
Zákon z 25. júna 2002 o ochrane prirody a krajiny, č. 543/2002 Z. z.
Zákon z 27. októbra 2005 o prírodných liečivých vodách prírodných liečebných kúpel’och, kúpel’ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 538/2005 Z. z.
Zákon z 7 septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovani zgody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoríších przedpisov, č. 264/1999.
Zákon ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), č. 164/2001 Sb.
Zákon ze dne 22. července 2009 daňovy řad, č. 280/2009 Sb