Regulamin czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”.

Działając na podstawie § 63 ust. 2 Statutu SGH i § 1 uchwały Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH nr 324/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH uchwala Regulamin czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”. W dniu 27 września 2018 r. Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego przyjęła zmiany w Regulaminie czasopisma „Studia z Polityki Publicznej” – aktualne brzmienie:

§ 1

Komitet Redakcyjny czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, zwany dalej Komitetem Redakcyjnym, przyjmuje prace z zakresu tematyki dotyczącej polityki publicznej oraz nauk społecznych i pokrewnych. 

§​ 2

W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji i członkowie komitetu.

§​ 3

Komitet Redakcyjny organizuje proces przygotowywania, tj. zbierania, oceniania i opracowywania prac przeznaczonych do publikacji. 

§​ 4

Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium. Sekretarza redakcji, członków Komitetu Redakcyjnego powołuje redaktor naczelny. 

§​ 5

Przy Komitecie Redakcyjnym funkcjonuje Rada Programowa, która czuwa nad realizacją programowego charakteru czasopisma oraz współdziała z Komitetem Redakcyjnym.

§​ 6

Przewodniczącego i członków Rady Programowej powołuje i odwołuje redaktor naczelny.

§​ 7

Zadaniem Rady Programowej jest merytoryczny nadzór nad publikowanymi opracowaniami, przygotowywanie recenzji opracowań, które umieszczone są w planie wydawniczym, decydowanie o kształcie merytorycznym i kierunkach rozwoju czasopisma naukowego, przedstawianie propozycji finansowania czasopisma oraz przedstawianie, na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej, opinii w innych kwestiach dotyczących czasopisma. 

§​ 8

Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism naukowych. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.

§​ 9

Warunkiem publikacji jest udzielenie Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH oraz Oficynie Wydawniczej SGH prawa do wykorzystania złożonej pracy w wersji papierowej w czasopiśmie naukowym „Studia o Polityce Publicznej/Public Policy Studies” i rozpowszechniania go w celach naukowych oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH w celu publikacji złożonej pracy w całości lub części w postaci elektronicznej na stronie internetowej czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy o przeniesieniu praw autorskich. 

§​ 10

Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretarza redakcji lub na nośniku elektronicznym (CD lub pendrive), pod następujący adres:

„Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wiśniowa 41
02-520 Warszawa 

§​ 11

Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w dziale – Dla autorów. 

§​ 12

Prace niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie będą kierowane do recenzji i druku. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo: poddania złożonej pracy edycji, stosowania skrótów, wprowadzania poprawek lub jej odrzucenia. Każda praca publikowana w czasopiśmie naukowym „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” przesyłana jest wcześniej do recenzji.

§​ 13

Regulamin czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.