Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań jakościowych (analiza desk research, wywiady), dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze IT. Problematyka podaży została przedstawiona w oparciu o wywiady z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, a także z przedstawicielami otoczenia biz‑ nesu. Zagadnienia związane z popytem były analizowane w oparciu o wywiady z przed‑ stawicielami wiodących przedsiębiorstw w branży, a także z osobami zajmującymi stano‑ wiska informatyczne. Badania ukazały istnienie specyficznych kwalifikacji i kompetencji w sektorze, które mogą stanowić podstawę budowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji.

Słowa kluczowe

Sektorowa Rama Kwalifikacji kompetencje specyficzne kwalifikacje specyficzne sektor IT.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wojtczuk-Turek, A. . (2014). Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym – w świetle badań jakościowych branży IT. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 32(2), 21–42. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4670

Referencje

  1. AMS‑Qualifikations‑Barometr, raport, http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbe‑reiche.phpEmerging Market Insights (2012), ICT Sector. Poland 2012.
  2. Filipek M. (red.) (2009), Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynkupracy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Warszawa.
  3. GUS (2012), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat2007–2011, raport, Warszawa.
  4. GUS (2011), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Informacjei opracowania statystyczne, raport, Warszawa.
  5. http://www.careercast.com/jobs‑rated/best‑jobs‑michigan‑2014Juchnowicz M. (2012), Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia na poziomiewyższym, w: Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, „Zeszyty Naukowe WydziałoweUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
  6. Kępka B. (2010), Strategia rozwoju branży informatycznej – plan działania. Dla wojewódz‑twa zachodniopomorskiego, raport.
  7. Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. (red.) (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki,PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdfNSDC (2010), Human Resource and Skill Requirements in the IT and ITES Sector 2009,http://www.nsdcindia.org/pdf/IT‑ITES‑Industry.pdfPAIiIZ (2013), IT@PL. Rynek pracy IT w Polsce, Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=20339PAIiIZ, Departament Informacji Gospodarczej (2010), Sektor informatyczny w Polsce,Warszawa.
  8. EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW Nr 2 (32) 2014_Wojtczuk‑TurekPARP (2012), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, raport podsumowujący badanie„Bilans Kapitału Ludzkiego 2011”, Warszawa.
  9. PARP, „Bilans Kapitału Ludzkiego”, projekt systemowy, http://bkl.parp.gov.plPARP, Lewiatan (2010), Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, raport końcowy,Warszawa.
  10. PMR (2011), Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011–2015, raport.
  11. Valenduc G., Vendramin P., Krings B., Nierling L. (2007), How restructuring is chan‑ging occupations? Case study evidence from knowledge‑intensive, manufacturing andservice occupations 2005–2009, Leuven, http://www.worksproject.be/documents/D11.1.pdf

Inne teksty tego samego autora