Informacje dla wydawców i autorów książek:

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” przyjmuje książki do recenzji. Główna osoba do kontaktu: dr Andrzej Klimczuk, Sekretarz Redakcji (aklimcz@sgh.waw.pl).

-- Adres do korespondencji:
dr Andrzej Klimczuk
Redakcja czasopisma „Studia z Polityki Publicznej”
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Wiśniowa 41, p. 68
02-520 Warszawa

 

Informacje dla autorów recenzji książek:

Czasopismo naukowe „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” otrzymuje książki do recenzji. W przypadku zainteresowania recenzowaniem poszczególnych tytułów prosimy o kontakt z Sekretarzem Redakcji (dr Andrzej Klimczuk, aklimcz@sgh.waw.pl). Poinformuj nas o tytule książki, którą chcesz recenzować, afiliacji i bezpiecznym adresie pocztowym, na który chcesz otrzymać książkę (może być adres domowy).

Za zgodą Sekretarza Redakcji możesz również przesłać recenzje książek, które nie zostały otrzymane lub zamówione przez Redakcję czasopisma, pod warunkiem posiadania kopii książki, którą chcesz zrecenzować.

Wytyczne dotyczące recenzji książek:

Recenzja książki powinna zawierać następujące informacje:

  • - Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres e-mail, identyfikator ORCID).
  • - Tytuł recenzji książki powinien mieć następujący format: Imię i nazwisko autora/redaktora oraz imię i nazwisko autora/redaktora (red.) (rok). Tytuł książki. Podtytuł. Miejsce wydania: Wydawca.
  • - Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).
  • - 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).
  • - Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.
  • - Tekst główny (i śródtytuły jeśli są potrzebne) recenzji książki.
  • - Podsumowanie.
  • - Oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów (obowiązkowe dla wszystkich artykułów, w tym artykułów jednoautorskich).
  • - Oświadczenie o konflikcie interesów (obowiązkowe dla wszystkich artykułów).
  • - Przypisy i odniesienia w recenzji książki nie są konieczne. Jeśli jednak są stosowane to należy postępować zgodnie ze stylem APA. Czasopismo nie stosuje przypisów dolnych i końcowych.

Wymagamy korzystania z szablonu artykułu:
Szablon artykułu w języku polskim
Template of the article in English